Object structure
Title:

Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej = A methodological proposal for regional-scale assessment of environmentalconditions in relation to the establishment of wind farms

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Creator:

Kistowski, Mariusz (1963– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

164 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

wind energy ; wind farms ; assessment of environmental conditions ; localization conditions ; ecophysiography

References:

1. Badora K., 2010, Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, Inżynieria Ekologiczna, 23, s. 97–107.
2. Badora K., 2011, Dobra praktyka w ocenach oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz na przykładzie województwa opolskiego, [w:] J.Popczyk (red.), Energetyka alternatywna, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice, s. 151–160.
3. Badora K., Koziarski S., 2008, Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej na przykładzie Opolszczyzny, Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego, 398, Opole.
4. Borzyszkowski J., Cichocki Z., Bidłasik M., Kuśmierz A., Szymański P., Kasprzak-Miler A., Szałygin J., Wojdyła H., Wlazło Z., 2010, Studium przestrzennych uwarunkowań krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
5. Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M., 2005, Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
6. Kistowski M., Lipińska B., Korwel-Lejkowska B., 2006, Studium ochrony krajobrazu województwa pomorskiego, Zarząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
7. Kistowski M., Niecikowski K., 2011, Konspekt opracowania dotyczącego oceny uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w skali regionalnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Gdańsk-Warszawa.
8. Kistowski M., Pchałek M., 2009, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
9. Kistowski M., Staszek W., 1999, Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk.
10. Kruk-Dowgiałło L., Nowacki J., Opioła R., 2009, Problemy realizacji obecnych i przyszłych przedsięwzięć w polskich obszarach morskich, Problemy Ocen Środowiskowych, 4 (47), s. 40–48.
11. Michalczuk W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin.
12. Myczkowski Z., Marcinek R., Siwek A., 2009, Możliwości wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i problem zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez kształtowanie krajowej polityki przestrzennej – rekomendacje do KZPK, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa-Kraków.
13. Niecikowski K., Kistowski M., 2008, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
14. Olech S., Juchnowska U., 2006, Przyrodniczo-przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Elbląg.
15. Parusel J. B., Skowrońska K., Wower A., 2007, Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
16. PEP, 2009, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
17. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P., 2007, Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004, Stacja Ornitologiczna i Muzeum Instytutu Zoologii PAN, Gdańsk.
17. Stryjecki M., 2011, Europejskie sieci morskie – szansa wzmocnienia polskiej energetyki, Elektroenergetyka. Współczesność i Rozwój, 7, s. 17–22.
18. Stryjecki M., Mielniczuk K., 2011, Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
19. Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim, 2010, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław.
20. Tomiałojć L., Stawarczyk T., 2003, Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany, ProNatura, Wrocław.
21. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P., 2010, Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

5

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: