Object structure
Title:

Occurrence of legally protected and threatened pteridophytes in man made habitats in the Silesian Upland

Creator:

Stebel, Adam ; Drobnik, Jacek

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 25-27 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Silesian Upland ; pteridophytes ; Pteridophyta

References:

Bernacki L., Nowak T., Urbisz A., Urbisz A., Tokarska-Guzik B. 2000. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego. Acta Biol. Siles. 35(52): 78–107.
Cieszko J., Kucharczyk M. 1997. Nieczynne piaskownie jako wtórne siedliska występowania widłaczka torfowego Lycopodiella inundata (L.) Holub. ss. 50–60. W: S. Wika (red.). Roślinność obszarów piaszczystych WBiOŚ, ZJPK, Katowice–Dąbrowa Górnicza.
Czylok A. 1997 . Pionierskie zbiorowiska ze skrzypem pstrym Equisetum variegatum Schleich. w wyrobiskach po eksploatacji piasku. ss. 61–66. W: S. Wika (red.). Roślinność obszarów piaszczystych WBiOŚ, ZJPK, Katowice-Dąbrowa Górnicza.
Czylok A., Rahmonow O. 1996. Unikatowe układy fitocenotyczne w wyrobiskach wschodniej części województwa katowickiego. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych 23: 27–31. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Sosnowiec.
Domański R., Stebel A. M., Stebel A. 1997. Materiały do flory chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych południowej części województwa katowickiego. Część 2. Gatunki zagrożone i rzadkie. Archiwum Ochr. Środ. 23,1-2: 223–233.
Drobnik J. 2003. Materiały do flory roślin naczyniowych okolic Olkusza. Bad. Fizjor. Nad Pol. Zach. B. 52: 141-149.
Drobnik J., Stebel A. 2003. W sprawie ochrony roślinności łąkowej i torfowiskowej w okolicach Bolesławia na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 2: 130–135.
Fick E. 1881. Flora von Schlesien. J. U. Kern's Verlag, Breslau.
Kaznowski K. 1928. Rośliny naczyniowe okolic Zawiercia. Spraw. Komisji Fizjogr. PAU, 62: 185–207.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalczyk B. 2003. Flora naczyniowa Lasu Łabędzkiego koło Gliwic. Zeszyty Muzeum Gliwickiego, 18 (w druku).
Leśniański G., Stebel A. 2000. A contribution to the lichens of Upper Silesia. Zeszyty Przyrodnicze OTPN, 35: 23–30.
Makowiecki S. 1889. Przyczynek do znajomości flory okolic Warszawy. Pam. Fizyjogr. 9: 215–236.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Nowak T. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska). Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 2: 1–103.
Parusel J. B., Wika S., Bula R. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty, Opinie 1: 8–42.
Schube T. 1917. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1916. Jahres-Ber. Schles. Gesell. vaterl. Cultur., 94: 27-41.
Sendek A. 1981. Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Pr. Nauk. UŚ, 457: 1-1 19.
Stebel A. 1993. Nowe stanowiska widłaka goździstego Lycopodium clavatum L. na Płaskowyżu Rybnickim i w południowo-wschodniej części Kotliny Raciborskiej. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych Zurbanizowanych 10: 43–45 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Sosnowiec.
Stebel A. 1997. W sprawie ochrony stanowiska osadniczka nagiego Discelium nudum na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 3: 91–93.
Stebel A. M., Stebel A. 1998. Szata roślinna projektowanego użytku ekologicznego „Stary Staw” w Kotlinie Oświęcimskiej. Ochr. Przyr. 55: 77-106.
Stebel A. M., Stebel A. 2000. W sprawie ochrony stanowiska żłobika koralowego Corallorhiza trifida oraz innych rzadkich roślin w Wodzisławiu Śląskim (Płaskowyż Rybnicki). Natura Silesiae Superioris 4: 9–13.
Stebel A., Domański R., Stebel A. 1994. Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia Ehrh. na Płaskowyżu Rybnickim. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych 12: 38-44. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Sosnowiec.
Stebel A., Domański R., Stebel A. M. 1997. Materiały do flory chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych południowej części województwa katowickiego. Część 1. Gatunki podlegające ochronie prawnej i proponowane do ochrony w województwie katowickim. Archiwum Ochr. Środ. 23, 1–2: 213–222.
Szymczyk A., Stebel A., Czylok A. 2003. Wroniec widlasty Huperzia selago na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 3: 75–78.
Tokarska-Guzik B. 1996. Rola hałd zasadowych w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności. Przegląd Przyrodniczy 7, 3–4: 261–266.
Tokarska-Guzik B. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Prace Bot., Inst. Bot. UJ 34: 1–292.
Urbisz A. 1996. Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. Scripta Rudensia 6: 1–174.
Urbisz A. 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych południowo-zachodniej części Wyżyny Katowickiej. Pr. Nauk. Uniw. ŚI. 1944: 5–234.
Zając M. 1989. Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 19: 1-199.
Zając A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22, 3: 145–155.
Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud. 11: 1–92.
Zając A., Zając M. 1997. (red.) Distribution Atlas of Vascular Plants Protected in Poland. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, ss. 100.
Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Prac. Chorol. Komput. Inst. Bot. UJ, Kraków, ss. 714.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce (wyd. 2). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 87-98.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

59

Issue:

6

Start page:

14

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: