Object structure
Title:

Źródła z epoki jako świadectwa polskieji rosyjskiej recepcji opery Wincentego Ignacego Marewicza "Polusia, córka kołodzieja, czyli Wolność oswobodzona…"

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Petlak, Anna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

the Enlightenment ; Wincenty Ignacy Marewicz ; allegorical opera ; Vasily Anastasevich ; translation

References:

1. Aleksandrowska E., Wincenty Ignacy Marewicz (1755-1822), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 332-349;
2. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, [t.] 5: Oświecenie. Hasła osobowe I-O, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, red. tomu do r. 1958 T. Mikulski, Warszawa 1967;
3. Bierkow P.N., Russko-polskije litieraturnyje swiazi w XVIII wiekie, Moskwa 1958;
4. Ciborowska-Rymarowicz I., Niewidome bibliohrafiji berdycziws’ke wydannia opery-dramy W.I. Marewycza «Polusia»: istoryko-knyhoznawczyj ta drukars’kyj analiz, w: Biblioteka. Nauka. Komunikacija. Stratehiczni zawdannia rozwytku naukowych bibliotek: materiały Miżnar. nauk. konf. (Kijiw, 3-5 żowt. 2017 r.), Kijów 2017, s. 180--183, http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1110;
5. Ciechanowiecki A., Michał Kazimir Aginski i jaho „Siadziba muzau” u Słonimie, Mińsk 1993;
6. Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. 4: D-Dramat polski, wyd. 2, red. K. Estreicher (junior), Kraków 1966;
7. Estreicher K., Bibliografia polska, cz. 2: Stulecie XV-XIX. Spis chronologiczny, t. 2 (9): Stulecie XVIII i dopełnienia do wieku XV-XVII, Kraków 1888;
8. Estreicher K., Bibliografia polska, cz. 3, t. 11 (22): M-My, Kraków 1908;
9. Gomulicki J.W., Coś nowego o „Sprzeczkach” Jakuba Jasińskiego, w: Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety, red. A. Czyż i S. Szczęsny, Bydgoszcz 1997, s. 171-203;
10. Hałabuda S., Michalik J., Stafiej A., przy współpracy B. Maresz, A. Przybyszewskiej, Dramat polski 1765-2005. Przedstawienia, druki, archiwalia, t. 2: M-Ż, Warszawa 2014;
11. Jackl J., Litteraria, w: Teatr Narodowy 1765-1794, red. J. Kott, oprac. J. Jackl, B. Król-Kaczorowska, J. Pawłowiczowa, K. Wierzbicka-Michalska, Z. Wołoszyńska, W. Zawadzki, Warszawa 1967, s. 425-426;
12. Krasicki I., Dzieła zebrane, pod red. Z. Golińskiego, kontynuowane przez J.T. Pokrzywniaka i M. Parkitnego, t. 2: Zbiory wierszy, oprac. T. Kostkiewiczowa, red. nauk. A.P. Lesiakowski, Poznań 2019;
13. Krasicki I., Dzieła zebrane, t. 1: Poematy, oprac. Z. Goliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998;
14. Lipatow A.W., Początki polskiej prozy preromantycznej XVIII wieku. Ewolucja myśli artystycznej oraz przemiany gatunkowe na tle narodowego i europejskiego procesu literackiego, tłum. J. Aulak i M. Dobrogoszcz, w: idem, Słowiańszczyzna – Polska – Rosja. Studia o literaturze i kulturze, Izabelin 1999, s. 147-178;
15. Łużny R., Bohomolec i Bogusławski w Rosji. (Z dziejów powiązań literackich polsko-rosyjskich doby Oświecenia), „Slavia Orientalis” 1961, nr 2, s. 145-166;
16. [Marewicz W.I.] Do Czytelnika, [odpis przedmowy], Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps Ossol. 1198/I;
17. [Marewicz W.I.] Polusia, [odpis tekstu opery], Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps 7116 I., https://jbc. bj.uj.edu.pl/publication/410157/content;
18. Nikołajew S., Adam Naruszewicz i Franciszek Karpiński w „Cudzej muzie” Wasilija G. Anastasiewicza, w: idem, Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice z historii polsko-rosyjskich związków literackich XVII-XIX wieku, tłum. J. Głażewski, Warszawa 2007, s. 240-253;
19. Nikołajew S., Polsko-rosyjskie związki literackie w epoce Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Ruch Literacki” 2003, z. 1, s. 1-8;
20. Ocieczek R., O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Katowice 1990, s. 7-19;
21. Ocieczek R., Rama utworu, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – renesans – barok, red. T. Michałowska, przy udziale E. Sarnowskiej-Temeriusz, B. Otwinowskiej, Wrocław 1990, s. 684-688;
22. Otczet' Impieratorskoj Publicznoj Bibliotieki za 1912 god, Pietrograd 1917, s. 109-110, http://gpntb.dlibrary.org/ ru/nodes/3516-otchet-imperatorskoy-publichnoy-biblioteki-1912-g-b-m-1917;
23. Petlak A., Przyczynek do badań nad ramą wydawniczą utworów dramatycznych Wincentego Ignacego Marewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, 4 (34): Na szlakach literatury… Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestolecia pracy naukowej, s. 147-162;
https://doi.org/10.18778/1505-9057.34.11
24. Piszczkowski M., Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego Oświecenia, cz. 2, Wrocław 1963;
25. Ratajczakowa D., Komedia oświeconych 1752-1795, Warszawa 1993;
26. Rozrywka w smutku, czyli piosnki i arie zebrane roku 1796, Warszawa [1796], http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent? id=86124;
27. Spis darów, uczynionych dla Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich oraz i dawców tychże, w ciągu roku 1833, „Czasopismo Naukowe od Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich wydawane” 1833, z. 8, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=114149;
28. Śpiewy i arie teatralne i światowe z różnych oper i komedii zebrane z dodatkiem nowych śpiewów i krakowiaków, nakładem J. Pukszty, Warszawa 1816, https://polona.pl/item/spiewy-i-arye-teatralne-i-swiatowe-z-roznych-oper- i-komedyi-zebrane-z-dodatkiem-nowych,MTgxODQwOTc/.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

225

End page:

241

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: