Object structure
Title:

Walerian Kramarz (1905-1941) : jego życie i śmierć

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Creator:

Wójcik, Zbigniew K. (1952– )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Summary in English. ; p. 3-18

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Kramarz, Walerian (1905-1941) - biography ; Przemyśl (Poland) - intellectual life - 20th c.

References:

Budzyński Z., Bibliografia zawartości „Rocznika Przemyskiego”. Tom I — XXX: za lata 1909-1994, Przemyśl 1994
Czerny E., Działalność ZWZ-AK na terenie pow. przemyskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1984 nr 4 (110)
Draus J., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007
Dybiec J., Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981
Dybiec J., Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, Kraków 1993
Gilewicz A., Kramarz Walerian (Waler), [w:] Polski Słownik Bibliograficzny, t. XV, Warszawa-Wrocław-Kraków 1970
Głowacki A., Obsada personalna władz NKWD w latach 1939-1941, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1995 t. XXXVIII
Kaput W., F. Persowski, Oddział Przemyski (1928-1956), [w:] Polskie Towarzystwo Historyczne. Księga pamiątkowa Zjazdu Jubileuszowego PTH w Warszawie, Warszawa 1958
Konarski S., Mendys Michał Teodor, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX/2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975
Kostrzewa P., Ewakuacja więzień i aresztów w województwie lwowskim latem 1941 r. na przykładzie więzień we Lwowie, Drohobyczu, Dobromilu, Przemyślu, Samborze i Żółkwi, [w:] Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu-lipcu 1941 roku, Warszawa 1997
Kozimala I., Przemyski hufiec harcerek i harcerzy 1920-1944, [w:] 100 lat harcerstwa przemyskiego, Przemyśl 2010
Krochmal J., Smołka (Smółka) Jan, [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. I, Przemyśl 2009
Kubrak Z., Służba społeczna historyków. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu 1928-2003, Przemyśl 2006
Kuczyński S. K., Sochaniewicz Kazimierz Roman, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX/4, Warszawa-Kraków 2000
Ludat H., Słowianie — Niemcy — Europa. Wybór prac, Marburg-Poznań 2000
Madurowicz-Urbańska H., Franciszek Bujak — o nowy kształt historii, Kraków 2001
Malczewski J., Przemyśl w latach 1772-1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne, Przemyśl 2012
Maternicki J., Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w., [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, t. III, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2005
Mazur G., J. Węgierski, Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997
Motylewicz J., Środowisko historyczne Przemyśla, [w:] Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów, red. S. K. Kuczyński, Wrocław 1990
Możdżeń S. I., Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884-1914, Kielce 1989
Musiał B., Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne. Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku, Warszawa 2001
Mycielska D., J. M. Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009
Naleźniak P., Lwowskie więzienia w czerwcu 1941 roku, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2012 nr 35
Ostasz G., Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996
Pająk J. Z., Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914-1918, Kielce 2012
Pankowicz A., Galicyjski model samorządu w początkach II Rzeczypospolitej, „Samorząd Terytorialny”, nr 12/1994
Pisulińska J., Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939), Rzeszów 2012
Popiński K., A. Kokurin, A. Gurjanow, Drogi śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941, Warszawa 1995
Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009
Pudłocki T., Kuś-Okrzański Franciszek, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. VII, Łódź 2005
Pudłocki T., Tarnawski Leonard Michał, [w:] Przemyski słownik biograficzny , t. II, Przemyśl 2011
Pyter M., Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Lublin 2010
Redzik A., Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa-Kraków 2012
Romek Z., Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa 2010
Rutkowski T. P., Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007.
Siciak A., Druki przemyskie 1754-1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 2002
Sławski A., W przepołowionym mieście — Przemyślu, [w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, red. J. Jabrzemski, t. I, Materiały — relacje, Warszawa 1988
Słownik historyków polskich, red. Maria Prosińska-Jackl, Warszawa 1994.
Smogorzewska M., Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939, t. II, E-J, Warszawa 2000
Suleja W., Polska irredenta w walce o Rzeczpospolitą, [w:] Do niepodległości 1918-1944/45-1989. Wizje — drogi — spełnienia, red. W. Wrzesiński, Warszawa 1998
Szafraniec B., Franciszek Bujak (1875-1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna, Toruń 2009
Śliwa T., Kwolek Jan, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. VI, K-P, red. L. Grzebień, Warszawa 1983
Świeboda J., Rola Galicji w rozwoju nauki i oświaty II Rzeczypospolitej, Rzeszów 1999
Toczek A., Habilitacje historyków lwowskich (1865-1918), [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, t. IV, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Lwów-Rzeszów 2006
Włodek L. M., Orlęta Przemyskie — walka harcerstwa przemyskiego o niepodległość Polski 1908-2008, [w:] 100 lat Harcerstwa Przemyskiego, Przemyśl 2010
Wójcik Z. K., Aleksy Gilewicz — historyk nieprowincjonalny, Przemyśl-Wrocław 2008
Wójcik Z. K., Biografie niepełne — trudne dziedzictwo PRL, „Dzieje Najnowsze”, 2007 nr 2
Wójcik Z. K., Okupacja i konspiracja w regionie przemyskim (1939-1941). Studium porównawcze, [w:] Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941, Rzeszów-Warszawa 2005
Zamojska D., Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Warszawa 2009
Zapalec A., Ziemia Tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941), Kraków 2006
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, współpraca L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

1

Start page:

3

End page:

18

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: