Object structure
Title:

The checklist and the "Red list" of the dragonflies (Insecta: Odonata) of the Lublin Province

Creator:

Buczyński, Paweł (Autor) ORCID

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 35-39 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

dragonflies ; Odonata

References:

Bazyluk W. 1947. Projekt rezerwatów torfowiskowych w okolicy Siemienia (powiat Radzyń Podlaski, województwo lubelskie). Chrońmy Przyr. Ojcz. 3, 3/4: 58–61.
Bernard R. 1995. Wstępne dane o rozmieszczeniu i ekologii Cercion lindenii (Selys, 1840) (Odonata, Coenagrionidae) w Polsce. Wiad. Entomol. 14, 1: 11–19.
Bernard R. 1996. Remarks on the odonatological situation and activities in Poland. Selysia 24, 1: 5-6.
Bernard R. 1998. Stan wiedzy o rozmieszczeniu i ekologii Nehalennia speciosa ( Charpentier, 1840) (Odonata, Coenagrionidae) w Polsce. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra” 2: 67-93.
Borowiec J. 1990. Torfowiska Regionu Lubelskiego. PWN, Warszawa.
Buczyński P. 1994a. Nowe stanowiska rzadkich gatunków ważek (Odonata) ze wschodniej Polski. Wiad. Entomol. 13, 2: 129–130.
Buczyński P. 1994b. Interesujący przypadek teratologii skrzydła u ważki Sympetrum sanguineum (O. F. Mueller, 1974) (Odonata, Libellulidae). Wiad. Entomol. 13, 4: 213–215.
Buczyński P. 1995a. Materiały do poznania ważek (Odonata) Lubelszczyzny. Część I. Wiad. Entomol. 14, 2: 75-83.
Buczyński P. 1995b. Ważki (Odonata) wybranych torfowisk Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic. 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 8–10 IX 1995. Materiały zjazdowe: 10.
Buczyński P. 1996a. Nowe stanowiska ważek (Odonata) ze wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wiad. Entomol. 15, 1: 5–11.
Buczyński P. 1996b. Wstępne rozpoznanie składu gatunkowego ważek (Odonata) Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. W: Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie (red. Radwan S., Salata B., Szunke Z.). Wyd. UMCS, Lublin: 69–70.
Buczyński P. 1997. Ważki Odonata Poleskiego Parku Narodowego. Parki Nar. i Rez. Przyr. 16, 2: 41–62.
Buczyński P. 1998a. Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) in the Janowskie Forests (Lasy Janowskie), S–E Poland (Anisoptera: Corduliidae). Notul. Odonatol. 5, 1: 8–9.
Buczyński P. 1998b. Ważki Odonata rezerwatu „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym” i okolic (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Parki Nar. i Rez. Przyr. 17, 2: 87–96.
Buczyński P. 1998c. Wysychanie torfowisk sfagnowych a występowanie larw ważek (Odonata): obserwacje z Lasów Janowskich (Polska Południowo-wschodnia). Wiad. Entomol. 17 (suppl.): 160–161.
Buczyński P. 1998d. Ważki (Odonata) środkowo-wschodniej Polski: stan poznania, specyfika i zagrożenia. I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk 17–19 IV 1998, Materiały zjazdowe: 7–9.
Buczyński P. 1999. Libellen von Sandgruben im südöstlichen Polen. 18. Jahrestagung der Gesselschaft deutschsprachiger Odonatologen, Münster, 19.–21. März 1999, Tagungsband: 13.
Buczyński P., Łabędzki A., Tończyk G. 1999. Ważki (Odonata) torfowisk Polski: zagrożenia i ochrona. W: Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską (red. Bucholz L., Nowacki J.). Materiały z konferencji w Krakowie, 23–24 IX 1999: 24.
Buczyński P., Staniec B. 1998. Waloryzacja godnego ochrony torfowiska Krugłe Bagno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) w oparciu o wybrane elementy jego fauny. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra" 2: 95–107.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1981. Chrząszcze Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, część 3: Aleocharinae. Katalog fauny Polski, Część XXIII, t. 8, PWN, Warszawa.
Burbach K. 1995. Einflug der Schabrackenlibelle (Hemianax ephippgiger) in Südbayern. Hagenia 10: 15–16.
Burbach K., Winterholler M. 1997. Die Invasion von Hemianax: ephippgiger (Burmeister) in Mittel- und Nordeuropa (Anisoptera: Aeshnidae). Libellula 16, 1/2: 33–59.
Clausnitzer H.-J., Pretscher P., Schmidt E. 1984. Rote Liste der Libellen. W: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland (red. Blab J., Nowak J., Trautmann E., Sukopp H). Kilda Verlag, Greven: 116–118.
Convention on the conservation of European Wildlife and natural habitats. Bern/Beme, 19 IX 1979. http:[lwww.ecnc.nl/doc/europe/legislat/bernconv.html.
Didion A., Trockur B., Schorr M. 1997. Rote Liste der im Saarland gefährdeten Libellenarten. Natur u. Landschaft Saarland, Sonderband 7: 9-36.
Dziędzielewicz J. 1891. Przegląd fauny krajowej owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera, Pseudoneuroptera). Spraw. Kom. Fizjogr. 26: 26–151.
Dziędzielewicz J. 1902. Ważki Galicyi i przyległych krajów polskich. Muzeum Dzieduszyckich, Lwów.
Ermolenko W. M. 1994. [Odonata]. W: Czerwona kniga Ukrainy. Ukrainskąia enciklopiedja, Kijiw: 64–69.
Fijałkowski D. 1996. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego w środkowo-wschodniej Polsce. Wyd. UMCS, Lublin.
Fudakowski J. 1922. Ważki Odonata) południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Spraw. Kom. Fizjogr. 55–56: 87-96.
Fudakowski J. 1932a. Neue Beiträge zur Odonaten-Fauna Polens. Fagm. Faun. Mus. Zool. Pol. 1, 15: 390–401.
Fudakowski J. 1932b. Spostrzeżenia biologiczne nad kilkoma gatunkami ważek z rodzaju Aeshna. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol. 1, 15: 408-411.
Głowaciński Z. (red.) 1992a. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
Głowaciński Z. (red.) 1992b. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa
Haritonow A. Yu. 1984: [Odonata]. W: Krasnaja kniga SSSR. T. I, Lesnaja Promyslenost, Moskwa: 217–224.
Ingenitzky I. 1893. K faunie i organizacji striekoz priwislanskowo kraja. Varsh. Univ. Izv. 13, 1: 1–37.
Izdebski K., Grądziel T. 1981. Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Jarocka M., Staniec B. 1997. Zbiorowiska leśne. Przystanek nr 5. W: Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Zależności ekologiczne w przyrodzie. Ścieżka dydaktyczna Łańcuchów–Ciechanki Łańcuchowskie-Łęczna–Kijany (red. Jarocka M., Pedryc-Wrona M.) Pracownia Metodyki Biologii UMCS w Lublinie, Lublin: 30-42.
Jeziorski P. 1997. Važky (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego (PPN) a bliského okolí (rez. „Ciesacin”). 7.–10.VII.1997, Závěrečna zpráva, Olomounc.
Jödicke R. 1999. Libellenbeobachtungen in Podlasie, Nordost-Polen. Libellula 18, 1/2: 31–48.
Knijf G. De, Anselin A. 1996. The red list of the dragonflies (Odonata) of Flanders (N-Belgium). http://www.instnat.be/engels/rlodoin.hatm.
Kolosow Ju. M. 1915. O massowom letie striekoz w Pietrogradie i w Nowoj Aleksandrji Lublinskoj gubiernji w maje 1914 gada. Russk. Entomol. Obz. 15, 3: 412–419.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
Krogulec J., Piotrowska M., Wójciak J. 1996. Chełmskie torfowiska węglanowe. Przewodnik po ścieżkach dydaktycznych. Ekofundusz, IUCN-Poland, Lublin.
Liana A. 1997. Świat zwierząt. W: Na pograniczu regionów. Monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce (red. Liana A.). Tow. Fizjograficzne, Warszawa: 65–122.
Łabędzki A. 1985. Ważki Odonata rezerwatu Czartowe Pole na Roztoczu. Parki Nar. i Rez. Przyr. 6, 2: 85-91.
Łabędzki A. 1989. Ważki różnoskrzydle (Odonata: Anisoptera) drzewostanów sosnowych a ich potencjalne możliwości regulacji liczebności szkodliwych owadów leśnych. Prace Kom. Nauk Leśn. PTPN 48: 39-45.
Łabędzki A. 1990. Ważki (Odonata) Roztocza. W: Fauna Roztocza. Zwierzyniec 25–27 IX 1990, Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 30.
Łabędzki A., Buczyński P., Tończyk G. 1999. Zagrożenia i ochrona ważek (Odonata) w Polsce. W: Ochrona owadów w Polsce - u progu integracji z Unią Europejską (red. Bucholz L., Nowacki J.). Materiały z konferencji w Krakowie, 23–24 IX 1999: 21–23.
Majewski E. 1882. Systematyczny wykaz owadów żyłkoskrzydłych ziem polskich. Geberthner i Wolf, Warszawa.
Mielewczyk S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. Pol. Pismo Ent. 39, 1: 17–81.
Mielewczyk S. 1990. Odonata. W: Wykaz zwierząt Polski. Tom 1 (red. Razowski J.). Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków: 39–42.
Müller J. 1994. Die Libellenfauna (Odonata) und deren Gefährdungsstatus im Land Sanchsen Anhalt („Rote Liste-Korrektur”). Mitteilungsblatt der EVSA e.V. 2: 39–52.
Nowak M., Nowak J. 1996. Lubelszczyzna. WSiP, Warszawa.
Ott J., Piper W. 1997. Rote Liste der Libellen (Odonata) (Bearbeitungsstand: 1997). Schr. R. für Landschaftspfl. u. Naturschutz 55: 260–263.
Pisanienko A. D. 1993. [Odonata]. W: Czyrwonaja kniga Riespubliki Bielarus’. Mińsk, Bielarusskaja Enciklopiedija: 196–200.
Pongracz A. 1919. Beiträge zur Pseudoneuropteren- und Neuropterenfauna Polens. Ann. Mus. Nation. Hung. 17: 161–177.
Pongracz A. 1924. Beiträge zur Tiergeographie Polens. Arch. f. Naturgesch. (A) 89, 11: 244–259.
Proess R., Gerend R. 1998. Rote Liste der Libellen der Luxemburgs (2. Fassung: Stand 1998) (Insecta, Odonata). Bull. Soc. Nat. luxemb. 99: 137-148.
Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 6 stycznia 1995 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. nr 13, 1995 r.
Sawkiewicz L. 1980. Polskie nazewnictwo ważek. Maszynopis, Bytom.
Scholz E. J. R. 1917. Beitrag zur Kenntnis der Odonaten Polens. Z. wiss. Insektenbiol. 13: 85–96.
Stark W. 1982. Rote Liste gefährdeter und seltener Libellenarten des Burgeslandes. Natur u. Umwelt Burgenland 5, 1+2: 21–23.
Tończyk G. 1995. Owady prawnie chronione – jak chronić ważki (Odonata). Biul. Entomol. 3, 5: 6–7.
Tończyk G., Buczyński P., Łabędzki A. 1999. Zagrożenia i potrzeba ochrony ważek (Odonata) związanych z wodami płynącymi w Polsce. W: Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską (red. Bucholz L., Nowacki J.). Materiały z konferencji w Krakowie, 23–24 IX 1999: 23.
Urbański J. 1948. Krytyczny przegląd ważek (Odonata) Polski. Ann. UMCS (C), 3, 11: 289–317.
Zaćwilichowski J. 1922. Materiały do fauny owadów Polski. Cz. I.: Ważki (Odonata) stawków dębnikich. Spraw. Kom. Fizjogr. 55-56: 102-125.
Zaćwilichowski J. 1927. Nowy dla Polski gatunek ważki: Agrion scitulum Ramb. (Odonata) i nowe w Polsce stanowiska kilku innych gatunków (Anax parthenope Sel., Sympetrum depressiusculum Sel. i inne). Pol. Pismo Ent. (Lwów) 6, 1-2: 74–83.
Zelený J. 1992. [Odonata]. W: Červena kniha 3 (red. Škapec L.). Bezobratlí Príroda, Bratislava: 63-66.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

55

Issue:

6

Start page:

23

End page:

39

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: