Object structure
Title:

The turn of 1918 and 1919 in Lithuania in the light of unknown documents

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54, No 3 (2019), Special Issue, Artykuły

Creator:

Gierowska-Kałłaur, Joanna ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 31-63 ; Abstract in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Lithuania 1918-1919 ; Vilnius ; Polish-Soviet war 1920 ; Bolsheviks ; Bund ; Vilnius Self-Defence ; Lithuanians ; Jews ; Poles ; Vilnius (Lithuania) - ethnic relations - 1900-1945 ; Lithuania - 1918-1940 ; Polish-Soviet War (1919-1920) - social aspects ; Polish people - Lithuania - Vilnius - 20th c. ; Jews - Lithuania - Vilnius - 20th c. ; Belarusians - Lithuania - Vilnius - 20th c. ; Jewish question ; Lithuanian question ; Allgemeyner Idisher arbayṭerbund in Liṭa, Poylen un Rusland ; International Jewish Labor Bund

Abstract:

Thanks to previously unknown documents found in two Moscow archives (Archive of the Foreign Policy of Imperial Russia and Russian State Military Archive), written at the turn of 1918 and 1919 by representatives of two sides of the Polish-Soviet front, the author discusses the situation in Vilnius at the turn of December 1918 and January 1919.

References:

Deruga A., Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919), Warszawa, 1969
Gierowska-Kałłaur J., „Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919”), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 47, 2012, pp. 208–272
Gierowska-Kałłaur J., Polacy z guberni północno-zachodnich (białoruskich) wobec idei odbudowy niepodległej Polski oraz białoruskich idei niepodległościowych. Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku, vol. 2, ed. Tadeusz Gawina, Warszawa, 2018
Gierowska-Kałłaur J., “Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła,” Acta Baltico-Slavica, 41, 2017, pp. 77–155
Gierowska-Kałłaur J., preface to: A. Szklennik, Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju. Dziennik, part 1, comp. by J. Gierowska-Kałłaur, in: Metamorfozy społeczne, vol. 18, Warszawa, 2018, pp. 7–37
Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, Warszawa, 2003
Gierowska-Kałłaur J., “Żydzi i Polacy na Wileńszczyźnie w latach 1919–1920,” in: Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX w., ed. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn, 2004
Gierowska-Kałłaur J., “Wpływ zmiany okupanta na miejską wielonarodowościową społeczność. Przypadek Wilna w latach I wojny światowej,” in: Gorad ì âgo žyhary: portrèt na fone èpohì. X–XX stst., ed. A. F. Smalenčuk, Mìnsk, 2016
Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań, 1983
Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa, 1996
Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń, 2010
Rezmer W., “4 stycznia 1919 roku – początek wojny Polski z Rosją Sowiecką,” Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2009, no. 1, pp. 55–68
Rezmer W., “Начало польско-советской войны 1919-1920 гг.: исследовательский вопрос,” in: Чичеринские чтения. Россия и мир после первой мировой войны (К 90-летию окончания войны и подписания послевоенных соглашений). Материалы международной научной конференции 11-12 ноября 2008 г., Тамбов, 2009, pp. 266–281
Rezmer W., “Когда и почему началас война между Польшей и Советской Россий? Историогрaфия вопроса,” in: Россия и Польша: долг памяти и право забвения (Mocквa, 22-24 октявря 2009 г.). Тезисы докладов, Mocквa, 2009, p. 76
Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, vol. 1, Warszawa, 2010

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

31

End page:

63

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.EN4.02

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: