Object structure
Title:

Mapa synantropizacji zbiorowisk roślinnych centralnej części Wyżyny Krakowskiej ; Map of anthropogenic changes in plant communities of the central part of the Cracow Upland

Creator:

Michalik, Stefan

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 100-101 + mapa ; ISBN 83-01-01156-4 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (Geologie structure and springs of the Prądnik River Valley in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 28: 187—210.
Berdau F. 1859 Flora Cracoviensia. I—VIII, 1—448. Typis. Univ. Jagiell. Cracoviae.
Czeppe Z. 1972. Rzeźba Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN. 1: 20—30.
Faliński J. B. 1966a. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Dissert. Univers. Vars. 13: 1—256.
Faliński J. B. 1966b. Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych. Dyskusje fitosocjologiczne (3). Ekol. pol. B, 12: 31—42.
Faliński J. B. Zbiorowiska autogeniczne i antropogeniczne. Próba określenia i klasyfikacji. Dyskusje fitosocjologiczne (4). Ekol. pol. B, 15: 173—182.
Grudziński R. 1960. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Warszawa.
Kasprzyk S. 1975. Leśna Polska roku 1975. Las Polski 13: 11—12.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego (Meso- and microclimate of the Ojców National Park) Stud. Nat. ser. B, 8: 1—105.
Kornaś J. 1947. Aktualne postulaty ochrony przyrody Jury Krakowskiej. Chrońmy Przyr. ojcz. 3, 3/4: 14—19.
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. Flora synantropijna. W: Szata Roślinna Polski, wyd. 2, t. 1: 95—128, Państ. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1974. Szata roślinna Krakowa. Folia geogr. ser. Geogr.-Phys. 8: 153—169.
Małecki J. 1973. „Dolinki Krakowskie”. Wszechświat 7/8: 183—188.
Mazaraki I. 1973. Rośliny naczyniowe ziemi chrzanowskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN. 2: 7—55.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Michalik S. 1969. Roślinność Wąwozu Mnikowskiego. Wszechświat 7/8: 184—187.
Michalik S. 1972a. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Termophilous beech forest Carici-Fagetum Moor 1952 emend. Hartmann, Jahn 1967, in the Cracow-Częstochowa Upland). Fragm. flor. et geobot. 18, 2: 215—225.
Michalik S. 1972b. Synantropizacja szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego (Synanthropisation of plant cover in the Ojców National Park). Phytocoenosis, 1, 4 : 231—244.
Michalik S. 1974a. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do I960 roku (The changes induced by man in the vegetation of the Ojców National Park since the beginning of XIXth century to 1960). Ochr. Przyr. 39: 65—154.
Michalik S. 1974b. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. 1—354. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Michalik S. 1975. Roślinność wzgórza Kajasówki i zagadnienia jej ochrony. Chrońmy Przyr. ojcz. 31, 1: 27—31.
Michalik S. 1977 Przestrzenna i ekologiczna koncepcja ochrony szaty roślinnej centralnej części Wyżyny Krakowskiej (Spatial and ecological conception of the conservation of vegetation in the central part of the Cracov Upland). Ochr. Przyr. 42:75—91.
Michalik S. Rkps. Roślinność aktualna centralnej części Wyżyny Krakowskiej.
Olaczek R. 1972 rkps. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej.
Pawłowski B. 1924. Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty ich ochrony. Ochr. Przyr. 4: 75—82.
Richter S., Szafer W. 1924. Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika. Ochr. Przyr. 4: 92—97.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 42

Start page:

93

End page:

102

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: