Object structure
Title:

Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji = Functional structure and linkages between towns and cities of the Katowice Conurbation after two decades of post-socialist transition

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Creator:

Gwosdz, Krzysztof (1975– ) ; Sobala-Gwosdz, Agnieszka

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cities ; conurbations ; functional structrure of towns ; Katowice conurbation ; Katowice

References:

1. Alonso W., 1973, Urban zero population growth, Daedalus, 109, s. 191–206.
2. Blotevogel H., 1983, Die Städtesystem in Nordrhein-Westfalen, [w:] P. Schreiber, F. Weber (red.), Westfalen und angrenzende Regionen, Festschrift zum 44. Deutschen Geographentag in Münster, 1, Padeborn, s. 71–104.
3. Domański B., 2003, Economic trajectory, path dependency and strategic intervention in an old industrial region: the case of Upper Silesia, [w:] R. Domański (red.), Recent advances in urban and regional studies, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa, s. 133–153.
4. Dulias R., Hibszer A. (red.), 2008, Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec.
5. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2008 r., 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
6. Działek J., Ciechowski M., Gwosdz K., 2010, Ranga miast w świetle wyposażenia w instytucje i usługi dla firm. Badanie funkcji, potencjału oraz tr endów rozwojowych miast w województwie małopolskim, http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/CmsContent.mvc/GetArticle/10/4.(1.02.2012).
6. Dziewoński K., Jerczyński M., 1978, Theory, methods of analysis and historical development of national settlement systems, Geographia Polonica, 29, s. 201–209.
7. Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Poznań, s. 57–77.
8. Grochowski M., 2011, Functional linkages as a stimulating factor in metropolis development, [w:] T. Komornicki, P. Siłka (red.), Functional Linkages between Polish Metropolises, Studia Regionalia, 29, Warszawa, s. 20–34.
9. Gwosdz K., 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska (1830–2000), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
10. Gwosdz K., 2012, Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji, Acta Geographica Silesiana, 11, s. 15–30.
11. Gwosdz K., Micek G., 2010, Spatial agglomerations in the Polish automotive industry, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 159–190.
12. Hall P. G., 1997, Modelling the post-industrial city, Futures, 29, s. 311–22.
13. Klasik A. (red.), 1987, Kształtowanie tradycyjnego regionu przemysłowego, Studia nad Ekonomiką Regionu, 16, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
14. Klasik A. (red.), 2008, Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
15. Klasik A., Kuźnik F., 2008, Aglomeracja górnośląska wobec wyzwań przyszłości, [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, 120, s. 152–179.
16. Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1996, Cechy struktury przestrzenno-funkcjonalnej województwa katowickiego i ostrawsko-karwińskiego regionu przemysłowego, Czasopismo Geograficzne, 67, 3-4, s. 345–364.
17. Korcelli P., 2011, Inter-metropolitan linkages: selected concepts and policy applications, [w:] T. Komornicki, P. Siłka (red.), Functional linkages between Polish Metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa, s. 10–20.
18. Kruszka K. (red.), 2010, Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
19. Krzysztofik R., Runge J., 2011, Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Sosnowiec http://www.silesiametropolia.eu/images/stories/01pdf/Delimitacja%20regionu%20GZM%20Silesia.pdf (13.02.2012).
20. Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
21. Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, WNoZ, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
22. Kukliński A., 2008, Problematyka przyszłości regionów. Piętnaście komentarzy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
23. Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, 19, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
24. Meijers E., 2007, Clones or complements? The division of labour between the main cities of the Randstad, the Flemish Diamond and the RheinRuhr Area, Regional Studies, 41, 7, s. 889–900.
25. Mikołajec J., 2008, Spatial restructuring of the Katowice Conurbation, [w:] M. Nowak, M. Nowosielski (red.), Declining Cities/Developing Cities: Polish and German Perspectives, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań, s. 101–112.
26. Phelps N. A., Ozawa T., 2003, Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared, Progress in Human Geography, 27, 5, s. 583–604.
27. Rajman J., 1997, Struktura przestrzenna ludności i osadnictwa aglomeracji katowickiej w okresie transformacji gospodarczej, Zeszyty IGiPZ PAN, 46, s. 39–52.
28. Runge J., 1991, Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1198.
29. Runge J., 2007, Region tradycyjny Europy Środkowej i jego problemy w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Oddział Kielecki PTG, Kielce, s. 15–26.
30. Runge J., 2009, Katowice region in the light of the selected conceptions of social-economic transformations, Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 11, s. 31–48.
31. Runge J., 2011, Miasta tradycyjnego regionu społeczno-ekonomicznego, [w:] S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Stanisława Liszewskiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 133–142.
32. Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] K. Sikora., D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 251–269.
33. Runge J., Żurek I., 2010, Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008, Urząd Statystyczny, Katowice.
34. Schöller P., Blotenvogel H., Buchholz H.J., Hommel M., Schilling-Kaletsch I., 1984, The settlement system of the Federal Republic of Germany, [w:] L.S. Bourne, R. Sinclair, K. Dziewoński (red.), Urbanization and Settlement Systems. International Perspectives, Oxford University Press, London, s. 178–199.
35. Scott A.J., 1982, Locational patterns and dynamics of industrial activity in the modern Metropolis, Urban Studies, 19, s. 111–142.
36. Sobala-Gwosdz A. (red.), 2010, Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Strada Konsulting, Bielsko-Biała.
37. Sokołowski D., 2008, Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej, Przegląd Geograficzny, 80, 2, s. 245–264.
38. Spórna T., 2012, Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
39. Szajnowska-Wysocka A., 2011, Od konurbacji górnośląskiej do metropolii „Silesia”, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, 2, s. 119–132.
40. Szczepański M., Gawron G., Rojek-Adamek P. (red.), 2011, Od badania do działania: analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, Tychy.
41. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, PAN IGiPZ, 213, Warszawa.
42. Tkocz M., 2009, Tendencje zmian w strukturze przemysłu w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 496–511.
43. Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

483

End page:

507

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: