Object structure
Title:

Ogólna charakterystyka termiczna doliny Wisły w obszarze Warszawy = A general thermal characterisation of the Vistula Valley in Warsaw

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 95 z. 3 (2023)

Creator:

Kuchcik, Magdalena : Autor Affiliation ORCID ; Czarnecka, Kaja : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Geography

Abstract:

Rivers flowing through cities and their valleys serve many functions, having also a special role in the amelioration of the urban climate. Within the city limits of Poland’s capital city, Warsaw, the River Vistula flows over a distance of 31.5 km, in a valley of maximum width 2 km. The river is regulated and enclosed within flood embankments. Its left bank, in the districts of Śródmieście and Żoliborz especially, is high and partly built over with boulevards; while the right bank is low and natural, with sandy beaches and walking and cycling paths. Despite the long-term transformation, the Vistula Valley still has an extremely valuable role in the natural system. Most of it enjoys Natura 2000 protection (from the points of view of flora, fauna and the Valley itself). While the Vistula Valley in Warsaw certainly constitutes the city’s main and most effective area of ventilation and air regeneration, knowledge of its thermal conditions remains scant. That is somewhat paradoxical, given worldwide study of urban climate since the 1830s, with considerable urban-focused interest among Polish climatologists also not leading to much elucidation of the river-valley climate within the city. Through the work carried out it proved possible to demonstrate differences in the thermal regime in Warsaw’s Vistula Valley, depending on the location and the immediate vicinity of the studied point. The amplitude in average daily air temperature is lower where density of buildings is greater, and where the ratio for the presence of biologically active areas is lower. The northern and southern parts of the Valley in Warsaw are characterised by similar thermal conditions, while the downtown part differs clearly from these places, being much warmer, but also much more likely to play host to the “cold spot” phenomenon.

References:

Allahyari, H., Salehi, E., Zebardast, L., & Jafari, H. (2023). Investigating the Influence of Urban River Valleys on Meteorological Parameters at the Local Scale as a Factor for urban sustainability - Case study: Farahzad River Valley. Pollution, 9(2), 839‑855. https://doi.org/10.22059/poll.2023.350003.1663 DOI
Barat, A., Parth Sarthi, P., Kumar, S., Kumar, P., & Sinha, A.K. (2001). Surface Urban Heat Island (SUHI) Over Riverside Cities Along the Gangetic Plain of India. Pure Appl. Geophys., 178, 1477‑1497. https://doi.org/10.1007/s00024-021-02701-6 DOI
Bartnik, A. (2017). Mała rzeka w dużym mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Błażejczyk, K. (2002). Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Dokumentacja Geograficzna, 26. Warszawa: IGiPZ PAN.
Błażejczyk, K., Kuchcik, M., Milewski, P., Dudek, W., Kręcisz, B., Błażejczyk, A., Szmyd, J., Degórska, B., & Pałczyński, C. (2014). Miejska wyspa ciepła w Warszawie: uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, IGiPZ PAN.
Cruz, J.A., Blanco, A.C., Garcia, J.J., Santos, J.A., & Moscoso, A.D. (2021). Evaluation of the cooling effect of green and blue spaces on urban microclimate through numerical simulation: A case study of Iloilo River Esplanade, Philippines. Sustainable Cities and Society, 74, 103184. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103184 DOI
Dąbrowska-Zielińska, K., Gurdak, R., Grzybowski, P., & Olszewski, D. (2019). Opracowanie końcowe określające stan ekosystemu m.st. Warszawy w kontekście zmian klimatu w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji.
Dąbrowska-Zielińska, K., Hościło, A., Tomaszewska, M., & Kiryła, W. (2015). LIFE ADAPTCITY PL - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej, Sprawozdanie z realizacji projektu. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji.
Fortuniak, K. (2003). Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Gołaszewski, D. (2004). Próba oceny wpływu dolin rzecznych na kształtowanie się wybranych parametrów meteorologicznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 13(2), 55‑64.
Gunawardena, K.R., Wells, M.J., & Kershaw, T. (2017). Utilising green and bluespace to mitigate urban heat island intensity. Science of The Total Environment, 584‑585, 1040‑1055. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.158 DOI
Guo, F., Xu, S., Zhao, J., Zhang, H., Liu, L., Zhang, Z., & Yin, X. (2023). Study on the mechanism of urban morphology on river cooling effect in severe cold regions. Front. Public Health, 11, 1170627. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1170627 DOI
Halaś, A., Czarnecka, K., Piasecki, K., & Łaszewski, M. (2019). Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie wybranych parametrów jakości wody w zlewni zurbanizowanej na przykładzie Potoku Służewieckiego. Przegląd Geograficzny, 91(1), 121‑138. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.6 DOI
Hathway, E.A., & Sharples, S. (2012). The interaction of rivers and urban form in mitigating the Urban Heat Island effect: A UK case study. Building and Environment, 58, 14‑22. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.06.013 DOI
Holmer, B., Postgård, U., & Eriksson, M. (2001). Sky view factors in forest canopies calculated with IDRISI. Theoretical and Applied Climatology, 68, 33‑40. https://doi.org/10.1007/s007040170051 DOI
Howard, L., (1833). The Climate of London. Harvey & Darton, 1ton & Dart.
Huang, L., Zhao, D., Wang, J., Zhu, J., & Li, J. (2008). Scale impacts of land cover and vegetation corridors on urban thermal behavior in Nanjing, China. Theoretical and Applied Climatology, 94, 241‑257. https://doi.org/10.1007/s00704-007-0359-4 DOI
Information Report No. 111. (1958). Floor Area Ratio. American Society of Planning Officials. Chicago, Illinois.
Jiang, L., Liu, S., Liu, C., & Feng, Y. (2021). How do urban spatial patterns influence the river cooling effect? A case study of the Huangpu Riverfront in Shanghai, China. Sustainable Cities and Society, 69, 102835. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102835 DOI
Kim, Y.H.. Ryoo, S.B., Baik, J.J., Park, I.S., Koo, H.J., & Nam, J.C. (2008). Does the restoration of an inner-city stream in Seoul affect local thermal environment? Theoretical and Applied Climatology, 92, 239‑248. https://doi.org/10.1007/s00704-007-0319-z DOI
Kossowska, U. (1973). Osobliwości klimatu wielkomiejskiego na przykładzie Warszawy. Prace i Studia Instytutu Geograficznego UW, 12, 141‑185.
Kossowska-Cezak, U. (1978). Wpływ dużego kompleksu zieleni miejskiego na warunki termiczno-wilgotnościowe (na przykładzie warszawskiego Ogrodu Zoologicznego). Prace i Studia Instytutu Geograficznego UW, 26. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Kowalska, A., Affek, A., Regulska, E., Wolski, J., Kruczkowska, B., Kołaczkowska, E., Zawiska, I., & Baranowski, J. (2019). Łęgi jesionowo-wiązowe w dolinie środkowej Wisły - stan ekosystemów pozbawionych zalewów i wytyczne do działań ochronnych. Przegląd Geograficzny, 91(3), 295‑323. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.1 DOI
Kozłowska-Szczęsna, T., Błażejczyk, K., & Krawczyk, B. (1996). Środowisko fizycznogeograficzne w Warszawie - niektóre zagadnienia. W: Atlas Warszawy, 4. Warszawa: IGiPZ PAN.
Kozłowska-Szczęsna, T., Krawczyk, B. & Błażejczyk, K. (2001). Charakterystyczne cechy klimatu Warszawy. Prace Geograficzne, 180. Warszawa: IGiPZ PAN.
Landsberg, H.E. (1981). The urban climate. New York: Academic Press.
Lewińska, J. (2000). Klimat miasta, zasoby, zagrożenia, kształtowanie. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Mavrakou, T., Polydoros, A., Cartalis, C. & Santamouris, M. (2018). Recognition of thermal hot and cold spots in urban areas in support of mitigation plans to counteract overheating: application for Athens. Climate, 6(1). https://doi.org/10.3390/cli6010016 DOI
Merecki, R. (1915). Klimatologia ziem polskich. Warszawa: Drukarnia i Litografia "Jan Cotty".
Murakawa, S., Sekine, T., Narita, K., & Nishina, D. (1991). Study of the effects of a river on the thermal environment in an urban area. Energy and Buildings, 16(3‑4), 993‑1001. https://doi.org/10.1016/0378-7788(91)90094-J DOI
Nowacka-Rejzner, U. (2009). Doliny rzeczne w systemie przyrodniczym Małopolski i ich znaczenie dla krystalizacji struktury wybranych miast. Czasopismo Techniczne, 106(10, 2-A), 95‑104.
Oke, T.R. (1987). Boundary Layer Climates. London: Routledge. DOI
Pancewicz, A. (2003). Rola rzek w rozwoju przestrzennym historycznych miast nadrzecznych. W: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, T. II, 275‑285.
Park, C.Y., Lee, D.K., Asawa, T., Murakami, A., Kim, H.G., Lee, M.K., & Lee, H.S. (2019). Influence of urban form on the cooling effect of a small urban river. Landscape and Urban Planning, 183, 26‑35. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.10.022 DOI
Stewart, I.D. (2011). A systematic review and scientific critique of methodology in modern urban heat island literature. International Journal of Climatology, 31(2), 200‑217. DOI
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami (SUiKZP). (2006). Ujednolicona forma Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. z wyróżnieniem zmian. Pobrane z: https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2018‑2023/1611_uch_zal_1_tekst_studium.pdf (01.03.2023).
Szulczewska, B., Giedych, R., Borowski, J., Kuchcik, M., Sikorski, P., Mazurkiewicz, A., & Stańczyk, T. (2014). How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence. Land Use Policy, 38, 330‑345. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.11.006 DOI
Szymanowski, M. (2004). Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu. Acta Universitatis Wratislavensis, Studia Geograficzne, 77.
Tsichritzis, L., & Nikolopoulou, M. (2019). The effect of building height and façade area ratio on pedestrian wind comfort of London. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 191, 63‑75. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2019.05.021 DOI
Wang, Y., Ouyang, W., Zhan, Q., & Zhang, L. (2022). The Cooling Effect of an Urban River and Its Interaction with the Littoral Built Environment in Mitigating Heat Stress: A Mobile Measurement Study. Sustainability, 14(18), 11700. https://doi.org/10.3390/su141811700 DOI
Wawer, J. (1997). Miejska wyspa ciepła w Warszawie. W: M. Stopa-Boryczka (red.), Nowe metody badań klimatu Polski, Prace i Studia Geograficzne, 20, 145‑197.
Wrzesiński, D. (2010). Detekcja zmian reżimu hydrologicznego Warty w profilu Poznania w latach 1822‑2005. W: D. Wrzesiński (red.), Odpływ rzeczny i jego regionalne uwarunkowania (s. 135‑152). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Xu, Y., Ren, C., Ma, P., Ho, J., Wang, W., Ka-Lun Lau, K., Lin, H., & Ng, E. (2017). Urban morphology detection and computation for urban climate research. Landscape and Urban Planning, 167, 212‑224. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.06.018 DOI
Yu, Z., Yang, G., Zuo, S., Jørgensen, G., Koga, M., & Vejre, H. (2020). Critical review on the cooling effect of urban blue-green space: A threshold-size perspective. Urban Forestry & Urban Greening, 49, 126630. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126630 DOI

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

95

Issue:

3

Start page:

313

End page:

334

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2023.3.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: