Object structure

Title:

Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku = The ethnic structure of Poland in light of the results of the 2011 National Census

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Creator:

Barwiński, Marek

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

ethnic structure of Poland ; national census ; national minorities ; ethnic minorities ; methods of demographic research

References:

1. Adamczuk L., Łodziński S. (red.), 2006, Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa. ; 2. Babiński G., 2004, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, Studia Socjologiczne, 1 (172), s. 139-152. ; 3. Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 4. Barwiński M., 2006, Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki, [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 345-370. ; 5. Barwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ; 6. Chałupczak H., 2006, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle powszechnego spisu ludności z 2002 roku oraz badań naukowych, [w:] E. Michalik, H. Chałupczak (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 263-270. ; 7. Chałupczak H., Browarek T., 1998, Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. ; 8. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 9. Eberhardt P., 2006, Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 28, s. 53-74. ; 10. Eberhardt P., 2008, Struktura narodowościowa ludności Polski, Rocznik Nauk Społecznych, 36, 1, s. 145-170. ; 11. Eberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950), Instytut Zachodni, Poznań. ; 12. Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie 5, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 13. Gołata E., 2008, Spisy ludności – możliwości i ograniczenia, [w:] Statystyka wczoraj, dziś i jutro, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 56, GUS, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa, s. 72-84. ; 14. Gołata E., 2013, Spis ludności i prawda, Studia Demograficzne, 1 (161), s. 23-55. Holzer Z. 1989, Demografia, PWE, Warszawa. ; 15. Hołuszko M., 1993, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Społeczeństwo Otwarte, 2, Warszawa. ; 16. Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. dla rachmistrza spisowego, 2001, GUS, Warszawa. ; 17. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole-Wrocław. ; 18. Komunikat Centralnego Biura Spisowego nt. uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011, 2011, GUS, http://www.sosnowiec.pl/_upload/file/POZ_Komunikat_3006_1115. Pdf ; 19. Kurcz Z. (red.), 1997, Mniejszości narodowe w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 20. Kwestionariusze NSP, 2011, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/14772_PLK_HTML.htm ; 21. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, 2013, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/LUD_ ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf (9.04.2013) ; 22. Łodziński S., 2005, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 23. Łodziński S., 2006a, Polityka i tożsamość narodowa. Wokół wybranych sporów dotyczących przyjmowania ustawy o mniejszościach narodowych i języku regionalnym (2005), [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 111-130. ; 24. Łodziński S., 2006b, Spory wokół ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce okresu transformacji, [w:] E. Michalik, H. Chałupczak (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 287-312. ; 25. Łodziński S., 2006c, Trauma i władza liczb. Wybrane problemy społecznego odbioru pytania o narodowość" w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku, [w:] L. Adamczuk, S. Łodziński (red.), Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 171-208. ; 26. Mironowicz E., 1992, Świadomość narodowa społeczności prawosławnej Białostocczyzny, Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych UW, 17, Warszawa, s. 109-142. ; 27. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2012. Raport z wyników, 2012, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf (26.07.2012). ; 28. Nijakowski L., Łodziński S. (red.), 2003, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa. ; 29. Olejnik L., 2003, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 30. Sadowski A., 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Trans Humana, Białystok. ; 31. Sadowski A., 1997, Mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Skład wyznaniowy i narodowościowy, [w:] Z. Kurcz (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 7-42. ; 32. Sakson A., 1991, Mniejszość niemiecka na tle innych mniejszości narodowych we współczesnej Polsce, Przegląd Zachodni, 47, s. 1-23. ; 33. Sobczyński M., 2000, Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3, Łódź, s. 157-174. ; 34. Szczygielski K., 2006, Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe, Instytut Śląski w Opolu, Opole. ; 35. Śleszyński P., 2004, Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 – suplement, Studia Demograficzne, 146, s.104-109. ; 36. Śleszyński P., 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 193-212. ; 37. Śleszyński P., 2012, Faktyczne" dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011, Biuletyn Migracyjny, 37, s. 2. ; 38. Ślęzak M., 2006, Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych – główne kierunki zmian, [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 131-138. ; 39. Tomaszewski J., 1985, Ojczyzna nie tylko Polaków, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa. ; 40. Tomaszewski J., 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Editions Spotkania, Warszawa. ; 41. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 2005, Dz.U. Nr 17, poz. 141. ; 42. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu, 2008, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (15.07.2008). ; 43. Wysocki T., 2006, Osoby niepolskiej narodowości i języka w Polsce w świetle NSP 2002, Studia Demograficzne, 2(150), s. 96-125. ; 44. Wysocki T., 2010, Zmiany w strukturze narodowościowej mieszkańców Polski w XX wieku i ich konsekwencje dla procesów demograficznych, maszynopis w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 45. Zasady opracowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 2012, Notatka Departamentu Badań Demograficznych GUS na XXXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Notatka_KWRzMNiE_22-23_luty_2012.pdf

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

217

End page:

241

Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund