Object structure
Title:

Delta środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony

Creator:

Korzeniak, Joanna ; Zając, Katarzyna ; Zając, Tadeusz

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 45-46 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Nida ; Niecka Nidziańska

References:

Ćmak J. (red.) 1983. Studium ochrony środowiska i krajobrazu rzeki Nidy na odcinku od Motkowic do ujścia Mierzawy. Mpis, Archiwum PK Ponidzia, Kielce.
Ćmak J. 1988. Występowanie i rozmieszczenie ryb, ptaków i ssaków w Niecce Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN, 16: 113-152, Kraków.
Denisiuk Z. 1976. Łąki północnej części Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae A, 13: 7-100.
Eagleson P. S. 1978. Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa.
Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Gordon N. D., McMahon T. A., Finlayson B. L. 1992. Stream hydrology. An Introduction for Ecologists. Wiley, New York, USA.
Ilnicki P. (red.) 1987. Warunki techniczne prowadzenia robót z zakresu melioracji i gospodarki wodnej ne terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych. PIOŚ, Warszawa.
Lipka K. 1978. Zanikanie torfowisk dawno zmeliorowanych w okolicach Rudnika nad Sanem, Leżajska i Przeworska. Roczn. Nauk Roln. F, 79: 95-127.
Okruszko H., Oświt J. 1980. Opinia do opracowania wykonanego przez zespół rzeczoznawców SJiTWM NOT, pod kierunkiem dra hab. F. Zawistowskiego nt. "Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rozlewiska rzeki Nidy na odc. Motkowice-Pińczów." Przyrodniczo-gospodarcza ekspertyza naukowa ze wskazaniem celów melioracji. Falenty 1980.
Prończuk J., Pawłat H. 1978. Przewidywane skutki melioracji w dolinie rzeki Nidy na odcinku Pińczów-Motkowice. Mpis, Archiwum Urz. Woj., Kielce.
Słomiński S. 1963. Poradnik łąkarza. Zagospodarowanie łąk i pastwisk. PWRiL, Warszawa.
Tomiałojć L. 1972. Ptaki Polski, wykaz gatunków i rozmieszczenie. PWN Warszawa.
Zając T. 1994. Znaczenie łąk i obszarów podmokłych dla ornitofauny w Polsce - dolina Nidy. Raport dla IUCN-Poland, Warszawa.
Zawistowski F. z Zespołem SJiTWM NOT 1979. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rozlewiska rzeki Nidy na odcinku: Motkowice-Pińczów. Przyrodniczo-gospodarcza ekspertyza naukowa ze wskazaniem celów melioracji, Warszawa 1978/79.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

51

Issue:

5

Start page:

27

End page:

46

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: