Object structure
Title:

Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze Środkowe = The petrographic garden in Żurawiec (Drawskie Lakeland, Central Pomerania)

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013)

Creator:

Górska-Zabielska, Maria

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

petrographic gardens ; erratics ; geodiversity ; geotourism ; geosites ; Drawskie Lakeland

References:

1. Ager D.V., 1980, Fenno-Scandian Shield, [w:] D.V. Ager (red.), The Geology of Europe, McGraw Hill, London.
2. Alexandrowicz Z., 1994, Nowa ustawa o ochronie przyrody i jej znaczenie dla zachowania elementów abiotycznych, Przegląd Geologiczny, 42, 3, s. 164–165.
3. Andreasson P.G., Rodhe A., 1990, Geology of the Protogine Zone south of the Lake Vaettern, southern Sweden: a reinterpretation, Geologiska Föreningens Förhandlingar, 112, 2, s. 107–125.
4. Berglund J., Larson S.A., Stigh J., 1992, Features of the Protogine Zone, south central Sweden, Geologiska Föreningens Förhandlingar, 114, s. 337–339.
5. Bergström J., Kornfält K.A., 1998, Outline of the geology of Scania, [w:] P. Ahlberg (red.), Guide to excursion in Scania and Västergötland, southern Sweden. IV Field Conference of the Cambrian Stage Subdivision Working Group, Lund Publication in Geology, 141, s. 17–19.
6. Bremer F., 1994, Geologische Karte von Mecklenburg-Vorpommern, Übersichtskarte 1 : 500 000 – Oberfläche, Geologisches Landesamt MV, Schwerin.
7. Brose F., 1978, Weichselglaziale Rückzugstaffeln im Hinterland der Eisrandlage des Pommerschen Stadiums südlich von Angermünde, Wissenschftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Mathematik-Naturwissen-Schaften Reihe, 27, 1-2, s. 17–19.
8. Chrząszczewski W., 2009, Stoneman spod Konina, Nowy Kamieniarz, 43, 7, s. 40–44.
9. Czerny A., Czerny M. (red.), 2006, Encyklopedia Szkolna WSiP. Geografia, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
10. Dobracka E., 2008, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Połczyn-Zdrój (158) wraz z objaśnieniami, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
11. Dobracka E., Lewandowski J., 2002, Strefa marginalna fazy pomorskiej lobu Parsęty (Pomorze Środkowe), [w:] R. Dobracki, J. Lewandowski, T. Zieliński (red.), Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. IX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski", Borne Sulinowo, 3–7 września 2002 r., PIG Oddział Pomorski, Szczecin, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 109–120.
12. Dobracka E., Piotrowski A., 2003, Budowa geologiczna i geomorfologia rejonu Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego, [w:] E. Hałubczat, R. Dobracki (red.), Przyroda Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Geologia, gleba, szata roślinna i świat zwierzęcy. Materiały Konferencji, Cieszyno Drawskie, 5–6.06.2003, Dyrekcja Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego, PIG Oddział Pomorski, PTGeol. Oddział Szczeciński, Złocieniec, s. 5–12.
13. Fałtynowicz W., 1992, The lichens of western Pomerania (NW Poland) – an ecogeographical study, Polish Botanical Studies, 4.
14. Freden C. (red.), 1994, National Atlas of Sweden: Geology, National Committee of Geography under the auspices of the Royal Swedish Academy of Sciences, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, s. 208.
15. Gaal G., Gorbatschev R., 1987, An outline of the Precambrian evolution of the Baltic Shield, Precambrian Research, 35, s. 15–52.
16. Gorbatschev R., 1980, The Precambrian development of southern Sweden, Geologiska Föreningens Förhandlingar, 102, s. 129–136.
17. Gorbatschev R., Bogdanova S.V., 1993, Frontiers in the Baltic shield, Precambrian Research, 64, s. 3–21.
18. Górska-Zabielska M., 2008, Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry, Wydawnictwo Naukowe UAM, Geografia, 78.
19. Górska-Zabielska M., 2009, Lapidarium petrograficzne – stanowisko Złocieniec, Pojezierze Drawskie, [w:] M. Pisarska-Jamroży, Z. Babiński (red.), Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 64–70.
20. Hölttä P., Balagansky V., Garde A.A., Mertanen S., Peltonen P., Slabunov A., Sorjonen-Ward P., Whitehouse M., 2008, Archean Greenland and Fennoscandia, Episodes, 31, 1, s. 13–19.
21. Jasnowska J., Jasnowski M., 1983, Pojezierze Zachodniopomorskie, Przyroda Polska, Wiedza Powszechna, Warszawa.
22. Johansson Å., 1988, The age and geotectonic setting of the Småland – Värmland graniteporphyry belt, Geologiska Föreningens Förhandlingar, 110, s. 105–110.
23. Karczewski A., 1968, Wpływ recesji lobu Odry na powstanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej, Poznańskie TPN, Prace Komisji Geograficzno- -Geologicznej, 8, 3.
24. Karczewski A., 1995 a, Gravel pit in Storkowo near Ińsko – the Pomeranian phase outwash plain proximal edge, [w:] W. Schirmer (red.), Vol. 1: Regional field trips, International Union for Quaternary Research, XIV International Congress INQUA, Berlin 3–10.08.1995, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, s. 227–228.
25. Karczewski A., 1995 b, Modele formowania się strefy marginalnej fazy pomorskiej na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, Poznańskie TPN, Sprawozdania Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 109 (1991–1994), 1, s. 67–68.
26. Karczewski A., 1996, Zróżnicowanie morfo- i litogenetyczne fazy pomorskiej na obszarze Pomorza Zachodniego i Środkowego, [w:] A. Kostrzewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Geografia, 57, s. 137–154.
27. Karczewski A., 1997, Paleogeografia fazy pomorskiej vistulianu w środkowej części Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem Pojezierza Drawskiego (część wschodnia), [w:] E. Bukowska-Jania, M. Pulina (red.), Studia nad środowiskiem geograficznym Bornego Sulinowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 15–25.
28. Karczewski A., 1998, Mapa geomorfologiczna. Nizina Szczecińska, Pojezierza Myśliborskie, Wyd. GEOMAT, Poznań.
29. Kliewe H., Kozarski S., 1979, Zur Verknüpfung von Marginalzonen im Bereich des Oderlobus, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 14, 46, s. 21–30.
30. Klimek K., 2002, Transformacja odwodnienia strefy Jeziora Pile, [w:] R. Dobracki, J. Lewandowski, T. Zieliński (red.), Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski", PIG Oddział Pomorski, Szczecin; Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 118–120.
31. Kłysz P., 1990, Mechanizm kształtowania się strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Geografia, 47.
32. Kłysz P., 2000, Morfogeneza kulminacyjnej części garbu pojeziernego w rejonie Toporzyka (Pojezierze Drawskie), Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 51, s. 21–32.
33. Kłysz P., 2001, Wały lodowo-morenowe na obszarach zlodowaconych współcześnie a moreny ablacyjne plejstoceńskich stref marginalnych (na przykładzie Pojezierza Drawskiego), [w:] A. Karczewski, Z. Zwoliński (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, s. 225–236.
34. Kłysz P., 2002, Maximum limits of the Baltic ice-sheet during the Pomeranian Phase in the Drawskie Lakeland, Quaestiones Geographicae, 22, s. 29–42.
35. Kornfält K.A., 1996, U-Pb zircon ages of six granite samples from Blekinge county, southeastern Sweden, Sveriges Geologiska Undersökning, C 828, s. 15–31.
36. Kornfält K.A., Vaasjoki M., 1999, U-Pb zircon datings of Småland and Karlshamn granites from southernmost Sweden, Sveriges Geologiska Undersökning, C 831, s. 33–41.
37. Kostrzewski A. 1998, Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badań geomorfologii, [w:] K. Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy". IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin, 3–6.06.1998, Referaty i komunikaty, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–16.
38. Kozarski S., 1965, Zagadnienie drogi odpływu wód pradolinnych z zachodniej części Pradoliny Noteci-Warty, Poznańskie TPN, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 5, 1.
39. Kozarski S., 1986, Skale czasu a rytm zdarzeń geomorfologicznych vistulianu na Niżu Polskim, Czasopismo Geograficzne, 57, 2, s. 247–270.
40. Kozarski S., 1988, Time and dynamics of the Last Scandinavian Ice-Sheet retreat from northwestern Poland, Geographia Polonica, 55, s. 91–101.
41. Kozarski S., 1995, Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki i transformacja geosystemu (~20 ka – 10 ka BP), Dokumentacja Geograficzna, 1.
42. Kozłowski S., Migaszewski Z.M., Gałuszka A., 2004, Znaczenie georóżnorodności w holistycznej wizji przyrody, Przegląd Geologiczny, 52, 4, s. 291–294.
43. Lahtinen R., Garde A.A., Melezhik V.A., 2008, Paleoproterozoic evolution of Fennoscandia and Greenland, Episodes, 31, 1, s. 20–28.
44. Liedtke H., 1981, Die nordischen Vereisungen in Mitteleuropa, Forschungen zur deutschen Landeskunde, 204.
45. Lipnicki L., 1991, Propozycje ochrony stanowisk porostów Ascomycetos lichenisati na terenie Borów Tucholskich, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 10, 3/4, s. 137–150.
46. Lundqvist Th., 1979, The Precambrian of Sweden, Sveriges Geologiska Undersökning, C 768.
47. Lundqvist Th., Bygghammar B., 1994, The Bedrock. The Swedish Precambrian, [w:] C. Freden (red.), National Atlas of Sweden: Geology, National Committee of Geography under the auspices of the Royal Swedish Academy of Sciences, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, s. 14–21.
48. Lundqvist Th., Persson P.O., 1999, Geochronology of porphyries and related rocks in northern and western Dalarna, south-central Sweden, GFF, 121, s. 307–322.
49. Maksiak S., Mróz W., 1974, Mapa geologiczna Polski, 1:200 000, wyd. A, ark. Szczecinek, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
50. Maksiak S., Mróz W., 1978, Czwartorzęd środkowej części Pojezierza Pomorskiego, Z Badań Czwartorzędu w Polsce, 19, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 300, s. 57–152.
51. Marks L., 2002, Last Glacial Maximum in Poland, Quaternary Science Reviews, 21, s. 103–110.
52. Marsz A., 1973, Niektóre zagadnienia geomorfologii bezpośredniego przedpola zasięgu stadiału pomorskiego na Pojezierzu Drawskim (na przykładzie obrzeżenia rynny marginalnej Drawsko-Pile), Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 26, s. 97–141.
53. Meyer K.D., 1998, Geschiebekundlich-stratigraphische Untersuchungen in der südlichen Lüneburger Heide, Mitteilungen aus dem Geologischen Institut der Technischen Universitat, Hannover, 38, s. 178–188.
54. Migoń P., 2008, Geomorfologia w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego –wymiar globalny i lokalny, Landform Analysis, 9, s. 25–29.
55. Migoń P., 2012, Geoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
56. Puura V., Floden T., 2000, Rapakivi-related basement structures in the Baltic Sea area, a regional approach, GFF, 122, s. 257–272.
57. Rachlewicz G., 1991, Morfogeneza stożka sandrowego w strefie marginalnej fazy pomorskiej koło Kołtek w świetle badań osadów przypowierzchniowych, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, 42, s. 205–228.
58. Rudolph F., 2005, Strandsteine. Sammeln & Bestimmen von Steinen an der Ostseeküste, Wachholtz Verlag, Neumünster.
59. Scholz H., Obst K., 2004, Einfűhrung in die Geologie Skandinaviens, Geographische Rundschau, 56, 2, s. 43–49.
60. Schulz R., 2001, Herkunft und Art der wichtigsten Geschiebe der nordischen Vereisung, [w:] H. Domnick, J. Endtmann, G. Hotzan, H. Ohnesorge, N. Schlaak, R. Schulz, K. Tempelhoff, H.P. Trömel (red.), Von Findlingen und Fossilien. Geologische Lehrpfade im Barnim, in der Uckermark und in Märkisch Oderland. Entdeckungen entlang der Märkischen Eiszeitstrasse, Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Märkischen Eiszeitstrasse e.V., Eberswalde, s. 18–23.
61. Schulz W., 1999, Sedimentäre Findlinge im norddeutschen Vereisungsgebiet, Archiv für Geschiebekunde, 2, 8, s. 523–560.
62. Schulz W., 2003, Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler, CW Verlagsgruppe, Schwerin.
63. Wikman H., 1997, U-Pb zircon ages of three granitoids from the Växjö region, south central Sweden, Sveriges Geologiska Undersökning, C 830, s. 63–72.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

435

End page:

454

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.3.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: