Object structure

Title:

Pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka : datacja oraz próba wyjaśnienia, dlaczego król przestał jej używać

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Creator:

Węcowski, Piotr (1972-)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

p. 97-116 : ill. ; Text pol., partly lat. ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

Poland 15th c. ; Kazimierz IV Jagiellończyk (King of Poland ; 1427-1492) ; seals - Poland 15thc.

References:

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia..., ed. A. Theiner, t. 2, Romae 1861.
J. V. Bandtkie, Ius Polonicum, Warszawa 1831.
M. Biskup, Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Warszawa 1980.
M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, 1454–1466, Warszawa 1967.
M. Bobrzyński, O ustawodawstwie nieszawskim Kazimierza Jagiellończyka, Kraków 1873.
W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007.
Z. Dalewski, Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średniowiecza, w: Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 31–43.
J. Dlugossii, Annales, seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XII (1445–1461), Cracoviae 2003.
J. Dlugossii, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XII (1462–1480), Cracoviae 2005.
J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XII (1445–1461), Warszawa 2004.
M. Fabre, Sceau médiéval. Analyse d’une pratique culturelle, Paris 2001.
W. Fałkowski, Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492). Studium aspektów politycznych, Warszawa 1992.
W. Fałkowski, Potwierdzenie praw przez Kazimierza Jagiellończyka w 1453 roku, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor B. Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 59–76.
W. Fałkowski, Rok trzech sejmów, w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane prof. Henrykowi Samsonowiczowi w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 2000.
S. Gawlas, Zbigniew Oleśnicki wobec sporu o ustrój państwa (1425–1430), w: Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk i Z. Noga, Kraków 2006.
K. Górski, Rządy wewnętrzne Kazimierza Jagiellończyka w Koronie, w: M. Biskup, K. Górski, Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987.
M. Grzegorz, Analiza dyplomatyczno–sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 1970.
M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910.
M. Hlebionek, Zbiory sfragistyczne Kazimierza Stronczyńskiego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, w: Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009.
B. Horodyski, Fragment katalogu dokumentów pergaminowych Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Przegl. Hist., 36, 1946, s. 96–119.
B. Horodyski, Straty działu rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w latach 1439–1444, w: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3: biblioteki, red. P. Bańkowski, Warszawa 1955.
In lateribus autem huius solii seu regalis throni septem clipei regales, Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, oprac. J. Fijałek, z. 1: 1328–1464, Kraków 1938.
A. Jaworska, Orzeł Biały, herb Królestwa Polskiego, Warszawa 2003.
A. Kalous, Matyáš Korvín. Uherský a Český král, České Budĕjovice 2009.
S. Kętrzyński, Uwagi i przyczynki do studiów nad kancelarią koronną Kazimierza Jagiellończyka, Przegl. Hist., 15, 1912.
M. Koczerska, Elita polityczna zjednoczonego Królestwa Polskiego w XIV–XV wieku i jej funkcja w państwie, w: Od genealogii do historii społecznej, red. A. Jaworska, B. Trelińska, Warszawa 2011.
M. Koczerska, Opisy pieczęci Jagiełły i Jadwigi w widymacie Zbigniewa Oleśnickiego z 1427 roku, w: Heraldyka i okolice, red. A. Biernat [i in.], Warszawa 2002.
S.K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978.
S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.
S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich, XIV–XV wieku, Wrocław 1971.
Lata wojny trzynastoletniej w „Rocznikach, czyli kronikach”, inaczej „Historii polskiej” Jana Długosza (1454–1466), vol. 1: komentarz krytyczny, oprac. S.M. Kuczyński [i in.], Łódź 1964.
R. Laurent, Le grand sceau de majesté des archiducs Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau (1484–1496), w: Les Pays–Bas Bourguignons. Histoire et institutions. Mélanges A. Uyttebrouck, Bruxelles 1996.
J. Macek, O listinach, listech a kanceláři Vladislava Jagellonského (1471–1490), „Sborník Archivních Praci”, 2, 1952, nr 1.
Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004.
Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 roku, wyd. A. Prochaska, Lwów 1890.
Matricularum Regni Poloniae Codices, ed. A. Mysłowski, W. Graniczny, t. 1, Warszawa 1914.
R. Maurer, Urzędnicy kancelaryjni królów polskich z lat 1434–1506, Brody 1881.
S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, Kraków 1934.
P. Nowak, Pieczęcie przy polskim dokumencie wstępnym pokoju toruńskiego z 1466 roku, Rocz. Hist., 67, 2001.
E. Nowicki, Studia nad kancelarią koronną Kazimierza Jagiellończyka, Lwów 1912.
Opisanie Litowskoj Metryki, wyd. S. Ptaszycki, St. Petersburg 1887.
Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, Warszawa 1995.
J. z Ostroroga, Żywot i pismo o naprawie Rzeczypospolitej. Studium z literatury politycznej XV wieku, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1884.
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.
Z. Piech, Zbiory odlewów pieczęci w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Zbiory pieczęci w Polsce, s. 339–376.
Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków (Syntagmata), oprac. L. Łysiak, S. Roman, Wrocław–Kraków 1958.
O. Posse, Die Siegel der Deutschen Kaiser Und Könige, Dresden 1913.
J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002.
Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1445–1480, t. 2, oprac. S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, pod kierunkiem J. Dąbrowskiego, Wrocław 1965.
S. Russocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV–połowa XVI w.), Warszawa 1961.
Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960.
W. Sieradzan, Misja Benedykta Makraia w latach 1412–1413. Z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo–Wschodniej w późnym średniowieczu, Malbork 2009.
Słownik historyczno–geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 4, red. A. Gąsiorowski, T. Jurek, Poznań 2001–2008.
I. Sulkovska–Kuraseva, Itinerarij Kazimira Jagellona (sostajenie podgotovki), w: Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki, Moskva 1989.
I. Sułkowska–Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370–1444, Warszawa 1977.
A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z Zakonem Krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruń 2009.
F. A. Vossberg, Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen, Berlin 1854.
Z. Wdowiszewski, Ze studiów nad sfragistyką Kazimierza Jagiellończyka, w: Księga pamiątkowa 75–lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1952.
P. Węcowski, Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004.
P. Węcowski, Odnaleziona pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka, Rocz. Hist., 62, 2005.
P. Węcowski, Walka o symbol, czyli dlaczego Kazimierz Jagiellończyk nie używał pieczęci majestatowej? [w:] Moc a její symbolika ve středovéku, red. M. Nodl, A. Pleszczyński, Colloquia mediaevalia Pragensia, 13, Praha 2011, s. 137–153.
K. Wyczańska, O zaginionych pieczęciach Kazimierza Jagiellończyka, Przegl. Hist., 49, 1958, z. 3.
W. Zawitkowska, W służbie pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, Kraków 2005.
T. Żebrawski, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1871.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

49

Start page:

96

End page:

116

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund