Title:

Perspektywy terapii komórkowej w chorobie Parkinsona.

Subtitle:

Perspectives of Cell Theraphy in Parkinson's Disease

Creator:

Janowski, Mirosław ; Domańska-Janik, Krystyna

Publisher:

Medical Communication

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

191-198 s.;

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Choroba Parkinsona ; Terapia komórkowa

Abstract:

Zarówno badania eksperymentalne, jaki pierwsze próby kliniczne przeprowadzone w ostatnich latach wykazują, że suplementacja prążkowia komórkami produkującymi dopaminę może stać się skuteczną terapią w chorobie Parkinsona. Do użycia w tym celu neuralnych komórek progenitorowych hodowanych in vitro i ukierunkowanych dopaminergicznie poprzez zastosowanie specyficznych czynników instruktywnych lub też manipulacji genetycznych skłaniają głównie względy praktyczne. W ten sposób można pozbyć się problemu ograniczonej dostępności ludzkich tkanek koniecznych do przeszczepu, zwiększyć możliwość kon¬troli epidemiologicznej i genetycznej materiału oraz standaryzacji użytych procedur. W przypadku coraz realniejszej perspekty¬wy użycia dojrzałych, tkankowo specyficznych komórek macierzystych pochodzących z takich źródeł, jak szpik kostny czy krew pępowinowa (ale również, ze skóry,nabłonka węchowego itd.),można uzyskać przeszczepy autologiczne z jednoczesnym ominię¬ciem trudnych problemów etyczno-prawnych wiążących się ze stosowaniem embrionalnych komórek macierzystych. Zastosowa¬nie do przeszczepów własnych komórek gospodarza (lub też właściwy ich dobór immunologiczny z szerokiego asortymentu linii hodowlanych) stwarzałby optymalne warunki prawidłowego przyjęcia transplanta, jego pełnej Integracji z tkanką i odtworzenia prawidłowych połączeń neuronalnych w obrębie uszkodzonego prążkowia. Na poparcie tej tezy przedstawiono wyniki najnow-szych badań doświadczalnych w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona, wskazujące na możliwość funkcjonalnej rekon¬strukcji uszkodzonych obwodów korowo-podkorowych po domózgowym przeszczepie komórek macierzystych. Zwrócono też uwagę na istotne problemy, które muszą zostać rozwiązane przed zastosowaniem tych metod w praktyce klinicznej.

References:

bibliografia s. 196-198

Relation:

Choroba Parkinsona. Postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu/ pod red. Waldemara Pokrysia. Warszawa, 2003

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: