Object structure
Title:

Obchody sześćdziesiątych urodzin Bolesława Bieruta i Mátyása Rákosiego w 1952 r. w prasie polskiej i węgierskiej

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 54 z. 4 (2022), Studia i artykuły

Creator:

Sylburska, Aleksandra ORCID

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 147-169

Subject and Keywords:

communism ; propaganda, communist - Europe - 1945- ; Rákosi, Matyás (1892-1971) ; cult of the leader - Hungary - 1945-1970 ; Bierut, Bolesław (1892-1956; president of Poland) ; cult of the leader - Poland - 1945-1970 ; mass media and politics - Poland - 20th c. ; Hungary - foreign relations - Poland - 1945-1970 ; Poland - foreign relations - Hungary - 1945-1970

Abstract:

The article deals with the celebration of the sixtieth birthday of the leaders of the Polish and Hungarian communist parties – Bolesław Bierut and Mátyás Rákosi. The festivities took place almost at the same time (9 March and 18 April 1952). The study is based on the Polish and Hungarian press. The most crucial goal of the press campaign accompanying the celebrations was to build a cult of the leaders unpopular among compatriots, forcing Poles and Hungarians to participate in the socialist competition and to improve the image of Stalin and the Soviet Union.

References:

Apor B., Spatial Aspects of the Communist Leader Cult: Tha Case of Mátyás Rákosi in Hungary, w: The Sovietization of Eastern Europe. New Perspectives in the Postwar Period, red. B. Apor, P. Apor, E.A. Rees, Washington 2008, s. 149–169
Apor B., The Invisible Shining. The Cult of Mátyás Rákosi in Stalinist Hungary, 1945–1956, Budapest–New York 2017
Bankowicz B., Kościół katolicki w Polsce pod rządami komunistów, „Politeja” 2016, t. XLV, s. 317–334
Bednarczyk M.J., „Cały kraj serdecznie wita swego pierwszego obywatela”. Przebieg obchodów 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta na łamach „Trybuny Ludu”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio F” 2014, z. 1–2, s. 49–74
Buzinkay G., A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásaig, Budapest 2016
Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 2006
Deák I., Antisemitism in Eastern Europe, w: Antisemitism. A History, red. A.S. Lindemann, R.S. Levy, Oxford 2010, s. 222–236
Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976
Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009
Halász C., A nép művelése. Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején, Budapest 2013
Horváth A., A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején, Budapest 2013
Gyarmati G., A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon 1945–1956, Budapest 2013
Kozieł A., Prasa w latach 1944–1989, w: Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, red. D. Grzelewska i in., Warszawa 2001, s. 143–210
Kupiecki R., Natchnienie milionów. Kult Stalina w Polsce 1944–1956, Warszawa 1993
Leese D., The Cult of Personality and Symbolic Politics, w: The Oxford Handbook of the History of Communism, red. S.A. Smith, Oxford 2017, s. 339–354
Lendvai P., Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach, tłum. A. Krzemiński, B. Nowacki, Kraków 2016
Lipiński P., Bolesław Niejasny. Opowieść o Bolesławie Bierucie, Forreście Gumpie polskiego komunizmu, Warszawa 2001
Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988
Machałek M., Przemiany polskiej wsi w latach 1918–1989, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2013, t. XXVI, s. 55–80
Mazur M., O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin 2009
Mazur M.. Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003
Osęka P., Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, Warszawa 2007
Sebestyen V., Dwanaście dni. Rewolucja węgierska 1956, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2006
Sima M., Geopolityczne znaczenie idei Wielkich Węgier, „Przegląd Geopolityczny” 2019, t. XXVIII, s. 9–30
Słomkowska A., Prasa w PRL. Szkice historyczne, Warszawa 1980
Sylburska A., Kult jednostki w epoce komunizmu: obchody 60 urodzin Mátyása Rákosiego w świetle węgierskiej prasy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2020, nr 106, s. 143–155
Takács R., Education and the Inspiring of Hatred, w: Regimes and Transformations. Hungary in the Twentieth Century, red. I. Feitl, B. Sipos, Budapest 2005, s. 325–351
Tomasik W., Bieruta wizerunek, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004, s. 26–31
Török P., Hungarian Church-State Relationships. A Socio-Historical Analysis, Budapest 2003
Wilk H., Kto wyrąbie więcej ode mnie? Współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947–1955, Warszawa 2011
Wołkogonow D., Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2006
Zaremba M., Drugi stopień drabiny. Kult pierwszych sekretarzy w Polsce, w: PRL. Trwanie i zmiana, red. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa 2003, s. 39–73

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

54

Issue:

4

Start page:

147

End page:

169

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2022.4.07

Source:

IH PAN, sygn. A.50754/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/54/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: