Projekty RCIN i OZwRCIN

Regulamin świadczenia usługi

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.RCIN.ORG.PL

SPIS TREŚCI:

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 2. DEFINICJE
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (w tym dane identyfikujące usługodawcę, adres usługodawcy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu)
 4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 5. WARUNKI I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 9. DANE OSOBOWE
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU
  ZAŁĄCZNIK NR 1

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1.  Regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze strony internetowej www.rcin.org.pl oraz zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.rcin.org.pl.

1.2.  Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2. DEFINICJE

2.1.  Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

2.1.1.  Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.1.2.  Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie https://rcin.org.pl/dlibra/new-account? umożliwiający utworzenie Konta;

2.1.3.  Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający ze strony internetowej www.rcin.org.pl oraz zawierający z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);

2.1.4.  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

2.1.5.  Konsorcjum RCIN – konsorcjum instytutów naukowych powołane do życia na podstawie umowy z dnia 14/09/2021, którego celem jest m. in. utrzymywanie, poszerzanie i promocja cyfrowych zasobów partnerów konsorcjum (instytutów naukowych) na platformie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN);

2.1.6.  Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika; utworzenie i prowadzenie w ramach Serwisu Konta stanowi Usługę Elektroniczną;

2.1.7.  RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych złożone ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów instytutów naukowych, (których lista zmieszczona jest na stronie https://rcin.org.pl/dlibra/text?id=institutes) oraz ich bibliotek;

2.1.8.  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.rcin.org.pl;

2.1.9.  Serwis - strona internetowa dostępna pod domeną www.rcin.org.pl;

2.1.10. Usługi RCIN – wykonywana przez Usługodawcę usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi zasobów RCIN zgromadzonych w Serwisie, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a Usługodawcą; udostępnianie zasobów RCIN w ramach Serwisu stanowi Usługę Elektroniczną;

2.1.11. Usługodawca – Instytut Matematyczny PAN z siedzibą w Warszawie 00-655, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, wpisany do Rejestru Instytutów Naukowych prowadzonego przez Polską Akademię Nauk pod nr: RIN-III-19/98, NIP 5250008867, REGON: 000325860, adres poczty elektronicznej: rcin@impan.pl, numer telefonu: 22 52 28 191 w imieniu Konsorcjum RCIN;

2.1.12. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia określonych usług według wyboru Użytkownika;

2.1.13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

2.1.14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z póź. zmianami);

2.1.15. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usług z Usługodawcą.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (W TYM DANE IDENTYFIKUJĄCE USŁUGODAWCĘ, ADRES USŁUGODAWCY, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ NUMER TELEFONU)

3.1.  Serwis dostępny pod domeną www.rcin.org.pl prowadzony jest przez Konsorcjum RCIN reprezentowane przez Instytut Matematyczny PAN z siedzibą w Warszawie 00-655, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, wpisany do Rejestru Instytutów Naukowych prowadzonego przez Polską Akademię Nauk pod nr: RIN-III-19/98, NIP 5250008867, REGON: 000325860, adres poczty elektronicznej: rcin@impan.pl, numer telefonu: 22 52 28 191 imieniu Konsorcjum RCIN.

3.2.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe korzystanie z Serwisu i zawarcie Umowy o świadczenie usług.

3.3.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo Użytkowników będących przedsiębiorcami.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:

4.1.1.  udostępnienie Użytkownikom Konta w ramach Serwisu;

4.1.2.  udostępnienie Użytkownikom w ramach Serwisu możliwości wyszukiwania, przeglądania, pobrania lub pobierania do czasowego korzystania obiektów znajdujących się w zasobach RCIN.

4.2.  Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

[Konto]

4.3.  Użytkownik może założyć indywidualne Konto w Serwisie poprzez wykonanie łącznie następujących kroków: (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) zaakceptowanie Regulaminu oraz (3) kliknięcie w pole „Zarejestruj”. W celu założenia Konta niezbędne jest podanie w Formularzu Rejestracji przez Użytkownika nazwy Użytkownika, adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz hasła.

4.4.  Założenie Konta w przypadku Użytkownika, który nie jest Konsumentem, może być dokonane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do dokonywania czynności związanych z utworzeniem Konta w Serwisie oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie.

4.5.  Założenie Konta nie jest wymagane, aby korzystać z Usługi RCIN. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

4.6.  Konto umożliwia:

4.6.1  tworzenia własnej listy ulubionych pozycji;

4.6.2  eksportowania tej listy do pliku;

4.6.3  subskrypcji listy obiektów nowo dodanych do Repozytorium w cyklu dziennym lub tygodniowym.

4.7.  Umowa o świadczenie usług polegających na utworzeniu i prowadzeniu Konta zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika Formularza Rejestracji oraz kliknięcia pola „Zarejestruj”.

4.8.  Usługa Elektroniczna utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.9.  Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny rozwiązać Umowę o świadczenie usług polegających na utworzeniu i prowadzeniu Konta poprzez zgłoszenie Usługodawcy stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rcin.org.pl@gmail.com. Żądanie Użytkownika powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji podczas tworzenia Konta.

4.10. Założenie Konta nie gwarantuje dostępu do wszystkich obiektów znajdujących się w zasobach RCIN. Niektóre obiekty nie są ogólnie dostępne ze względu na ochronę praw autorskich. Poszczególne obiekty znajdujące się w zasobach RCIN mogą być dostępne tylko z komputerów znajdujących się na terenie wymienionego instytutu naukowego, współtworzącego RCIN. W takim przypadku założenie Konta i zalogowanie się nie spowoduje, że dany obiekt będzie dostępny za pośrednictwem Serwisu. O możliwym sposobie dostępu do poszczególnych obiektów znajdujących się w zasobach RCIN informują elementy opisu : "Prawa" i "Zasady wykorzystania".

[Usługa RCIN]

4.11. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik, według swojego wyboru, ma możliwość wyszukiwania oraz przeglądania i pobrania obiektów znajdujących się w zasobach RCIN.

4.12. W zasobach RCIN znajdują się obiekty różnego typu, w szczególności książki, czasopisma, kartoteki, mapy, dane naukowe oraz zasoby audiowizualne, które są prezentowane w różnych formatach.

4.13. Zawarcie umowy o świadczenie Usług RCIN wynika z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i następuje odpowiednio z chwilą:

4.13.1. rozpoczęcia wyszukiwania obiektów znajdujących się w zasobach RCIN;

4.13.2. rozpoczęcia przeglądania obiektów znajdujących się w zasobach RCIN;

4.13.3. rozpoczęcia pobierania obiektów znajdujących się w zasobach RCIN.

4.14. Akceptacja przez Użytkownika działania, podejmowanego przez niego każdorazowo w ramach korzystania z Usług RCIN (w szczególności poprzez korzystanie z wyszukiwarki kontekstowej, kliknięcie takich pól jak „Wyszukiwanie zaawansowane”, „Przeszukaj Kolekcję”, „Pokaż treść”, „Pobierz”), stanowi oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Serwisu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług RCIN z Usługodawcą.

4.15. Korzystania z Usług RCIN nie wymaga utworzenia i korzystania z Konta.

4.16. Usługi RCIN świadczone są nieodpłatnie oraz mają charakter dobrowolny, jednorazowy i ulegają zakończeniu odpowiednio z chwilą:

4.16.1. zakończenia korzystania z Serwisu;

4.16.2. zakończenia wyszukiwania lub przeglądania obiektów znajdujących się w zasobach RCIN;

4.16.3. pobrania obiektu znajdującego się w zasobach RCIN.

4.17. Umowa o świadczenie Usług RCIN jest wykonywana przez Usługodawcę w pełni w momencie skorzystania przez Użytkownika z danej Usługi RCIN, na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik będący Konsumentem po spełnieniu przez Usługodawcę świadczenia w postaci Usługi RCIN, traci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług RCIN.

4.18. Obiekty znajdujące się w zasobach RCIN są chronione prawem autorskim. Zakres i zasady korzystania przez Użytkowników z poszczególnych obiektów znajdujących się w zasobach RCIN uzależnione są w szczególności od rodzaju licencji udzielonej przez twórcę danego utworu znajdującego się w zasobach RCIN.

4.19. Szczegółowe informacje o możliwym sposobie dostępu i zasadach korzystania z poszczególnych obiektów znajdujących się w zasobach RCIN znajdują się w elementach opisu danego obiektu: "Prawa" i "Zasady wykorzystania".

4.20. Niektóre obiekty znajdujące się w zasobach RCIN, udostępniane są Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu na podstawie otwartych, wolnych licencji Creative Commons. Rodzaj licencji i zasady korzystania z takich obiektów znajdujących się w zasobach RCIN określone są każdorazowo w opisie danego obiektu. Więcej informacji na temat licencji Creative Commons można znaleźć tutaj: https://creativecommons.pl/. Szczegółowe informacje o poszczególnych licencjach Creative Commons można znaleźć tutaj: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/.

4.21. Z niektórych obiektów znajdujących się w zasobach RCIN, Użytkownicy mogą korzystać za pośrednictwem Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego. Szczegółowe zasady korzystania w ramach dozwolonego użytku osobistego z takich obiektów znajdujących się w zasobach RCIN określone są każdorazowo w opisie danego obiektu.

4.22. Dostęp do niektórych obiektów znajdujących się w zasobach RCIN może być ograniczony i korzystanie z nich może być dozwolone wyłącznie na terminalach danego instytutu naukowego. Szczegółowe zasady korzystania w ramach dozwolonego użytku osobistego z takich obiektów znajdujących się w zasobach RCIN określone są każdorazowo w opisie danego obiektu.

4.23. Jeśli dany obiekt znajdujący się w zasobach RCIN należy do domeny publicznej i w związku z tym jest wyłączony spod ochrony prawa autorskiego, określone jest to każdorazowo w opisie danego obiektu. W odniesieniu do obiektów znajdujących się w domenie publicznej, korzystanie jest dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

4.24. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z poszczególnych obiektów znajdujących się w zasobach RCIN zgodnie z zasadami, na jakich obiekty te są udostępniane (określonymi każdorazowo w opisie danego obiektu). W szczególności w odniesieniu do obiektów znajdujących się w zasobach RCIN, które udostępniane są na podstawie licencji, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad danej licencji.

4.25. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z obiektów znajdujących się w zasobach RCIN w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

[Tryb postępowania reklamacyjnego]

4.26. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z Usługami dostępnymi w Serwisie Użytkownik może składać w szczególności:

4.26.1. pisemnie na adres: Instytut Matematyczny PAN, Konsorcjum RCIN, 00-656 Warszawa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8;

4.26.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rcin.org.pl@gmail.com.

4.27. W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o wskazanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Użytkownika oraz (3) adresu mailowego wskazanego przez Użytkownika z związku z korzystaniem z Serwisu (4) danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.28. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi w formie mailowej na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.

[Wymagania techniczne]

4.29. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w tym korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Usługodawca zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024x768.

[Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym]

4.30. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

5.1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a Usługodawcą następuje w chwili podjęcia przez Użytkownika danego działania w ramach korzystania z Serwisu.

5.2. Usługi dostępne w ramach Serwisu świadczone są bezpłatnie. Za utworzenie i prowadzenie Konta jak również za świadczenie Usług RCIN (polegających na możliwości wyszukiwania oraz przeglądania i pobrania obiektów znajdujących się w zasobach RCIN) nie są pobierane opłaty.

5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy o świadczenie usług następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz (2) umożliwienie Użytkownikowi pobierania niniejszego Regulaminu w formacie pdf. Treść Umowy o świadczenie usług jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

6.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

6.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

6.4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Przez umowę zawarta na odległość rozumie się przy tym umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

7.1.1. pisemnie na adres: Instytut Matematyczny PAN, Konsorcjum RCIN, 00-656 Warszawa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8;

7.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rcin.org.pl@gmail.com.

7.2. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

7.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami.

8.2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

8.3. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

8.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych dla celów korzystania z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu, oraz dla celów kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych oraz dla celów obsługi Konta w Serwisie, jest Konsorcjum RCIN w imieniu którego działa Instytut Matematyczny PAN z siedzibą w Warszawie 00-655, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, wpisany do Rejestru Instytutów Naukowych prowadzonego przez Polską Akademię Nauk pod nr: RIN-III-19/98, NIP 5250008867, REGON: 000325860, adres poczty elektronicznej: rcin@impan.pl, numer telefonu: 22 52 28 191 (dalej jako: Administrator)

9.2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).

9.3. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

9.3.1. listownie na adres: Instytut Matematyczny PAN, Konsorcjum RCIN, 00-656 Warszawa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8 lub

9.3.2. elektronicznie na adres e-mail: rcin@impan.pl lub

9.3.3. telefonicznie pod numerem: 22 52 28 191.

9.4. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres IOD, ul Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail iod@impan.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 600-996-438.

9.5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

9.5.1. zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy o świadczenie usług i wykonanie tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;

9.5.2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

9.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych wskazanych jako niezbędne jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (niepodanie tych danych powoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Administratorem).

9.7. Wobec danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

9.8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz 9.5.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

9.9. Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.

9.10. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

9.11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

9.12. Użytkownikowi przysługuje:

9.12.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;

9.12.2. prawo żądania ich sprostowania;

9.12.3. prawo żądania ich usunięcia;

9.12.4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

9.12.5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;

9.12.6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9.13. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 9.3. i 9.4.).

9.14. Nadto, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Informacje, jak złożyć taką skargę można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

9.15. Administrator wykorzystuje pliki cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

9.16. Wszelkie pozostałe kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU

10.1. Umowy o świadczenie usług zawierane są w języku polskim lub angielskim.

10.2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.03.2021.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog przyczyn jest zamknięty):

10.3.1. zmiany przepisów prawa wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o świadczenie usług;

10.3.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

10.3.3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi lub technologicznymi;

10.3.4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Użytkownikowi;

10.3.5. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę w Regulaminie;

10.3.6. zmiany sposobów świadczenia usług prze Usługodawcę - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

10.3.7. zmiany warunków korzystania z Serwisu, która nie pogarsza sytuacji Użytkowników w porównaniu do warunków dotychczasowych.

10.4. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.

10.5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony (zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu) o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.6. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Usługodawcę Umów o świadczenie usług przed zmianą Regulaminu.

10.7. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie bezpłatnie w Serwisie oraz w siedzibie Usługodawcy. Użytkownicy mogą w każdym czasie w Serwisie przeglądać Regulamin, pobierać go, a także sporządzać wydruk Regulaminu.

10.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:

Instytut Matematyczny PAN, Konsorcjum RCIN
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, 00-655 Warszawa
rcin@impan.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: (…).
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • adres mailowy wskazany przez konsumenta z związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.rcin.org.pl
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji