Object structure
Title:

Zagadnienia ochrony zagrożonych gatunków w Polsce ; Some problems of the conservation of threatened plant species in Poland

Creator:

Michalik, Stefan

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 26-27 ; ISBN 83-01-01156-4 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

threatened species

References:

Adriani M. J., Van der Maarel E. 1968. Voorne in de branding. Breakers on Voorne Oostvoorne: 1—104.
Czubiński Z. et al. 1954. Bielawskie Błoto, ginące torfowisko atlantyckie Pomorza (Bielawskie Błoto — a disapearing peatbog of the atlantic type in Pomerania). Ochr. Przyr. 22: 63—159.
Delvosalle L., Bemaret F., Lambinon J., Lawalree A. 1969. Plantes rares disparues ou menacees de disparition en Belgique — l'appauvrissement de la flore indigene. Service des Reserves Naturelles domaniales et de la Conservation de la Nature, Travaux, 4: 1—129.
Denisiuk Z. 1965. Zagadnienia ochrony przyrody w łąkarstwie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 21, 5: 5—17.
Dubiel E. 1973. Zespoły roślinne starorzeczy Wisły w Puszczy Niepołomickiej i jej otoczeniu (Plant associations of the Vistula beds in the region of Niepołomice Forest). Stud. Nat., Ser. A, 7: 67—124.
Faliński J. B. 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Dissert. Univers. Vars. 13: 1—256.
Frey A. 1972. Występowanie szafrana spiskiego Crocus scepusiensis (Rehm. et Woł.) Borb. na Nizinie Sandomierskiej (The occurrence of Crocus scepusiensis (Rehm, et Woł.) Borb. in the Sandomierz Lowland). Ochr. Przyr, 37: 285—294.
Gawłowska J. 1965. Zielarstwo. W : Ochrona przyrody i jej zasobów — problemy i metody, t. 1: 426—439, wydawn. Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Gawłowska J., Gawłowska M. 1973. Ochrona zasobów roślin przemysłowych i leczniczych. W: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, 503—515, PWN. Warszawa.
Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk (Extents and directions of changes of plant cover of the bogs). Phytocoenosis 1, 3: 193—209.
Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski (Vanishing raised and transition peat bogs in the baltic region of Poland). Ochr. Przyr. 33: 69—124.
Kornaś J. 1970. Współczesne zmiany flory polskiej. Wszechświat 9: 229—234.
Kornaś J. 1971a. Changements recents de la flore polonaise. Biol. Conservation 4, 1: 43—47.
Kornaś J. 1971b. Uwagi o współczesnym wymieraniu niektórych gatunków synantropijnych w Polsce (Recent decline of some synantropic plant species in Poland). Mater. Zakł. Fitosoc. Stosow. UW. 27: 51—64.
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. Fora synantropijna. W: Szata roślinna Polski, wyd. 2, t. 1: 95—128, PWN, Warszawa.
Krawiecowa A. 1954. W sprawie ochrony jezior lobeliowych na Pomorzu (Pour le protection des lacs du type Lobelia en Pomeranie). Ochr. Przyr. 22: 160—166.
Kwiatkowska A. 1965. Ochrona gatunkowa roślin. W: Ochrona przyrody i jej zasobów — problemy i metody, t. 1: 138—183, wydawn. Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Kwiatkowska A. 1973. Ochrona gatunkowa roślin. W: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, 177—203, PWN. Warszawa.
Kwiatkowska A. rkps Biologia, ekologia i zagadnienia ochrony zagrożonych populacji endemicznej warzuchy polskiej (Cochlearia polonica E. Frohlich).
Łucka M. 1950. Rośliny dziko rosnące sprzedawane na targach w Krakowie. Acta Soc. Bot. Polon. 20: 621—633.
Mazarski I. 1973. Rośliny naczyniowe ziemi chrzanowskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN. 2: 7—55.
Medwecka-Kornaś A. 1960. Poland's steppe vegetation and its conservation. Kraków.
Melville R. 1970. Red data book, volume 5 — Angiospermae. Publ. by IUCN. Lausanne.
Michalik S. 1972. Synantropizacja szaty roślinnej na terenach chronionych w świetle nowych poglądów na rezerwatową ochronę przyrody. Wszechświat 7/8: 181—186.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku (The changes induced by man in the vegetation of the Ojców National Park since the beginning of XIXth century to 1960). Ochr. Przyr. 39: 65—154.
Michalik S. 1975a. Roślinność wzgórza Kajasówki i zagadnienia jej ochrony. Chrońmy Przyr. ojcz. 31: 27—31.
Michalik S. 1975b. Storczyki — ginąca grupa roślin. Wiadom. bot. 19, 4: 231—241.
Nowiński M. 1930. Roślinność i znaczenie dla rolnictwa torfowisk niskich z okolic ujścia Wisłoka do Sanu, w południowo-wschodniej części dawnej puszczy Sandomierskiej. Pr. roln.-leśne 3: 1—90.
Pawłowski B. 1950. Znaczenie socjologii roślin dla racjonalnej gospodarki człowieka w przyrodzie (The importance of Plant Sociology to Rational Economy in Nature). Ochr. Przyr. 19: 1—30.
Perring F. H. (ed.) 1970. The flora of changing Britain. 175 pp. London.
Perring F. H. 1971. Rare plant recording and conservation in Great Britain. Boissiera 19: 73—79.
Piórecki J. 1975. Trapa natans L. w Kotlinie Sandomierskiej (ekologia, rozmieszczenie i ochrona). Rocz. przem. 15/16: 347—400.
Polakowski B. 1962. Ochrona ginących gatunków roślin torfowiskowych na Pomorzu Wschodnim (The protection of certain species of plants occurring in the peat-bogs of East Pomerania threatened). Ochr. Przyr. 28: 137—158.
Raciborski M. 1884. Zmiany zaszłe we florze okolic Krakowa w ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu pod względem roślin dziko rosnących. Spraw. Kom. Fizjogr. AU, 18: (99)—(126).
Stecki K., Mamulski A., Biernacki A. 1961. Łąki z szachownicą kostkową w południowo-wschodniej Polsce. Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 6: 13—24.
Sulma T. 1958. Zagadnienie ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej (The problem of nature protection of the Vistula Split — Mierzeja Wiślana). Ochr. Przyr. 25: 70—79.
Szafer W. 1958. Chronione w Polsce gatunki roślin. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Wyd. popularnonauk. 14.
Wilkoń-Michalska J. 1970. Zmiany sukcesyjne w rezerwacie halofitów Ciechocinek w latach 1954—1965 (Plant succession in the halophyte reserve Ciechocinek between 1954 and 1965). Ochr. Przyr. 35: 25—51.
Wojterscy H. i T. 1953. Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Pr. Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 14, 4: 1—126.
Zarzycki K. 1958. Wilgotne łąki w okolicy Czernichowa i potrzeba ich ochrony (Humid meadows in the environs of Czernichów near Cracow deserving protection). Ochr. Przyr, 25: 49—65.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 42

Start page:

11

End page:

28

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: