Object structure
Title:

Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat = The ongoing retreat of agriculture and accompanying environmental change in the Polish Carpathians

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013)

Creator:

Starkel, Leszek (1931– ) ; Bucała, Anna

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

land use ; natural environment ; man and environment ; Carpathians (Poland)

References:

1. Adamczyk B., 1980, Rola gleby w regulowaniu dyspozycyjnych zasobów wodnych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 235, s. 59–84.
2. Bański J., 2008, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy. Do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 393–433.
3. Bucała A., 2009, Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne, Przegląd Geograficzny, 81, 3, s. 399–418.
4. Bucała A., 2012, Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 231, Warszawa.
5. Bucała A., Radecki-Pawlik A., 2011, Wpływ regulacji technicznej na zmiany morfologii górskiego potoku: potok Jamne, Gorce, Acta Scientiarum Polonorum, 10 (1), s. 3–16.
6. Bender O., Boehmer H. J., Jens D., Schumacher K., 2005, Analysis of land-use change in a sector of Upper Franconia (Bavaria, Germany) since 1850 using land register records, Landscape Ecology, 20, s. 149–163.
7. Czeppe Z., 1960, Zjawiska sufozyjne w glinach zboczowych górnej części dorzecza Sanu, Biuletyn PIG, 150, s. 297–332.q
8. Falcucci A., Maiorano L., Boitani L., 2007, Changes in land-use/land-cover patterns in Italy and their implications for biodiversity conservation, Landscape Ecology, 22, s. 617–631.
9. Figuła K., 1966, Stosunki opadowe w górnej części dorzecza Grajcarka, Rocznik Nauk Rolniczych, 118-D, s. 11–50.
10. Froehlich W., 1990, Racjonalna zabudowa koryt potoków pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 30, s. 49–69.
11. Gerlach T., 1966, Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka, Prace Geograficzne, IG PAN, 52.
12. Gerlach T., 1976, Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych, Prace Geograficzne, IG PAN, 122.
13. German K., Wójcik A., 2009, Wpływ denaturalizacji i antropopresji na krajobraz zachodniej części Krakowa i jego strefy podmiejskiej, [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków, s. 113–119.
14. Gil E., 1976, Spłukiwanie gleby na stokach fliszowych w rejonie Szymbarku, Dokumentacja Geograficzna, 2.
15. Gil E., 1990, Racjonalne użytkowanie ziemi na stokach pod kątem ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 30, s. 31–47.
16. Górz B., 2003, Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji, Akademia Pedagogiczna, Kraków.
17. Kleiber M., Kleer J., Wierzbicki A. P., Galwas B., Kuźnicki L., Sadowski Z., Strzelecki Z., (red.), 2011, Raport Polska 2050, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
18. Klimek K. (red.), 1991, Typy koryt rzecznych i ich funkcjonowanie, [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), Dorzecze górnej Wisły, cz. I, PWN, Warszawa-Kraków, s. 231–259.
19. Kopacz M., 2003, Wody powierzchniowe potoków karpackich w warunkach zmian strukturalno-środowiskowych, IMUZ, Falenty-Kraków.
20. Korpak J., Krzemień K., Radecki-Pawlik A., 2009, Wpływ budowli regulacyjnych i poboru rumowiska na koryta rzek i potoków górskich – wybrane przykłady z rzek karpackich, Gospodarka Wodna, 7, s. 274–281.
21. Kozak J., 2005, Zmiany powierzchni lasów w Karpatach Polskich na tle innych gór świata, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
22. Kroczak R., 2010, Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 225, Warszawa.
23. Lach J., 1975, Ewolucja i typologia krajobrazu Beskidu Niskiego z uwzględnieniem gospodarczej działalności człowieka, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
24. Lach J., Wyżga B., 2002, Channel incision and flow increase of the upper Wisłoka River, southern Poland, subsequent to the reafforestation of its catchment, Earth Surface Processes and Landforms, 27, s. 445–462.
25. Latocha A., 2007, Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich, Studia Geograficzne, 80, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
26. Lipský Z., 2001, Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences, Moravian Geographical Reports, 9, 2, s. 2–14.
27. MacDonald D., Crabtree J. R., Wiesinger G., Dax T., Stamou N., Fleury P., Gutierrez, Lazpita J., Gibon A., 2000, Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: Environmental consequences and policy response, Journal of Environmental Management, 59, s. 47–69.
28. Michalik S., 1990, Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 20 lat w wyniku zaprzestania wypasu, Prace Muzeum Szafera, 2, Prądnik, s. 137–148.
29. Niemirowski M., 1974, Dynamika współczesnych koryt potoków górskich (na przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 34.
30. Ostafin K., 2009, Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX w. do 2005 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
31. Patkowski B., 2002, Rola ekstremalnych wezbrań w kształtowaniu koryta Uszwicy (na przykładzie powodzi w latach 1997–1998), Prace Instytutu Geografii AŚ w Kielcach, s. 139–152.
32. Petit C.C., Lambin E.F., 2002, Impact of data integration technique on historical land use/ land-cover change: Comparing historical maps with remote sensing data in the Belgian Ardennes, Landscape Ecology, 17, s. 117–132.
33. Pietrzak M., 2002, Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, 2, IGiGP UJ, Kraków.
34. Pohl J., 1978, Związki rolniczego użytkowania ziemi ze środowiskiem przyrodniczym we wschodniej części Karpat, Prace Geograficzne, IG PAN, 125, s. 123–143.
35. Reinfuss R., 1948, Łemkowie jako grupa etnograficzna, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Lublin.
36. Rączkowski W., Mrozek T., 2002, Activity of landsliding in the Polish Flysch Carpathians by the end of 20th century, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 36, s. 91–101.
37. Słupik J., 1980, Gospodarka wodna na stokach fliszowych w świetle bilansu wodnego warstwy gleby, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 235, s. 93–102.
38. Soja M., 2008, Cykle rozwoju ludności Karpat polskich w XIX i XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.
39. Starkel L., 1960, Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie, Prace Geograficzne, IG PAN, 22.
40. Starkel L., 1972, Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej), Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 10, s. 75–150.
41. Starkel L., 1980, Erozja gleby a gospodarka wodna, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 235, s. 103–118.
42. Starkel L., 1990, Ewolucja środowiska przyrodniczego Karpat w okresie działalności człowieka, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 29, s. 34–46.
43. Starkel L., Kundzewicz Z.W., 2008, Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju, Nauka, 1, s. 85–101.
44. Starkel L., Pietrzak M., Łajczak M., 2007, Wpływ zmian użytkowania ziemi i wzrostu częstotliwościekstremalnych opadów na obieg wody i erozję oraz ochronę zasobów przyrodniczych Karpat, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 54, s. 19–31.
45. Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni pogórskiej, Przemiany Środowiska na Pogórzu Karpackim, 3.
46. Tasser E., Walde J., Tappeiner U., Teutsch A., Noggle W., 2007, Land-use changes and natural reforestation in the Eastern Central Alps, Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, s. 115–129.
47. Wolski J., 2007, Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 214, Warszawa.
48. Wyżga B., 2001, A geomorphologist’s criticism of the engineering approach to channelization of gravel-bed rivers: Case study of the Raba river, Polish Carpathians, Environmental Management, 27, s. 341–358.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

15

End page:

29

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.1.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: