Object structure
Title:

Dolnoreglowe rezerwaty leśne Beskidu Sądeckiego ; Reserves forestieres de l'étage montagnard de Beskid de Sącz ; Sub-montane forest reserves in the Sącz Beskides

Creator:

Staszkiewicz, Jerzy

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1972

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 261

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Beskid Sądecki

References:

Bębynek W. 1914. Starostwo Muszyńskie, własność Biskupstwa Krakowskiego, Lwów.
Braun-Blanquet J. 1951. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Springer-Verlag, Wien.
Czarnowski A. 1963. Szczątki karpackiej prapuszczy w Beskidzie Sądeckim. Przyr. pol. 7, 11: 6-7.
Dobrzański B, Malicki A. 1949. Gleby województwa krakowskiego i rzeszowskiego (The soils of Cracow and Rzeszów provinces). Ann. UMCS, ser. B, 4, 6: 117-134.
Dziwik K. 1957. Sądeczyzna wczesnośredniowieczna (do końca XIII wieku) w świetle źródeł i dotychczasowego stanu badań. Rocz. sądec. 3: 319-345.
Fabijanowski J. 1961. Roślinność rezerwatu lipowego "Obrożyska" koło Muszyny. Ochr. Przyr. 27: 109-159.
Flis J. 1939. Sądeczyzna i jej granice. Rocz. sądec. 1: 1-20.
Flis J. 1949a. Jak powstała rzeźba Sądeczyzny. Rocz. sądec. 2: 3-51.
Flis J. 1949b. Zastosowanie mapy stromości przeciętnych do wydzielania i charakterystyki regionów Sądeczyzny. Czas. geogr. 20, 1-4: 226-267.
Golachowski K. 1954. Inwentarz archiwum Miasta Nowego Sącza z lat 1292-1772 (Inwentarz idealny). Rocz. sądec. 3: 177-315.
Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians). Zeszyty Naukowe UJ 115, Prace Inst. Geogr. 33: 1—267.
Kornaś J. 1968. Der Linden-Eichen-Hainbuchen-Wald (Tilio-Carpinetum) in den polnischen Karpaten. Feddes Repert. 77, 2: 143-153.
Kostrakiewicz L. 1967. Nomogram do obliczania średnich rocznych sum opadowych w Karpatach Polskich poniżej poziomu inwersji. Probl. Zagosp. Ziem górskich 2, 15: 129-146.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1967. Zespoły roślinne Karkonoskiego Parku Narodowego. Cz. I. Zbiorowiska leśne. Prace Wrocł. Tow. Nauk. ser. B, 135: 1-99.
Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Gorców. Ochr. Przyr. 23: 1-111.
Mickiewicz J. 1969. Mszaki rezerwatu Łabowiec w Beskidzie Sądeckim. Ochr. Przyr. 34: 67-76.
Myczkowski S., Grabski S. 1962. Zbiorowiska leśne doliny Czarnej Wody w Beskidzie Sądeckim. Rocz. Nauk roln. 96, ser. D: 149-191.
Pawłowski B. 1922. Ochrony godne zbiorowiska w powiecie Nowosądeckim. Ochr. Przyr. 3: 35-42.
Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Prace Monogr. Kom. Fizjogr. PAU 1: 1-342.
Pawłowski B. 1928. Pflanzengeographischer Führer für die Exkursion in die Beskiden von Sącz (Guide des excursions en Pologne). V. I. P. E. 1928. VI Partie. Kraków.
Rutkowska - Płachcińska A. 1961. Sądeczyzna w XII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne. Instytut Hist. Kult. Mater. PAN. Zakład Nar. im. Ossolińskich. Kraków.
Sokołowski S. 1920. O potrzebie zakładania rezerwatów leśnych. Ochr. Przyr. 1: 21-24.
Stamirski H. 1957. Sądeczyzna w roku 1629. Rocz. sądec. 3: 89-173.
Staszkiewicz J. 1967. Rezerwat leśny "Baniska" w Beskidzie Sądeckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 23, 1: 19-25.
Strzemski M. 1954. Gleby województwa krakowskiego. Prz. geogr. 26, 4: 54-101.
Szafer W. 1920. Ochrona przyrody w Polsce. Ochr. Przyr. 1: 11-20.
Szafer W. 1923. Rezerwaty leśne hr. Adama Stadnickiego. Ochr. Przyr. 3: 95.
WS [Szafer W.] 1924. Nowe rezerwaty leśne Adama hr. Stadnickiego. Ochr. Przyr. 4: 129-130.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 37

Start page:

233

End page:

262

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: