Object structure
Title:

Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym = Importance of issues regarding rural areas and agricultural activities in the objectives and directions of low carbon economy development at communal level

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Wiśniewski, Paweł : Autor ; Kistowski, Mariusz (1963– ) : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

low-carbon economy ; local plans of low carbon economy ; strategic planning ; rural areas ; agriculture

Abstract:

Due to significant share in the total greenhouse gas emissions and sensitivity to climate change, agriculture and rural areas should be an important field of activity in the local development of a low carbon economy. The paper presents analysis and evaluation concerning scope and extent of regard for agriculture and rural areas in the strategic and specific objectives and priority directions of low carbon development of communes. The scope and extent the transposition of the objectives, according to the strategic planning rules into specific activities, deadlines, material, financial and human resources, as well as officials and bodies responsible for the implementation of specific measures and indicators for monitoring the effects of planned activities are also evaluated. The analysis included 48 selected low-carbon economy plans, drawn up in the years 2014−2016 for rural, urban-rural and urban communes (one in each of these groups in 16 voivodeships). The analysis of plans for a low carbon economy shows that they are currently of inconsiderable importance in the shaping and coordination of measures for low carbon development of rural areas and related agricultural activities. Therefore, there is a need for a broader inclusion of agricultural and rural areas in these strategic documents, with an indication of their operating and the main directions for low-carbon development of the rural areas in communes, as well as key investment demand, soft and institutional actions, funding sources and appropriately selected indicators for future needs in terms of monitoring the degree of their implementation.

References:

1. Bański J. (red.), 2010, Atlas rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.
2. Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bertoldi P., Cayuela D.B., Monni S., Raveschoot R.P., 2010, Guidebook "How to develop a sustainable energy action plan (SEAP) ", JRC Scientific and Technical Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
4. EU, 2010, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, European Commission, Brussels.
5. EU, 2014, General Union Environment Action Programme to 2020. Living well, within the limits of our planet, European Commission, Luxembourg.
6. Głębocki B., Świderski A., 2007, Zasoby użytków rolnych w Polsce i ich wykorzystanie, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 41−59.
7. Góral J., Rembisz W., 2017, Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104, 1, s. 7−21. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.1.1
8. Goździewicz-Biechońska J., 2017, Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich jako instrument polityki ochrony środowiska UE, Studia Iuridica Lublinensia, 26, 1, s. 211−226. https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.211
9. Gradziuk P., Gradziuk B., 2016, Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1 (170), s. 105−126.
10. Harasim A., 2006, Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [w:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, 3, s. 61−69.
11. Karaczun Z., Wójcik B., 2009, Dobry klimat dla rolnictwa? Publikacja o zmianach klimatu dotyczących rolnictwa, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
12. Kistowski M., 2009, Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich – między rozkwitem, peryferyzacją a degradacją, [w:] B. Wójcik (red.), Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, s. 6−17.
13. Kistowski M., Wiśniewski M., 2017, Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
14. Kokoszka K., 2016, Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy wspólnotowej polityki rolnej Unii Europejskiej 2014‑2020, [w:] A. Barteczek, A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne, 166, s. 139−148.
15. Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2016. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla lat 1988–2014. Raport syntetyczny, 2016, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa.
16. Kundzewicz Z.W., Kozyra J., 2011, Ograniczenie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 68−81.
17. Nazarko Ł., Szpilko D., Jankowska J., 2013, Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów, Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (64), s. 47−60. https://doi.org/10.15290/ose.2013.04.64.05
18. Pandey D., Agrawal M., 2014, Carbon Footprint Estimation in the Agriculture Sector, [w:] S.S. Muthu (red.), Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, 1, Springer, Singapore, s. 25−47.
19. Pietrzyk-Sokulska E., Smol M., Lelek Ł., Cholewa M., 2016, Plan gospodarki niskoemisyjnej jako element zrównoważonego rozwoju gmin, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 92, s. 225−242.
20. Rogulska M., Grzybek A., Szlachta J., Tys J., Krasuska E., Biernat K., Bajdor K., 2011, Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 92−101.
21. Roszkowska-Mądra B., 2009, Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Gospodarka Narodowa, 10, s. 32−102.
22. Sobczyk W., 2014, Sustainable development of rural areas, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 9 (1), s. 119−126.
23. Szot-Gabryś T., Sienkiewicz M.W., 2003, Planowanie strategiczne jako czynnik rozwoju gminy. Aspekt partycypacji społecznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K, 10, s. 123−132.
24. Urban S., 2003, Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria ser. Agraria, 40, s. 25−36.
25. Węglarz A., Winkowska E., Wójcik W., 2015, Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Poradnik dla polskich samorządów, Adelphi Research Gemeinnützige GmbH, Berlin.
26. Wiśniewski P., 2015, Rolnictwo i obszary wiejskie w lokalnym planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie powiatu starogardzkiego, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 15, 4 (52), s. 69−81.
27. Wiśniewski P., 2017, Ślad węglowy w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich, Inżynieria Ekologiczna, 18 (1), s. 58−64. https://doi.org/10.12912/23920629/66984
28. Wiśniewski P., 2017, Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej, Studia Obszarów Wiejskich, 45, s. 7−20. https://doi.org/10.7163/SOW.45.1
29. Wiśniewski P., Kistowski M., 2016, Local low carbon economy plans in the context of low carbon rural development, Journal of Ecological Engineering, 17 (4), s. 112−119. https://doi.org/10.12911/22998993/63960
30. Wiśniewski P., Kistowski M., 2017, Agriculture and rural areas in the local planning of low carbon economy in light of the idea of sustainable development – results from a case study in northcentral Poland, Fresenius Environmental Bulletin, 26, 8, s. 4927−4935.
31. Żmija D., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Karteczek, A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 149−158.
32. Żukowska G., Myszura M., Baran S., Wesołowska S., Pawłowska M., Dobrowolski Ł., 2016, Agriculture vs. Alleviating the Climate Change, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 11 (2), s. 67−74.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

49

End page:

64

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: