Object structure
Title:

Piaski i formy wydmowe Pustyni Błędowskiej ; Sables et dunes du désert de Błędów ; Sand and dunes in Pustynia Błędowska (the Desert of Błędów)

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Publisher:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1962

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 250-251

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Pustynia Błędowska

References:

Bajer A. 1950. Cytological studies of Cochlearia polonica. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 20 Nr 2.
Cailleux A. 1942. Les actions eoliennes periglaciaires en Europe. Mémoires de la Société Géologique de France Vol. 46.
Doktorowicz-Hrebnicki S. 1935. Arkusz Grodziec. Objaśnienia. Mapa szczegółowa Polskiego Zagłębia Węglowego 1:25 000. PIG. Warszawa.
Dudziak J. 1956. W sprawie rezerwatu na Pustyni Błędowskiej. Chrońmy Przyr. ojcz. Z. 2.
Frohlich E. 1937. Studia systematyczne nad polskimi warzuchami (Cochlearia L.) z uwzględnieniem innych spokrewnionych z nimi gatunków europejskich. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. B.
Jaromin L. 1960. W obronie skarbów Pustyni Błędowskiej. Przyr. polska Nr 1.
Kozioł S. 1952. Budowa geologiczna Pustyni Błędowskiej. Bild. PIG 65.
Krumbein W. C., Sloss L. L. 1955. Stratigraphy and sedimentation. New York.
Krutikow A. 1961. Utrwalanie lotnych piasków śródlądowych za pomocą wydmuchrzycy. Las pol. Nr 1.
Krygowski B. 1955. Granulometria w badaniach utworów czwartorzędowych w Polsce. Biul. Inst. Geol. 70. Z badań czwartorzędu w Polsce T. 6.
Krygowski B. 1956. Z badań granulometrycznych nad utworami plejstoceńskimi w Polsce zachodniej. Biul. PIG 100. Z Badań Czwartorzędu w Polsce T. 7.
Krygowski B. 1958. Niektóre dane o piaskach śródlądowych na terenie Polski i obszarów przyległych. — Wydmy śródlądowe Polski. Cz. I. Warszawa.
Krzyżkiewicz J. 1952. Czwartorzęd doliny Białej Przemszy pod Golczowicami. Biul. PIG 68.
Kulmatycki W. 1946. O ochronę krajobrazu Pustyni Błędowskiej. Chrońmy Przyr. ojcz. Nr 3/4.
Kwaśniewicz M. 1948. Zasoby piasku na Pustyni Błędowskiej. Przegl. górn. T. 4 (35).
Kwiatkowska A. 1957. Rozmieszczenie warzuchy polskiej (Cochlearia polonica E. Frohlich) w okolicy Olkusza. Fragm. flor. Ann. 3 Pars 1.
Lencewicz S. 1922. Wydmy śródlądowe Polski. — Przegl. geogr. T. 2.
Lewiński J. 1914. Utwory dyluwialne i ukształtowanie powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy. Prace Tow. Nauk. Warsz. Nr 2.
Łańcucka-Środoniowa M. 1948. Z Pustyni Błędowskiej. Bezpł. dodatek do n-ru 10 mies. krajoznawcz. «Orli Lot». Kraków.
Małkowski S. 1914. O wydmach parabolicznych śródlądowych tworzących się w okolicy Szczakowej. Kosmos R. 39.
Małkowski S. 1917. O wydmach piaszczystych okolic Warszawy. Prace Tow. Nauk. Warsz. Nr 23.
Pacowska J. 1955. Zagadnienia podziału i terminologii utworów czwartorzędowych. Biul. PIG 70. Z Badań Czwartorzędu w Polsce T. 6.
Piech K. 1924. Doronicum austriacum Jacq. i Cochlearia officinalis L. w okolicy Olkusza. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 2 Nr 3.
Piech K. 1924 . Miraże w Pustyni Błędowskiej. Kosmos R. 49.
Rożycki S.Z. 1953. Górny dogger i dolny malm Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Prace Inst. Geol. T. 17.
Rożycki S. Z. 1960. Stratygrafia i zmiany facjalne najwyższego doggeru i malmu Jury Częstochowskiej. Przegl. geol. Nr 8.
Ruchin Ł. B. 1953. Osnowy litołogii. Leningrad—Moskwa.
Sosnowski K. 1947. W obronie Pustyni Błędowskiej. Ziemia R. 24 Nr 1—2.
Stecki K. 1935. Miraże Pustyni Błędowskiej. — Wszechśw. Nr 6.
Sujkowski Z. 1928. Uwagi o piaskach i lessach w Olkuskiem i ich wzajemnym stosunku. Spraw. Tow. Nauk. Warsz. T. 21 Z. 1—2.
Syniewska J. 1929. Próba analizy piasków środowiska wodnego i eolicznego. Kosmos Ser. A, T. 54.
Szaflarski J. 1955. Zarys rozwoju ukształtowania Wyżyny Śląskiej — Górny Śląsk. Prace i materiały geogr. Pol. Tow. Geogr.
Szaflarski J. 1955. Wierzchowinowe formy skalne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. PTTK Oddział w Częstochowie. Częstochowa.
Trask P. D. 1950. Applied sedimentation. New York.
Znosko J. 1953. Budowa geologiczna okolic Błędowa i Niegowonic koło Olkusza. Biul. Inst. Geol. 70.
Żukowski W. 1949. Kilka uwag do problematu podsadzkowego w Polskim Zagłębiu Węglowym. Przegl. górn. II (XXXIII).

Relation:

Ochrona Przyrody

Volume:

R. 28

Start page:

227

End page:

253

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: