Object structure
Title:

W przededniu transformacji : studium pewnego dziennika osobistego

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Studia

Creator:

Przeperski, Michał (1986– ) ORCID ; Wicenty, Daniel (1977– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 245-273

Subject and Keywords:

political transformation in Poland ; social history ; personal diaries ; Polish society and intelligentsia in the 1980s ; history - methodology ; social change - Poland - 1945- ; Poland - social conditions - 1970-2000 ; Poland - social conditions - history - sources ; Polish diaries - 20th c. - history and criticism ; Poland - 1944-1989 (Polish People's Republic) - personal narratives

Abstract:

This article analyses the diaries of Teresa Konarska, a pensioner of landed gentry origins but also a diarist and observer of political life. The selected volumes of journals, written between August 1988 and April 1989, provide an opportunity to study the mentality, opinions and emotions of the intelligentsia’s vision of the social and political world. The authors identify its key elements: politics as the domain of actors, the dichotomous division of the world (party people vs Solidarity people, ‘up to the scratch’ vs fools), a sense of threat, hopelessness and decline. In conclusion, they set this subjective vision within the context of the knowledge of Polish society in the 1980s and the antecedents of the phenomena that became visible in the 1990s.

References:

Alaszewski A., Using Diaries for Social Research, London 2006
Allport G., The Use of Personal Documents in Psychological Science, New York 1943
Burakowski A., Gubrynowicz A., Ukielski P., 1989. Jesień narodów, Warszawa 2021
CBOS, Kierunki społecznej aktywności. Komunikat z badań, Warszawa 1988
CBOS, Referendum ’87 – poza głównym nurtem wydarzeń, Warszawa 1988
CBOS, Rozmowy przy okrągłym stole. Nadzieje i sceptycyzm. Komunikat z badań, Warszawa 1988
Czyżewski M., W stronę teorii dyskursu publicznego, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Warszawa 2010, s. 49–117
Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Rytualny chaos – dwanaście lat później, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Warszawa 2010, s. 7–14
Domańska E., Posłowie. Historia antropologiczna. Mikrohistoria, w: N.Z. Davis, Powrót Martina Guerre’a, Poznań 2011, s. 195–246
Dudek A., Kryzys systemu komunistycznego w Polsce lat osiemdziesiątych, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 6, s. 105–118
Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej 1988–1990, Kraków 2014
Flyvbjerg B., Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, „Studia Socjologiczne” 2005, nr 2, s. 41–69
Ginzburg C., Poni C., The Name and the Game. Unequal Exchange and the Historiographic Marketplace, w: Microhistory and the Lost Peoples of Europe, red. E. Muir, G. Ruggiero, Baltimore–London, s. 1–10
Giza-Poleszczuk A., Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe, w: Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Londyn 1991, s. 69–105
Gostkowski Z., Skutki procesu dezolucji zasobów ludzkich w schyłkowej fazie istnienia PRL, w: Co nam zostało z tamtych lat? (Dyskusja panelowa w Komitecie Socjologii PAN), „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1–2, s. 5–10
Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004
Gruszczyński M., Stokłosa M., Efektywność nieoficjalnego rynku walutowego w Polsce w latach 1982– 1989, „Bank i Kredyt” 2006, nr 9, s. 33–46
Kiełczewska J., Rodzina Konarskich i Janotów-Bzowskich. Wspomnienie, [dostęp: 12 IV 2022]
Kolasa-Nowak A., Od idei homo sovieticus do mentalności folwarcznej Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznymi publicznym, „Res Historica” 2018, nr 46, s. 301–320
Kolasa-Nowak A., W kierunku krytycznej socjologii transformacji? Nastawienia poznawcze w autoportrecie polskich socjologów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica” 2011, nr 21, s. 47–65
Kowal P., Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989, Warszawa 2015
Krasnodębski Z., Demokracja peryferii, Gdańsk 2003
Kula M., Narodowe i rewolucyjne, Londyn 1991
Łabędź K., Zmiany w świadomości społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 24, 2019, s. 9–24
Łęcki K., Inny zapis. „Sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badań socjologicznych. Na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego, Katowice 2012
Marciniak P., Spiralny ruch ku demokracji. Presja społeczna a upadek systemu komunistycznego w Polsce (1986–1989), w: Polska 1986–1989. Koniec systemu, t. 1: Referaty, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002, s. 29–45
Miodowicz A., Zadymiarz, Warszawa 1993
Miszalska A., Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe. Postawy, zachowania i samopoczucie Polaków w początkach lat dziewięćdziesiątych, Łódź 1996
Mrozowicki A., Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa, „Forum Socjologiczne” 2010, nr 1, s. 55–75
Olaszek J., Nieliczni ekstremiści. Podziemna „Solidarność” w propagandzie stanu wojennego, Gdańsk 2010
Polska 1986–1989. Koniec systemu, t. 1: Referaty, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002
Przeperski M., Anatomia kreacji. Przypadek „Dzienników politycznych” Mieczysława F. Rakowskiego, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 18, 2020, s. 223–254
Przeperski M., Historiografia polskiej transformacji? Szkic do bilansu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, nr 1, s. 89–103 DOI
Przeperski M., Odmładzanie socjalizmu. Wokół polityki kadrowej i legitymizacji schyłkowego PRL, „Polska 1944/45–1989” 13, 2015, s. 167–186
Przeperski M., Ostatnia próba modernizacji PRL. Rząd Mieczysława F. Rakowskiego (1988–1989), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 1, s. 197–230
Przeperski M., Sytuacja nierewolucyjna. Polacy u progu obrad Okrągłego Stołu, „Więź” 2019, nr 1, s. 92–108
Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Warszawa 2018
Simon Z.B., Method and Perspective, „Journal of Microhistory” 2009, [dostęp: 20 IV 2022]
Skórzyński J., Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL, Kraków 2019
Stobiecki R., Okrągły stół w interpretacjach historyków i nie tylko, w: Problemy polskiej transformacji, red. J. Kornaś, Kielce 2011, s. 31–47
Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010
Szacka B., Orientacje temporalne i ich przemiany w latach 1965–1988, w: B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1988 (Studia nad Świadomością Historyczną, t. 3), s. 199–269
Szukalski P., Sieroctwo biologiczne osób nieletnich w Polsce w długookresowej perspektywie, „Roczniki Socjologii Rodziny” 18, 2007, s. 163–186
Szumiło M., Ewolucja nastrojów społecznych w Polsce w latach 1980–1989, w: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, Warszawa 2015, s. 65–83
Tarkowska E., Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa 1992
Tarkowska E., Tarkowski J., „Amoralny familizm”, czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych, w: Grupy i więzi społeczne w systemie monocentrycznym, red. E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 1990, s. 37–69
Tarkowski J., Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, Warszawa 1994 (Socjologia Świata Polityki, t. 1)
Wedel J., Prywatna Polska, Warszawa 2007
Wnuk-Lipiński E., Deprywacje społeczne a konflikty interesów i wartości, w: Polacy ’90. Konflikty i zmiana (Raport z badań empirycznych), red. W. Adamski et al., Warszawa 1991, s. 15–35
Woźniak Z., Pokłosie Okrągłego Stołu. Przeszłość dla przyszłości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 71, 2009, nr 2, s. 349–379
Zarycki T., Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa 2008
Ziemianie polscy XX wieku, red. J. Leskiewiczowa et al., Warszawa 1992

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

245

End page:

273

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.09

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: