Object structure
Title:

Ochrona flory i roślinności na obszarach leśnych: stan i zadania ; Conservation of forest flora and vegetation: actual state and tasks

Creator:

Medwecka-Kornaś, Anna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1994

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 17-20 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

References:

Angelstam P. 1992. Conservation of communities - the importance of edges, surroundings and landscape mosaic structure. In: L. Hansson (ed.). Ecological principles of nature conservation, p. 9-70. Elsevier, London.
Bach W. 1985. Forest dieback: extent of damages and control strategies. (Waldsterben: our dying forests. Part III). Experientia 41, 9: 1095-1104.
Bernadzki E. 1993. Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne (Increasing biodiversity by means of silvicultural intervention). Sylwan 137, 3: 29-36.
Broda J. 1985. Lasy a ochrona środowiska naturalnego w Polsce w przeszłości i obecnie. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki 81: 106-116.
Burska A., Siuda J., Barbarowicz E. Pieczerak B., Myszkowska D. 1991. Kolekcje zagrożonych i chronionych gatunków roślin w Ogrodzie Botanicznym PAN (The protection of endangered plant species). Prace Ogr. Bot. PAN 1: 5-11.
Cape J. N., Paterson I. S., Wellburn A. R., Wolfenden J., Mehlhorn H., Freer-Smith P. H., Fink S. 1988. Early diagnosis of forest decline. Raport of a one-year study, p. 68. Inst, of Terrestrial Ecology, Dorchester.
Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX (Flora of vascular plants of the eastern part of the Gniezno Lake District and its transformation under the influence of man in the 19th and 20th centuries). Prace Zakł. Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 1. 202 ss.
Czeppe Z., Malara H. 1986. Zagrożenie środowiska obszarów górskich przez dzikie wysypiska śmieci (Wild rubbish dumps threaten the environment of the mountain region). Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 67: 81-90.
Czubiński Z. 1965. Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce. W: W. Szafer (red.). Ochrona przyrody i jej zasobów II. s. 782-877. Wydawn. Zakł. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Denisiuk Z. (red). 1990. Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju (Reserve protection in Poland. Actual state and directions of development). Stud. Nat., Ser. A, 35: 1-169.
Denisiuk Z., Dyrga Z., Kalemba A., Pilipowicz W., Pioterek G. 1991. Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski (Importance of national parks for conservation of vegetation and landscape in Poland). Stud. Nat., Ser. A , 36: 1-68.
Dzwonko Z., Loster S. 1988. Species richness of small woodlands on the western Carpathian foothills. Vegetatio 76: 15-27.
Dzwonko Z., Loster S. 1992. Species richness and seed dispersal to secondary woods in southern Poland. J. Biogeogr. 19: 195-204.
Ellenberg H. 1985. Veränderungen der Flora Mitteleuropas unter dem Einfluss von Düngung und Immissionen. Schweiz. Z. Forstwes. 136, 1: 19-39.
Fabijanowski J., Zarzycki K. 1961. Wpływ obniżenia poziomu wód gruntowych na roślinność w związku z budową odkrywkowej kopalni siarki w Piasecznie (The effect of the lowering of ground-water level on vegetation, in connection with the development of open-cast sulphur mining at Piaseczno). Ekol. Pol., Ser. B, 7: 203-213.
Falińska K. 1985. The demography of coenopopulations of forest herbs. In: J. White (ed.). The population structure of vegetation, p. 241-264. Junk, Dordrecht.
Faliński J. B. 1966. Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych (Une définition de la deformation de phytocénose. Un systéme de phases de dégénération des groupements végétaux). Ekol. Pol., Ser. B, 12, 1: 31-42.
Faliński J. B. (red.) 1972. Synantropizacja szaty roślinnej. IV. Synantropizacja szaty roślinnej w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (Synanthropisation of plant cover. IV. Synanthropisation in national parks and reservations). Phytocoenosis 1, 4: 223-305.
Faliński J. B. 1975. Die Reaktion der Waldbodenvegetation auf Trittwirkung im Lichte experimenteller Forschungen. Phytocoenologia 2, 3/4: 451-465.
Faliński J. B. (red.) 1976. Synantropizacja szaty roślinnej. VI. Wymieranie składników flory polskiej i jego przyczyny(Synanthropization of plant cover. VI. Decline and extinctions of the native plant species in Poland). Phytocoenosis 5, 3/4: 159-396.
Faliński J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Geobotany 8. Junk, Dordrecht.
Gawłowska J. 1955. Zielarz w służbie ochrony przyrody. Wydawn. Zakł. Ochr. Przyr. PAN 8. 129 ss. Kraków.
Górecki A. (ed.) 1984. Energy and matter flow through consumers in the Niepołomice forest. Ecol. Stud. 49: 101-148. Springer Verl., Berlin.
Grodzińska K. 1985. Zanieczyszczenie parków narodowych Polski metalami ciężkimi (The pollution of Polish national parks with heavy metals). W: K. Grodzińska, R. Olaczek (red.). Zagrożenie parków narodowych w Polsce, s. 22-35. PWN, Warszawa.
Grodziński W., Weiner J., Maycock P. F. (eds.) 1984. Forest ecosystems in industrial regions. Springer Verl., Berlin.
GUS - Główny Urząd Statystyczny. 1993. Leśnictwo w 1992 r. Warszawa.
Halastra G., Nowak M. 1983. Etapy sukcesji roślinności na zrębach leśnych na siedliskach grądu w północnej części Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa (Successional stages of vegetation on clearings in Tilio-Carpinetum habitats in the northern part of the Niepołomice Forest near Cracow). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 11: 143-162.
Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych (Plant communities against the background of the Roztocze National Park habitat conditions). Wydawn. UMCS, 286 ss. Lublin.
Jakubowska-Gabara J. 1985. Zespoły leśne Wysoczyzny Rawskiej i ich antropogeniczne zniekształcenia (Forest associations of the Rawa Mazowiecka Upland and their anthropogenic deformations). Mon. Bot. 65: 5-148.
Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce (The recession of the light oak forest association Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 in Poland). Wydawn. Uniw. Łódzkiego, 190 ss. Łódź.
Jedicke E. 1990. Biotopenverbund: Grundlagen und Massnamen einer neuen Naturschutzstrategie. Ulmer, Stuttgart.
Kaźmierczakowa R. 1984. Degradation of pine forest Vaccinio myrtilli-Pinetum vegetation under influence of zink and lead smelter. Stud. Nat., Ser. A, 31:29-80.
Kępczyński K., Zielski A. 1976. Zmiany w runie zbiorowisk leśnych Pojezierza Brodnickiego pod wpływem turystyki (Changes in the herb layer of forest communities of the Brodnica Lake District under the influence of tourism). Phytocoenosis 5, 3/4: 387-396.
Kornaś J. 1976. Wymieranie flory europejskiej - fakty, interpretacje, prognozy (Decline of the European flora - facts, comments and forecasts). Phytocoenosis 5, 3/4: 173-185.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. The status of introduced plants in the natural vegetation of Poland. Proc, and Papers of the IUCN 10th Technical Meeting. IUCN Publications N. S. 9: 38-45.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1986. Geografia roślin. PWN, Warszawa.
Kozłowski S. 1992. Polityka ekologiczna państwa. Środowisko i Rozwój 1/92:5-8. Wydawn. Kraj. Centrum Edukacji Ekol., Warszawa.
Kruk J. 1993. Rozwój społeczno-gospodarczy i zmiany środowiska przyrodniczego Wyżyn Lessowych w neolicie (4800 - 1800 bc) [Socio-economic development and changes in the natural environment on loess uplands in the neolithic (4800-1800 BC)] Spraw. Archeol. 45: 7-17.
Krzysik F., Szymański B. 1985. Ochrona przyrody w pracach Polskiego Towarzystwa Leśnego. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki 81: 225-236.
Kubikova J. K. 1991. Forest dieback in Czechoslovakia. Vegetatio 93: 101-108.
Kurowski J. K. 1979. Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty (Forests with anthorpogenically introduced pine in river basins of central Pilica and Warta). Acta Univ. Lodziensis, Folia Bot., Ser. II, 29: 1-158.
Kurowski J. K. 1993. Dynamika fitocenoz leśnych w rejonie kopalni odkrywkowej Bełchatów. Wydawn. Uniw. Łódzkiego, 171 ss. Łódź.
Kwiatkowska A. 1973. Ochrona gatunkowa roślin. W: W. Michajłow (red.). Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, s. 177-202. PWN, Warszawa.
Kwiecień C. 1987 (msc.). Występowanie roślin leczniczych na siedliskach leśnych i zaroślowych w dolinie Wierzbanówki. Praca magisterska. Inst. Bot. UJ, Kraków.
Landolt W., Keller Th. 1985. Uptake and effects of air pollutants on woody plants. Waldsterben: our dying forests I. Experientia 41, 3: 301-310.
Ledig F. T., Kitzmiller J. H. 1992. Genetic strategies for reforestation in the face of global climate change. Forest Ecology and Management 50: 153-169.
Markowski R. 1974. Zręby zupełne jako czynnik degeneracji niektórych fitocenoz leśnych (Clear cutting as degeneration factor in some forest phytocoenoses). Phytocoenosis 3, 3/4: 215-226.
Markowski R. 1982. Sukcesja wtórna roślinności na porębach lasów liściastych (Secondary succession of vegetation on clear cuttings in deciduous forests). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol. 61: 3-77.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mazurski K. R. 1990. Industrial pollution: the threat to Polish forests. Ambio 19, 2: 70-74.
McNeely J. A. 1992. The sinking ark: pollution and the worldwide loss of biodiversity. Biodiversity and Conservation 1: 2-18.
Medwecka-Kornaś A. 1966. Forest and scrub associations. In: W. Szafer (ed.). The vegetation of Poland. Pergamon Press - PWN, Oxford - Warszawa.
Medwecka-Kornaś A. 1972. Zespoły leśne i zaroślowe. W: W. Szafer, K. Zarzycki (red.). Szata roślinna Polski. I. s. 383-441. PWN, Warszawa.
Medwecka-Kornaś A., Gawroński S. 1990. The dieback of fir Abies alba Mill, and changes in the Pino-Quercetum stands in the Ojców National Park (Southern Poland). Vegetatio 87: 175-186.
Medwecka-Kornaś A., Towpasz K., Gawroński S. 1988. Dolina Wierzbanówki: 17. Zespoły leśne. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 17: 99-123.
Michalik S. 1979. Zagadnienia ochrony zagrożonych gatunków roślin w Polsce (Some problems of the conservation of threatened plant species in Poland). Ochr. Przyr. 42: 11-28.
Michalik S. 1990. Tempo i kierunki antropogenicznych przemian szaty roślinnej na przykładzie charakterystycznych obiektów chronionych w Polsce południowej (The role and trends of the anthropogenic changes of vegetation exemplified by some characteristic protected objects in Southern Poland). Stud. Nat. Supl., s. 111-140.
Mielnicka B. 1991. Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych i jego przyrodnicze konsekwencje (Tourism in Polish national parks and its influence on their nature). Ochr. Przyr. 49, cz. II: 163-174.
Miklaszewski J. 1928. Lasy i leśnictwo w Polsce. Nakł. Zw. Zaw. Leśn., Warszawa.
Mitka J., Zemanek B. 1986. Wpływ nawożenia mineralnego na runo boru mieszanego (Pino-Quercetum) w Puszczy Niepołomickiej (Influence of mineral fertilization on the vegetal cover in Pino-Quercetum in the Niepołomice Forest). Sylwan 8: 49-58.
Olaczek R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania (Trends of forest phytocoenoses degeneration and methods of their investigations). Phytocoenosis 3, 3/4: 179-190.
Olaczek R. 1988. Konserwatorska ochrona przyrody w Polsce - osiągnięcia, rozczarowania, oczekiwania (Conservation in Poland - the survey of achievements, disappointments and expectations). W: R. Olaczek, K. Zarzycki (red.). Problemy ochrony polskiej przyrody, s. 87-108. PWN, Warszawa.
Olaczek R. 1992. Rośliny chronione w Polsce. LOP, Warszawa.
Olaczek R., Hereźniak J. 1994. Polskie parki narodowe (Polish national parks). Oficyna Wydawn. PAROL, Kraków.
Olaczek R., Piotrowska H. 1986. Lasy Wolińskiego Parku Narodowego w świetle teorii faz i form degeneracji fitocenoz (Forests of the Wolin National Park in the light of the theory of phytocoenose degradation). Parki Nar. i Rez. Przyr. 7, 2: 5-14.
Pancer-Kotejowa E. 1991. Gatunki dynamiczne w runie lasów karpackich (Dynamie species in the forest floor vegetation of the Carpathians Mts.). Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Leśnictwo, 20: 133-150.
Paschalis P. 1992. Projekt ochrony leśnej różnorodności biologicznej. Środowisko i Rozwój 1: 9-11.
Piękoś-Mirkowa H. 1990. Ochrona gatunkowa roślin w Polsce - stan, funkcjonowanie, potrzeby (Thefunctionning of the plant species protection in Poland). Stud. Nat. Supl. s. 139-167.
Raciborski M. 1910. Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin. Kosmos 35, 3-4: 352-366.
Rebele F. 1988. Waldschäden in Mitteleuropa. Excursionsbericht des XIV Internationalen Botanischen Kongresses. Allg. Forstz. 51-53: 1412-1417.
Ryszkowski L., Bałazy S. 1991. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce. Zakład Badań Śród. Roln. i Leśnego PAN, Poznań.
Schütt P., Cowling E. B. 1985. Waldsterben, a general decline of forests in Central Europe: symptoms, development, and possible causes. Plant Disease 69, 7: 548-558.
Smardzewski J. 1992. Program rozwoju leśnictwa na lata 1993-1997 z perspektywą do 2015 r. Środowisko i Rozwój 1: 13-16.
Sokołowski A.W. 1972. Gospodarcze użytkowanie lasu jako główny czynnik synantropizacji zbiorowisk leśnych (Commercial utilization of the forest as the main factor of synanthropization of forest communities). Phytocoenosis 1, 3 211-216.
Sokołowski A. W. 1987. Zmiany składu gatunkowego zbiorowisk leśnych w rezerwatach Puszczy Białowieskiej (Changes in species composition of forest associations in the nature reserves of the Białowieża Forest). Ochr. Przyr. 49, cz. II: 63-78.
Sokołowski A. W. 1990. Wpływ użytkowania rębnego na skład gatunkowy zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej (Influence of final cutting on species composition of forest communities in Białowieża primeval forest). Pr. Inst. Bad. Leśn. 712: 35-76.
Sokołowski A. W. 1991. Warunki skuteczności działań na rzecz ochrony Hory i fauny parków narodowych i rezerwatów (Conditions of effective protection of flora and fauna in national parks and nature reserves). Prądnik - Prace i Materiały Muzeum im. prof. Szafera 3, 9-12.
Sokołowski M. 1929. Paszenie w lesie i jego wpływ na życie lasu. Sylwan 47, 3: 1-15.
Szafer W. 1950. Znaczenie rezerwatów leśnych oraz zabytkowych drzew dla utrzymania i hodowli rodzimych ras drzew (The importance of forest reservations and monumental trees for the conservation and cultivation of indigenous races of trees). Ochr. Przyr. 19: 57-70.
Szafer W. 1958. Chronione w Polsce gatunki roślin. Wydawn. popularnonauk. Zakł. Ochr. Przyr. PAN 14, 108 ss. Kraków.
Szujecki A. 1992. Czy lasy muszą zginąć? Miniatury Geograficzne. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Tomiałojć L. (red.) 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski (Nature and environment conservation in the lowland river valleys of Poland). Kom. Ochr. Przyr. PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, 234 ss. Kraków.
Towpasz K., Szymska M. 1983. Struktura i dynamika populacji Milium effusum L. w lasach koło Polanki-Haller na Pogórzu Wielickim (południowa Polska) [Structure and dynamics of populations of Milium effusum L. in a forest near Polanka-Haller in the Wielickie Foothills (Southern Poland)]. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 11: 109-142.
Ulrich B. 1987. Interaction of indirect and direct effects of air pollutants in forests. In: C. Troyanowski (ed.). Air pollution and plants, p. 149-181. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim.
Wójcicki J. J. 1991. Variability of Prunus fruticosa Pall, and the problem of an antropohybridization. Veroff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rubel, Zurich, 106: 266-272.
Wójcik Z. 1991. The vegetation of forest islands in the agricultural landscape of the Jorka river reception basin in the Mazurian Lakeland (North-Eastern part of Poland). Ekol. Pol. 39, 4: 437-479.
Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) 1993. Polska Czerwona Księga Roślin (Polish Plant Red Data Book). Inst. Botaniki im. W. Szafera, PAN i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.) 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce (List of threatened plants in Poland). Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 51

Start page:

3

End page:

21

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: