Object structure
Title:

Swoboda planistyczna gmin na przykładzie gminy Stęszew = Evaluation of spatial planning flexibility at local level on the example of the Stęszew commune

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 55

Creator:

Zbierska, Anna : Autor ORCID ; Krupka, Agnieszka : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

planning flexibility ; spatial planning ; urbanization ; Stęszew commune

Abstract:

The article presents results of the undertaken evaluation of planning flexibility in terms of the possibility of building up areas in the commune of Stęszew, being part of the Poznań Metropolitan Area. The scope of the work included review of legal acts and planning documents and a point evaluation of 10 criteria restricting the possibility of development, resulting from legal, natural, physiographic, cultural and technical conditions. Planning flexibility in the examined commune was rated as mediocre. Areas with limited possibilities for development and banned investments account for 53.17%, while areas without or with minor planning restrictions occupy slightly more than 1/3 of commune’s area.

References:

Cymerman R., Fiefrorowicz-Kozłowska E., Podciborski T., 2002, Ład przestrzenny podstawą rozwoju obszarów wiejskich, Inżynieria Ekologiczna, 6, s. 92-95.
Cymerman R., Kurowska K., 2001, Uwarunkowania ochronne jako element swobody planistycznej w gospodarowaniu przestrzenią, Materiały Międzynarodowej Konferencji Rural management and cadastre, Warszawa - Pułtusk, s. 191-200.
Cymerman R., Kurowska K., 2002, Sozoswoboda planistyczna jako instrument ekorozwoju obszarów wiejskich, Inżynieria Ekologiczna, 6, s. 69-103.
Czarnecki A., 2010, Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] M. Stanny i M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. roblemy i perspektywy rozwoju, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 61-79.
Czarnik Z., 2010, Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 20, 3, s. 5-30.
Fagiewicz K., Poniży L., 2007, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 19, s.77-90.
Gibas P., Heffner K., 2018, Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 179, 2, s. 189-207.
Grochowska A., 2015, Konflikty przestrzenne w procesie planowania na przykładzie gmin powiatu trzebnickiego, Studia Miejskie, 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 179-187.
Grochowska A., 2016, Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławski, Wrocław.
Harasimowicz A., 2015, Efekty aglomeracji - czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu, Studia Miejskie, 20, Białystok, s. 23-34.
Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Nomos, Kraków.
Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Opach T., Pasławski J., 2012, Internetowy atlas metod kartograficznych, Polski Przegląd Kartograficzny, 44, 2, s. 105-119.
Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, t. 1, MRR, Warszawa, s. 221-235.
Mantey D., 2016, Potencjalne konflikty przestrzenne w strefie podmiejskiej z perspektywy potrzeb mieszkańców na przykładzie podwarszawskiej gminy Lesznowola, Studia Regionalne i Lokalne, 3, Warszawa, s. 117-140.
Ochoa J., Tan Y., Qian Q., Shen L., Lopez Moreno E., 2018, Learning from best practices in sustainable urbanization, Habitat International, 78, s. 83-95. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.05.013
Pawłat-Zawrzykraj A., 2008, Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych, Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 17, 3, s. 69-77.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, 2017, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań.
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański Obszar Metropolitalny, 2017, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań.
Staszewska S., Wdowicka M., 2006, Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Stolarska W., Konarzewska K., Strembicka D., Choromańska M., 2013, Metodologia wyznaczania obszarów przewidzianych do urbanizacji, Pracownia Urbanistyczna (opracowanie na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, 2014, http://bip.steszew.pl/upload/Studiumqp2014v.pdf (15.05.2018).
Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Szymańska D., Biegańska J., 2011, Fenomen urbanizacji na świecie i procesy z nim związane, Studia Miejskie, 4, s. 13-38.
World urbanization prospects - the 2015 revision, 2015, UNDESA, New York.
Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P., 2014, Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin, Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Studia i Prace WNEiZ US, 37, 3, s. 303-314.
Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P., 2015, Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gmin, Studia i Prace WNEiZ US, 40, 2, s. 189-200. https://doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-15

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

55

Start page:

41

End page:

52

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

File size 1,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.55.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: