Object structure

Title:

Charakterystyka polskiej diaspory w Kurytybie (Brazylia) w świetle badań społecznych = Characteristics of the Polish diaspora in Curitiba (Brazil) in the light of social research

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 91 z. 2 (2019)

Creator:

Dolinski, Karel : Autor ORCID ; Szmytkowska, Magdalena : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

migracje zagraniczne ; diaspora polska ; Brazylia ; Kurytyba ; badania społeczne

Abstract:

W prezentowanym artykule podjęto temat współczesnej polskiej diaspory zamieszkującej w Kurytybie, mieście ważnym i symbolicznym z punktu widzenia kształtowania się migracji Polaków do Brazylii od drugiej połowy XIX w. Jako tło głównych rozważań przedstawiono ogólny zarys historii migracji Polaków do Kurytyby, a także omówiono i uzasadniono znaczenie Kurytyby jako szczególnej przestrzeni obecności i aktywności społecznej diaspory polskiej w Brazylii. Zasadniczą część opracowania stanowi opis członków polskiej diaspory w aspekcie demograficzno-społecznym, określenie poczucia polskości i związków z krajem pochodzenia przodków na badań ankietowych na celowej grupie respondentów.

References:

1. Budakowska E., 2007, W poszukiwaniu etniczności. Ruch Braspol w Brazylii - współczesna interpretacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
2. Budyta-Budzyńska M., 2011, Adaptacja, integracja, asymilacja - próba ujęcia teoretycznego, [w:] M. Budyta-Budzyńska (red.), Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 44-65.
3. Ciuruś E., 1977, Polacy w Brazylii, Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe UMCS, Lublin.
4. Garcez L., 2006, Curitiba - Evolucao Urbana, Rio de Janeiro, Curitiba.
5. Głuchowski K., 1927, Wśród pionierów polskich na antypodach. Materiały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii, Wydawnictwo Instytutu Naukowego do Badań Emigracji i Kolonizacji, Warszawa.
6. Gordon M., 1964, Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins, Oxford University Press, New York.
7. Groniowski K., 1972, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871-1914, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauki, Warszawa.
8. GUS, 2017, Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą, 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
9. Kołodziej E., 1982, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa.
10. Kula M., 2012, Polono-Brazylijczycy i parę kwestii im bliskich. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
11. Łapaj J., 2013, Polacy w Brazylii - aspekty historyczne i współczesność. Pisma Humanistyczne, 10, s. 11-29, http://bazhum.muzhp.pl (dostęp: 10.11.2017).
12. Malczewski Z., 2008, Ślady polskie w Brazylii, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
13. Mazurek J., 2009. Obecność polska w Brazylii, [w:] J. Mazurek (red.), Polacy pod Krzyżem Południa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11-64.
14. Miodunka W.T., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Studia Latynoamerykańskie, 6, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
15. Miodunka W.T., 2018, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. Od znajomości polszczyzny do tłumaczenia literatury polskiej na portugalski, Postscriptum Polonistyczne, 1, 21, s. 201-220. https://doi.org/10.31261/PS_P.2018.21.14
16. Pilch A. (red.), 1984, Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
17. Pindel T., 2018, Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody, Wydawnictwo Znak, Kraków.
18. Pluta A., 2014, [Brazylia przed Mundialem] Kto czyta Różewicza w oryginale?, Kultura Liberalna, 281, https://kulturaliberalna.pl/2014/05/29/brazylia-mundialem-czyta-rozewicza-oryginale/ (dostęp: 04.02.2019).
19. Rabinovitch J., 1992, Curitiba: towards sustainable urban development, Environment and Urbanization, 4, s. 62-73. https://doi.org/10.1177/095624789200400206
20. Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
21. Woś-Saporski E.S., 1974, Pamiętnik z brazylijskiej puszczy, Wydawnictwo Śląskie, Katowice.
22. Wójtowicz M., 2011, Proces urbanizacji a przekształcenia brazylijskich obszarów metropolitalnych na przełomie XX i XXI wieku, [w:] M. Soja i A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 175-189.
23. Wójtowicz M., 2014, Racial and economic segregation in Curitiba, [w:] M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.), Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyetetu Pedagogicznego, Kraków, s. 34-48.
24. Żak M., 2017, Propaganda polskiego wychodźstwa do Brazylii w świetle miesięcznika "Morze" (1924-1939), Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 22, 1, s. 69-92.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

91

Issue:

2

Start page:

81

End page:

96

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2019.2.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: