Object structure
Title:

Odwilż w Fabryce : warszawscy robotnicy i struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w przemyśle w czasie kryzysu 1955–1957

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 19 (2021), Studia

Creator:

Sasanka, Paweł (1976– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

p. 57-112

Subject and Keywords:

PUWP ; workers ; communism ; factory ; industry ; Poland ; crisis ; Thaw ; June 1956 ; October 1956 ; working class - Poland - Warsaw - attitudes - history - 1945-1970 ; Warsaw (Poland) - social conditions - 1945-1970 ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Warsaw - factory committees ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party) - 1945-1970 ; factories - Poland - Warsaw - history - 1945-1970

Abstract:

This article attempts to present the attitudes of Warsaw workers between 1955 and 1957 and the functioning of party organisations in the industry during crisis time. The source base for the study, apart from the literature on the subject, was the archival material of the Polish United Workers’ Party (PZPR) of various levels, from factory units to voivodeship ones, mainly of ten large Warsaw factories (kept in the State Archives in Warsaw, branch at Milanówek). The subject of research was the behaviour and opinions of workers and the functioning of basic party cells and their evolution in the wake of the most important political events. The analysis also focused on the factors shaping the situation in Warsaw factories, the main stages of the crisis and the post-October ‘normalisation’ of workplace party cells, and the main models of attitudes of their members. The bottom-up perspective also made it possible to formulate conclusions about the sources of the crisis inside the PZPR, the course of factional fights, and the post-October PZPR leadership policy.

References:

Ambroziewicz J., Znam was wszystkich, Warszawa 1993
Ambroziewicz J., Wiśniowski R., Tam zapomniano o socjaliźmie, „Po Prostu” 1955, nr 39
Antoszewski A., Grupy interesu w systemie politycznym, w: Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003
Brzostek B., Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002
Brzostek B., Środowisko robotnicze Warszawy drugiej połowy lat pięćdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem „nowych robotników” ze wsi, w: Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy: postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. Neja, Warszawa 2005, s. 58–70
Burnham J., The managerial revolution, New York 1941
Chumiński J., Przynależność do PZPR wśród zatrudnionych w przemyśle polskim w latach 1949–1956, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2009, nr 69, s. 111–145
Chumiński J., Robotnicy polscy 1945–1956. „Stary” i „nowy” ośrodek przemysłowy na przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015
Chumiński J., Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944– 1956, Wrocław 1999
Chumiński J., Społeczne zaplecze systemów totalitarnych – robotnicy wobec władzy komunistycznej w Polsce (1945–1989), „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia” 2006, nr 1131, s. 75–101
Djilas M., Nowa klasa wyzyskiwaczy. Analiza systemu komunistycznego, Paryż 1957
Drozdowski M.M., Zahorski A., Historia Warszawy, Warszawa 1975
Fainsod M., Smolensk under Soviet rule, Cambridge, Mass. 1958
Gasztold P., Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980–1990, Warszawa 2019
Godek W., Turski R., Kopalnia milionów, „Po Prostu” 1956, nr 18
Gomułka W., Węzłowe problemy polityki partii, „Trybuna Ludu” 16 V 1957
Grzelczak P., Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989, Poznań–Warszawa 2016
Holzer J., O październiku 1956 – źródło wywołane, „Studia Polityczne” 2006, nr 18, s. 241–273
Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec–listopad ’56, red. M. Jabłonowski, W. Janowski, A. Skrzypek, W. Władyka, Warszawa 2009 (Polska Mniej Znana 1944–1989, t. 5)
Jarosz D., Notatka o sytuacji w Nowej Hucie z października 1955 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2, 1996, s. 309–330
Jarosz D., Polacy a stalinizm. 1948–1956, Warszawa 2000
Jarosz D., Robotnicy ’56–’57. Czy rozczarowanie komunizmem?, w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001
Jarosz M., Kulpińska J., Majchrzak J., Szostkiewicz H., Samorząd robotniczy w opiniach załóg robotniczych, w: Studia nad rozwojem klasy robotniczej: praca zbiorowa, cz. 2, red. J. Szczepański, Łódź–Warszawa 1962 (Z Badań Klasy Robotniczej i Inteligencji, 7)
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957 r., wybór, wstęp i oprac. P. Machcewicz, Warszawa 2000
Kloc K., Rady robotnicze kontra socjalizm rynkowy, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 3, 1997, s. 119–136
Kłamstwo polityczne, „M-20 Warszawa” 1956, nr 38
Kochański A., Polska: 1944–1991. Informator historyczny, t. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe: (1944–1956), Warszawa 1996
Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, t. 2, Warszawa 2009
Kotkin S., Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization, Berkeley–Los Angeles–London 1997 Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963
Kula W., Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII wieku, cz. 1–2: 1720–1780, cz. 3: 1780–1795, Warszawa 1956
Lange O., O socjalizmie i gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1966
Leszczyński A., Sprawy do załatwienia. Listy do „Po Prostu” 1955–1957, Warszawa 2000
Lewin M., Russia/USSR/Russia. The Drive and Drift of a Superstate, New York 1995
Lewis F., Historia pewnej nadziei. Październik ’56 oczami amerykańskiej korespondentki, Warszawa 2019
Malanowski J., Robotnicy Warszawskiej Fabryki Motocykli, Wrocław 1962
Malanowski J., Sarapata A., Szostkiewicz S., Karta indywidualna jako narzędzie badań struktury załogi zakładu przemysłowego, w: Z badań klasy robotniczej i inteligencji, red. J. Szczepański, Warszawa 1958
Mazurek M., Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005
Morawski J., III Plenum KC PZPR, „Nowe Drogi” 1955, nr 2
Od października 1956 do grudnia 1970, cz. 1, z. 3: Wokół października, Warszawa 1984 (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945–1980)
Osiatyński J., Przypisy i dodatki, w: M. Kalecki, Socjalizm. Funkcjonowanie i wieloletnie planowanie, Warszawa 1982 (M. Kalecki, Dzieła, t. 3)
Ośko P., Demokratyzacja terenowych struktur PZPR na fali odwilży 1956/1957 roku – pozorna czy prawdziwa?, w: Partia, państwo, społeczeństwo, red. K. Rokicki, Warszawa 2016
Ośko P., „Komitet Uczelniany PZPR Politechniki Warszawskiej w 1956 roku” [maszynopis]
Październik 1956. Pierwszy wyłom w systemie. Bunt, młodość i rozsądek, Warszawa 1996
Piątek G., Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949, Warszawa 2020
Rigby T.H., The Nomenklatura and Patronage under Stalin, w: idem, Political Elites in the USSR. Central Leaders and Local Cadres from Lenin to Gorbachev, Aldershot–Brookfield, Vt. 1990
Rocznik Statystyczny Warszawy 1956, Warszawa 1957
Rokicki K., Chrzest bojowy ZOMO, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 1, s. 421–431
Samodzielności dla FSO, „M-20 Warszawa” 1956, nr 35
Sasanka P., Czy pójdziemy drogą „jugosłowiańską”? Fascynacja jugosłowiańskim modelem ustrojowym i narodziny idei rad robotniczych w Polsce w 1956 r., „Przegląd Historyczny” 2021, nr 3, s. 716–717
Sasanka P., Historia walki na dwa fronty. Władza – prasa – dziennikarze 1953–1955/56, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 16, 2018, s. 85–137
Sasanka P., Reakcje społeczne na zamknięcie tygodnika „Po prostu”. Dzień pierwszy: 3 października 1957 r., w: Warszawa. Miasto w opresji, red. K. Krajewski, M. Pietrzak-Merta, Warszawa 2010 (Warszawa Nie?Pokonana, t. 1)
Sasanka P., Społeczny portret załogi Fabryki Samochodów Osobowych w 1956 r., [w druku]
Skobelski R., Ostatnia odsłona odwilży. Kampania przed wyborami do Sejmu PRL ze stycznia 1957 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2020, nr 1, s. 402–435
Szostkiewicz S., Struktura społeczna pracowników Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. Wyniki badań, w: Studia nad rozwojem klasy robotniczej: praca zbiorowa, cz. 1, red. J. Szczepański, Łódź 1961 (Z Badań Klasy Robotniczej i Inteligencji, 1)
Tymiński M., Na huśtawce nastrojów. Robotnicy Warszawy i działacze partyjni 1954–1957, w: Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. Neja, Warszawa 2005
Tymiński M., Partyjni agenci. Analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1949–1955), Warszawa 2011
Tymiński M., Procedura interwencji. Konflikt w ZNTK Pruszków na wiosnę 1957 roku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 60, 2000, s. 51–70
Tymiński M., PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956–1970, Warszawa 2001
Wiśniowski R., Zambrów – dokumenty i konfrontacje, „Po Prostu” 1956, nr 18
Władyka W., Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku, Warszawa–Łódź 1989
Woslenski M., Nomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRR, Warszawa 1983
Zawistowski A., Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Warszawa–Białystok 2009

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

19

Start page:

57

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2021.03

Source:

IH PAN, sygn. B.155/19 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/19 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: