Object structure
Title:

The use of SEM morphoscopy in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 1 (2011)

Creator:

Degórski, Marek ; Kowalkowski, Alojzy

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

187 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

scanning electron microscope ; quartz grains ; sedimentation environment ; podsolic soils ; Central Europe ; Northern Europe

References:

1. Anderson, H.A., Berrow, M.L., Former, V.C., Hepburn, A., Russel, J.D., Walker, A.D. (1982), A reassessment of the podzol formation process, Journal of Soil Science, 33: 125–136.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2389.1982.tb01753.x -
2. Bednarek, R. (1988), Próba zastosowania mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej w badaniach genezy poziomów rdzawych w niektórych glebach piaskowych [Use of electron microscopy and X-ray microanalysis in the study of rusty horizons on some sandy soils], in Mycielska-Dowgiałło, E. (ed.), Geneza osadów i gleb w świetle badań w mikroskopie elektronowym [Genesis of deposits and soils in light of the electron microscope research], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 115–124.
3. Bednarek, R. (1991), Wiek, geneza i stanowisko systematyczne gleb rdzawych w świetle badań paleopedologicznych w okolicach Osia (Bory Tucholskie) [Age, genesis and systematic position of rusty soils in line to the palepedological study in Osie region (Bory Tucholskie)], Rozprawy UMK, Toruń.
4. Brogowski, Z., Kocoń, J. (1984), Morfologia powierzchni ziarn piasku w różnych poziomach genetycznych gleby brunatnej wytworzonej z gliny ciężkiej [The morphology of the grain sand surface in different genetic horizons of the brown soil formed from the heavy clay], Roczniki Gleboznawcze, 35,1: 115–124.
5. Bull, P. A. (1984), Scanning electron microscope studies of sediments, in Green, H.S. (ed.), Pontnewydd Cave: A lower palaeolithic hominid site in Wales, The first report, National Museum of Wales Press, 77–87.
6. Bull, P.A. (1986), Procedures in environmental reconstruction by SEM analysis, in Sieveking, G. i Hart, M.B. (eds.), The Scientific Study of Flint and Cherts, Cambridge University Press, 221–226.
7. Cailleux, A. (1942), Les actions eoliennes periglaciaires en Europe, Mémoires de la Société Géologique de France, Paris, 46.
8. Degórski, M. (2004), Geografia gleb jako dyscyplina fizycznogeograficzna [Soil geography as a discipline of physical geography], Przegląd Geograficzny, 76, 3: 271–288.
9. Degórski M., Kowalkowski, A., Kozłowska, A. (2012) (in press), Geograficzne trendy i dyskontynuacje procesów rozwoju gleb bielicoziemnych, [Geographical trends and discontinuation of the podzolic soil developing processes], Monografie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warszawa, 344 pp.
10. Farmer, V.C. (1984), Distribution of allophane and organic mater in podzol B horizons: Reply to Buurman and Van Reeuwijk, Journal of Soil Science, 35: 453–458.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2389.1984.tb00302.x -
11. Helland, P.E., Holmes, M.A. (1997), Surface textural analysis of quartz sand grains from ODP Site 918 of the southeast coast of Greenland suggests glaciation of southern Greenland at 11 Ma, Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 135: 109–121
12. Helland, P.E, Huang, P.H., Diffendal, R.F. Jr (1997), SEM analysis of quartz sand grain surface textures indicates alluvial/colluvial origin of the Quaternary "glacial" boulder clays at Huangsham (Yellow Mountain), East-Central China, Ouaternary Research, 48: 177–186
http://dx.doi.org/10.1006/qres.1997.1916 -
13. Higgs R. (1979), Quartz-grain surface features of Mesozoic-Cenozoic sands from the Labrador and Western Greenland continental margins, Journal of Sedimentary Research, 49: 599–610.
14. Hoch, M., Koronko, B. (2007), Mikromorfologia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej podlegających wietrzeniu mrozowemu – wstępne wyniki badań [Micromorphology of quartz sand grain genetically connected with permafrost], in Solska, E., Giriat, D., (ed.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady [Reconstruction of geomorhpological processes dynamics— forms of relief and deposits], Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa: 217–232.
15. Klatkowa, H. (1976), Ślady środowiska eolicznego w rzeźbie powierzchni ziarn kwarcowych, wyniki analiz w elektronowym mikroskopie skaningowym [Tracks of aeolian conditions on the relief surface of the quartz-sand grains– results of the electron microscope study], Acta Geographica Lodzensia, 37: 93–108.
16. Kostrzewski, A. (1999), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Powodzie rzek przymorza Bałtyku i innych regionów Polski : uwarunkowania, przebieg, skutki w środowisku przyrodniczym [Functioning of catchment geoecosystems. River floods in the areas adjacent to Baltic Sea and in other regions of Poland: Conditioning, course, effects for the natural environment], Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii. Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Stacja Geoekologiczna w Storkowie.
17. Kowalkowski, A. (1984), Surface texture of quartz grains from tundra soils under electron microscope, Quaternary Studies in Poland, 5, Poznań: 75–79.
18. Kowalkowski, A. (1988a), Cechy urzeźbienia powierzchni ziarn piasku kwarcowego w kwaśnych i alkalicznych glebach klimatu zimnego [Relief features of the surface of the quartz-sand grains in acid and alkaline soils of the cold climate], in Mycielska-Dowgiałło, E. (ed.), Geneza osadów i gleb w świetle badań w mikroskopie elektronowym [Genesis of deposits and soils in light of the electron microscope research], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 87–100.
19. Kowalkowski, A. (1988b), Procesy wietrzenia na Spitsbergenie na podstawie badań w mikroskopie elektronowym [Weather processes on Spitsbergen determined on the bases of electronic microscopy research], in Kostrzewski, A. (ed.) Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 15–27.
20. Kowalkowski, A., Brogowski, Z. (1983), Features of cryogenic environment of soils of continental tundra and arid steppe on the southern Khangai slope under the electron microscope, Catena, 10: 199–205.
21. Kowalkowski, A., Mycielska-Dowgiałło, E. (1980), Soil forming process in the tundra and arid steppe of the Khangai Mountains on the basis of quartz grains analysis with an electron microscope, Polish Journal of Soil Science, 13,1, Lublin: 59–63.
22. Kowalkowski, A., Mycielska-Dowgiałło, E. (1983), The stratigraphy of fluvial and aeolian deposits in the Kopanica River Valley based on sedimentological and pedological investigations, Geologisches. Jahrbuch A71, Hannover: 119–148.
23. Kowalkowski, A., Mycielska-Dowgiałło, E. (1988), Stratigraphie der fluviatilen und äolischen Sedimente in Kopanica Tal auf Grund sedimentologischer und pedologischer Untersuchungen, Holocene Valley development-methods and results, Abstracts of Lectures, Symposium Franken, 25th–30th August, Düsseldorf: 35–37.
24. Kowalkowski, A., Kocoń, J. (1991), Procesy wietrzenia na Spitsbergenie na podstawie badań w skaningowym mikroskopie elektronowym [Weather processes on Spitsbergen determined on the bases of scanning electronic microscopy research], in Kostrzewski, A. (ed.), Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Wydawnictwo UAM, Seria Geografia, 50, Poznań: 77–104.
25. Kowalkowski, A., Degórski, M. (2008), Wskaźniki dawnych i aktualnych środowisk kształtujących cechy teksturalne powierzchni ziarn piasku kwarcowego przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej [Indicators of former and current environments formative of the texture features of the surface of the quartz-sand grains at the use scanning electronic microscopy, Roczniki Gleboznawcze, 59, 3–4: 160–174.
26. Kozarski, S. (1972), Mikroskopia elektronowa w badaniu morfologicznych cech powierzchni kwarcowych ziarn piasku wybranych środowisk sedymentacyjnych [Electron microscopy in the study of quartz sand grains surface textures of selected sedimentary environments], Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 13(1): 179–189.
27. Kozarski, S. (1995), Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja geosystemu (~20 ka->10 ka BP [Deglaciation of Northeastern Poland, Environmental Conditions and Geosystem Transformation (~20KA->10KA BP.)], Dokumentacja Geograficzna 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Wrocław: 9–82.
28. Krinsley, D.H., Doornkamp, J.C. (1973), Atlas of Quartz Sand Surface Textures, Cambridge University Press, Cambridge.
29. Mahaney, W.C. (1995), Pieistocene and Holocene glacier thicknesses and/or transport histories inferred from mierołextures and ąuartz particles, Boreas, 24: 293–304.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.1995.tb00781.x -
30. Mahaney, WC. (2002), Atlas of sand grain surface textures and applications, Oxford University Press, Oxford.
31. Mahaney, W.C, Kaim, V. (1995), Scanning electron microscopy of Pieistocene tills in Estonia, Boreas, 24:13–29.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.1995.tb00624.x -
32. Margolis, S.W. Kennett, J.P. (1970), Antarctic glaciation during the tertiary recorded in sub-Antarctic deep Sea cores, Science, 170: 1085–1087.
http://dx.doi.org/10.1126/science.170.3962.1085 -
33. Mycielska-Dowgiałło, E. (1963), Pomiary stopnia obtoczenia ziarn piasku i zastosowanie ich do badań geomorfologicznych [Measurement of the degree of grains sand abrasion and use their to geomorphologic research], Przegląd Geograficzny, 35, 1, Warszawa.
34. Mycielska-Dowgiałło, E. (1980), Cechy strukturalne i teksturalne osadów budujących formy eoliczne w rejonie Palmiry [Structure and texture feathers of sediments edifying eolian forms in the Palmiry region], Prace i Studia Geograficzne, 2, Warszawa.
35. Mycielska-Dowgiałło, E. (1988), Cechy urzeźbienia powierzchni ziaren kwarcu plaż różnych regionów klimatycznych świata [Relief features of the surface of the quartz grains of beaches in different climatic regions of the world, in Mycielska-Dowgiałło, E. (ed.), Geneza osadów i gleb w świetle badań w mikroskopie elektronowym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 27–46.
36. Ribault, Le L. (1975), L'exoscopie, Méthode et application : Compagnie Francaise des Pe’troles, Notes et Memoires 12, Paris, 231 p.
37. Ribault, Le. L. (1977), L`exoscopie des quartz, Masson, Paris.
38. Riedl, R. (2000), Strukturen der Komplexitä: Eine Morphologie des Erkennens und Erklärens, Springer, Berlin.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56946-3 -
39. Rose, K.C, Hart, J.K. (2008), Subgiacial comminution in the deforming bed: Inferences from SEM analysis, Sedimentary Geology 203: 87–97.
http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2007.11.003 -
40. Scheidegger, A., Borkovec, M., and Sticher H. (1993) Coating of silica sand with goethite: Preparation and analytical identification, Geoderma, 58, 43–65.
http://dx.doi.org/10.1016/0016-7061(93)90084-X -
41. Schwamborn, G., Meyer, H., Fedorov, G., Schirrmeister, L., Hubberten, H.W. (2006), Ground ice and slope sediments archiving late Ouaternary paleoenvironment and paleoclimate signals at the margins – of El'gygytgyn Crater, NE Siberia, Quaternary Research, 66: 259–277.
http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2006.06.007 -
42. Traczyk, A., Woronko, B. (2010), Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcowych [History of glaciations of Łomnica Valley in the Karkonosze Mountains in recording of micro-morphology of quartz grain surface], Przegląd Geologiczny, 58, 1–2; 1182–1191.
43. Koronko, B., Ostrowska, M. (2009), Wpływ środowiska fluwialnego na charakter powierzchni ziarn kwarcowych – dyskusja [Impact of fluvial environment on the nature of quartz grain surface], in Kostrzewski A., Paluszkiewicz R (eds.) Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 5: 605–622.
44. Koronko, B., Bujak, Ł. (2010), Mikrorzeźba powierzchni ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej osadów preglacjalnych serii kozienickiej jako wskaźnik warunków transportu i depozycji w południowej części Niziny Mazowieckiej [Micro-relief of quartz grains on sandy fraction of periglacial sediments of Kozienice series as an indicator of transport and deposition in the southern part of Masovia Lowland], Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 438, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 137–154.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

Special Issue Part 1

Start page:

17

End page:

38

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.S1.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: