Object structure

Title:

Przyczynek do dziejów polskiej prasy opiniotwórczej : miejsce „Myśli Narodowej” w strukturach prasowych obozu narodowego w latach 1921-1939

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 1 (2011)

Creator:

Jastrzębski, Przemysław Jarosław (1978- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

p. 21-52 ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

Narodowa Demokracja (Political party : Poland) - history ; Myśl Narodowa (periodical ; Poland ; 1921-1939)

References:

Bartyzel J., Umierać, ale powoli! O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815–2000, Kraków 2002. ; Borowy W., Grabowski Ignacy [w:] Polski słownik biograficzny, t. VIII, Kraków 1958–1960. ; Domagalska M., Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” (1921–1934) i „Prosto z mostu” (1935–1939), Warszawa 2004. ; Grott B., Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo–radykalnych do 1939 roku, Kraków 1987. ; Grott B., Nacjonalizm i religia. Proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926–1939, Kraków 1984. ; Grzelewska D., R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, L. Piwońska-Pykało, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 2001. ; Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009. ; Hrabyk K., Ostatni fragment zamkniętej epoki, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, z. 4. ; Jakubowska U., Monografia dziennika partyjnego (na przykładzie prasy endeckiej), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1980, z. 2. ; Jakubowska U., Warszawskie lata Zygmunta Wasilewskiego, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1994, z. 4. ; Jastrzębski P., Kwestia żydowska w publicystyce Myśli Narodowej w latach 1921–1926, Toruń 2005. ; Jastrzębski P., Twórcy Myśli Narodowej w latach 1921–1926, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 2. ; Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989. ; Kawalec K., Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław 2000. ; Kornaś J., Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo–Narodowego, Kraków 1995. ; Koźniewski K., Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych, Warszawa 1976. ; Kułakowski M., Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, t. II, Londyn 1972. ; Kuniński R., Przegląd Wszechpolski 1922–1926, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987, nr 2. ; Łojek J., J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988. ; Maj E., Asemityzm czy antysemityzm? Próba dyskusji na łamach „Myśli Narodowej” w latach 1921–1925, „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska” Sectio K, vol. VII, 2000. ; Maj E., Roman Dmowski i Związek Ludowo–Narodowy (1919–1928), „Kwartalnik Historyczny” 1993, nr 2. ; Maj E., Związek Ludowo–Narodowy (1919–1928) wobec religii i Kościoła rzymskokatolickiego, „Studia Historyczne” 1993, z. 4. ; Maj E., Związek Ludowo–Narodowy 1918–1928. Studium dziejów myśli politycznej, Lublin 2000. ; Majchrowski J.M., Szkice z dziejów polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1986. ; Malik J.A., Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem, Lublin 2002. ; Malik J.A., De mortius aut hilih aut bene... Wspomnienie Adama Grzymały–Siedleckiego o Adolfie Nowaczyńskim, „Ruch Literacki” 1998, nr 6. ; Mielczarek T., Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Sosnowiec 2009. ; Nałęcz D., Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939, Warszawa–Łódź 1982. ; Notkowski A., Okoliczności powstawania czasopism jako przedmiot krytyki źródła prasowego (na przykładzie okresu Drugiej Rzeczypospolitej), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, z. 2. ; Paczkowski A., Badania historycznoprasowe w zastosowaniu do badań nad dziejami myśli politycznej [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, t. IV, pod red. H. Zielińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980. ; Paczkowski A., Prasa a kultura polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, z. 4. ; Paczkowski A., Prasa codzienna Warszawy w latach 1918–1939, Warszawa 1983. ; Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980. ; Paczkowski A., Prasa w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3. ; Pepliński W., Oblicze społeczno-polityczne „Słowa Pomorskiego” w latach 1920–1939, Gdańsk 1978. ; Radomski G., Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918–1926, Toruń 2001. ; Rosołowski, M., „Myśl Narodowa” [w] Encyklopedia „Białych Plam”, t. XII, Radom 2003. ; Sierocka K., Czasopisma literackie — Magazyny kulturalno-literackie [w:] Literatura polska 1918–1975, t. I, pod red. A. Brodzkiej, H. Zaworskiej i S. Żółkiewskiego, Warszawa 1975. ; Speina J., „Myśl Narodowa” 1921–1939 [w:] Obraz literatury polskiej w XIX i XX w. Literatura polska w okresie międzywojennym, t. I, pod red. J. Kądzieli, J. Kwiatkowskiego i I. Wyczańskiej, Kraków 1979. ; Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław 1982. ; Strzelecki P., Literackie oblicze tygodnika „Prosto z Mostu”, „Prace Polonistyczne” 1980, Seria XXXVI. ; Terej J.J., Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971. ; Terej J.J., Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Warszawa 1979. ; Tobera M., Antyskamandryta (Stanisław Piasecki), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, nr 3–4. ; Tobera M., Publicystyka Adolfa Nowaczyńskiego w „Myśli Narodowej” 1921–1925, „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1981, nr 2 (54). ; Tobera M., „Z balkonu na bruk” (Adolf Nowaczyński), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, nr 3–4. ; Urbanowski M., Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997. ; Urbanowski M., Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej końca XX wieku, Kraków 2002. ; Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980. ; Wapiński R., Niektóre problemy ewolucji ideowo–politycznej endecji w latach 1919–1939, „Kwartalnik Historyczny” 1996, nr 4. ; Wapiński R., „Przegląd Wszechpolski” (1895–1905, 1922–1926) [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, t. IV, pod red. H. Zielińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980. ; Wątor A., Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim do roku 1914, Szczecin 1993. ; Wątor A., Działalność Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919–1922, Szczecin 1992. ; Władyka W., Prasa Drugiej Rzeczypospolitej [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988. ; Zadeykański, J. Straty kultury polskiej. Adolf Nowaczyński, „Kultura” 1950, nr 10.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

43

Issue:

1

Start page:

21

End page:

52

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund