Object structure
Title:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013), Dyskusje

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Creator:

Fabijański, Władysław (1941– ) ; Skibiński, Edward

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p. 145-165

Subject and Keywords:

history - sources - editing ; historiography

References:

Bagi D., Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima, Kraków 2008.
Banach J., O dwóch herbach miasta Podgórza, „Rocznik Krakowski” 1989, nr 55, s. 113–125.
Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu: studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.
Chmiel A., Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Kraków 1909.
Czarniecki-Łodzia K., Herbarz polski podług Niesieckiego treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z akt grodzkich Poznańskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany przez ..., Gniezno /1872–1874/.
Delcourt Ch., Stylometry, „Revue belge de philologie et d‘histoire”, 80, fasc. 3, 2002, Langues et littératures modernes — Moderne taal en litterkunde, s. 979–1002.
Fabijański W., Zarys historyczny tworzenia się i kształtowania zbioru sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego stan obecny, w: Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 178–179.
Fried J., Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu?, „Przegląd Historyczny” 101, 2010, z. 3, s. 483–502.
Fried J., Kam der Gallus Anonymus aus Bamberg, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 65, 2009, 2, s. 497–545.
Frontini F., Lynch G., Vogel C., Revisiting the ‘Donation of Constantine’, w: Proceedings of AISB [Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour], 2008, 7, `Aberdeen, Scotland, eds. R. Kibble and S. Rauchas, 2008, s. 1–9.
Gumowski M., Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966, t. 53.
Gumowski M., Herby i pieczęcie wsi województwa krakowskiego, „Małopolskie Studia Historyczne” 1961, R. 4, z. 1, s. 13–88.
Hammerl R., Sambor J., Statystyka dla językoznawców, Warszawa 1990.
Historia Elbląga, red. A. Groth, Gdańsk 2000, t. 3.
Hupp O., Die Wappen und Siegel der deutschen Staedtel, Flecken und Doerfer nach amtlichen und archivalisch Quellen, Frankfurt a/M. 1896–1903, Heft 1.
Jasiński T., Kronika Polska Galla Anonima w świetle unikatowej analizy komputerowej nowej generacji, Poznań 2011.
Jasiński T., O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008.
Labuda G., Zamiana Galla–Anonima, autora pierwszej Kroniki dziejów Polski, na Anonima–Wenecjanina, „Studia Źródłoznawcze”, 44, 2006, s. 117–125.
Lutosławski W., The Origins and growth of Plato’s logic with an account of Plato’s style and of the chronology of his writings, London 1897, teoria stylometrii s. 140–193.
Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, wyd. S. Kutrzeba, w: „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej”, Kraków 1909, t. 3, s. 126–127.
Munslow A., Deconstructing history, Abington Oxon 1997–2006.
Neubecker O., W. Rentzmann, Wappen–Bilder–Lexikon, München 1974.
Polska Encyklopedia Szlachecka w oprac. dra fil. S. J. Starykoń–Kasprzyckiego i ks. Michała Dmowskiego, Warszawa 1938, t. 10(8).
Polski Słownik Biograficzny, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984–1985, t. 28.
Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997.
Pragert P., Herbarz szlachty kaszubskiej, Gdańsk 2009, t. 3.
Rolle K., Kraków — rozszerzenie granic 1909–1915, Kraków 1931.
Skibiński E., Uwagi o polemikach. Na marginesie dyskusji nad pochodzeniem Anonima Galla, „Studia Europaea Gnesnensia”, 6, 2012, s. 477–487.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski i in., Warszawa 1887, t. 8.
Wenta J., Kronika tzw. Galla. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania, Toruń 2011.
Wiszewski P., Domus Bolezlai: w poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 r.), Wrocław 2008.
Wiszewski P., O istocie władzy króla, w: Królowie i biskupi w średniowieczu, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński, Poznań – Ląd 2012, s. 49–62.
Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001.
Żernicki–Szeliga, E. von, Die Polnischen Stammwappen ihre Geschichte und ihre Sagen von..., Hamburg 1904.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

145

End page:

165

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: