Object structure
Title:

Szata roślinna rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim Cz. IV. Naturalne zbiorowiska leśne rezerwatu Jar rzeki Raduni ; The vegetation of the Radunia river gorge nature reserve in the Cashubian Lake District Part IV. Natural forest communities od the Radunia river gorge nature reserve

Subtitle:

Naturalne zbiorowiska leśne rezerwatu Jar rzeki Raduni ; Natural forest communities od the Radunia river gorge nature reserve

Creator:

Herbichowa, Maria ; Herbich, Jacek

Contributor:

Research Centre for the Conservation of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1982

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 62 ; ISBN 83-01-03484-X ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Cashubian Lakeland ; Radunia river gorge

References:

Ellenberg H. 1974. Indicator values of vascular plants in Central Europe. Scripta Geobot. 9: 7—97.
Faliński J. B., Falińska K. 1965. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Dolina rzeki Wałszy” (Tapis vegetal de la reserve de paysage „Vallee de la riviere Walsza”). Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. U. W., 7: 3—83.
Herbich J. 1982. Zrożnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim (Differentiation and anthropogenic transformations of vegetation on the Staniszewo Upland (Wysoczyzna Staniszewska) in the Kaszuby Lakeland). Monogr. Bot. 63: 1-163.
Herbich J. 1982. Spatial and dynamic differentiation of vegetation of Wysoczyzna Staniszewska on Cashubian Lake District (Zrożnicowanie przestrzenne i dynamiczne roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim). Phytocoenosis.
Herbichowa M., Herbich J. 1982. Antropogeniczne przekształcenia zbiorowisk leśnych w rezerwacie „Jar rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim (Anthropogenic transformations in woodland communities of the “Radunia valley” in the Cashubian Lake District). Zesz. Nauk. Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi UG, Biol. 3: 19-35.
Lohmeyer W. 1967. Über den Stieleichen-Hainbuchenwald des Kern-Munsterlandes und einige seiner Geholz-Kontaktgesellschaften. Schriftenreihe für Vegetationskunde 2: 161—180.
Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3. Lasy i zarośla łęgowe (Pflanzensoziologische Ubersicht der Waldgesellschaften von Polen. Teil 3. Die auenwaldartigen Gesellschaften). Phytocoenosis 5, 1: 1—66.
Matuszkiewicz W. 1967. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski. W: Scamoni A. Wstęp do fitosocjologii praktycznej. Warszawa.
Matuszkiewicz W. 1971. Pflanzensoziologische Vegetationskartierung im Forstamt Kartuzy (Pommersche Seenplatte). Zesz. probl. Post. Nauk roln. 93: 53—80.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 2. Bory sosnowe (Pflanzensoziologische ubersicht der Waldgesellschaften von Polen. Teil 2. Die Kiefernwalder). Phytocoenosis 2, 4: 273—356.
Oberdorfer E. 1957. Suddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie 10: 1—564.
Piasecki D. 1962. Fizjografia dorzecza Raduni i morfogeneza jej doliny (The Physiography of the Radunia River Basin and the Morphogenesis of its Valley). Zesz. geogr. WSP w Gdańsku 4: 51–119.
Prusinkiewicz Z., Plichta W. 1965. Naukowe problemy żyzności gleb leśnych i kryteria jej ilościowej oceny (Scientific problems in forest soil fertility and criteria of its quantitative evaluation). Roczn. Glebozn. 15, 2: 549—572.
Rachocki A. 1974. Przebieg i natężenie współczesnych procesów rzecznych w korycie Raduni (Course and intensity of present-day fluvial processes in the Radunia river as example). Dokum. geogr. IG PAN 4: 1—121.
Traczyk T. 1962. Materiały do geograficznego zróżnicowania grądów w Polsce (Materiaux pour la differentiation des groupements Querco-Carpinetum en Pologne). Acta Soc. Bot. Pol. 21, 2: 275—304.
Traczyk T. 1962. Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce (Essai d’une synthese des elaborations sur la differentiation des Querco-Carpinetum en Pologne). Acta Soc. Bot. Pol. 21, 4: 621—635.
Urbański J. 1930. Wycieczka w dolinę Raduni (projekt rezerwatu pod Babim Dołem). (The excursion to the valley of Radunia. A schema for reservation). Wydawn. Okręg. Kom. Ochr. Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze. 2: 26—32.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 44

Start page:

52

End page:

64

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: