Object structure
Title:

Propozycja przestrzennego zróżnicowania celów i metod ochrony na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego ; A proposal for zoning conservation goals and methods: the example of Drawa National Park (north-western Poland)

Creator:

Pawlaczyk, Paweł

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 29-31 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Drawa National Park

References:

Agapow L., Jasnowski M. red. 1986. Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Gorzów Wlkp.
Balcerkiewicz S. 1993. Propozycja uściślenia kategorii i statusu rezerwatów przyrody (The proposition to specify the categories and the status of the nature reserves). Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 2: 13-21.
Baranowska-Janota M. 1993. Polityka przestrzenna w parkach krajobrazowych (Spatial policy in the landscape parks). Inst. Gosp. Przestrz. i Komun., Warszawa.
Batisse M. 1986 Development of the biosphere reserve concept. Nature and Resources 22: 3-11.
Biały K., Pawlaczyk P. red. (w druku). Gleba i roślinność jako wskaźniki zniekształcenia ekosystemów leśnych w Drawieńskim Parku Narodowym (Soil and vegetation as indicators of forest ecosystems deformation in the Drawa National Park). Wydawn. Sorus, Poznań.
Chełminiak B., Bułka M. (1994). Struktura drzewostanu i przestrzenne rozmieszczenie runa na powierzchni doświadczalnej w rezerwacie „Radęcin” w Drawieńskim Parku Narodowym. Praca magisterska, Katedra Hodowli Lasu AR w Poznaniu. Msc.
Chmielewski T. J. 1990. Parki krajobrazowe w Polsce. Metody delimitacji i zagospodarowania przestrzennego. Wydawn. SGGW-AR, Warszawa.
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1992. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce (Red list of threatened lichens in Poland). W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (List of threatened plants in Poland). Red. K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich. Polska Akademia Nauk, Inst. Bot im. W. Szafera, Kraków, s. 57-74.
Danielewicz W. 1993. Występowanie drzew i krzewów obcego pochodzenia jako problem ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych (Occurrence of alien tree and bush species as a problem of nature protection in reserves and national parks). Przegląd Przyr . 4, 3: 25-32.
Denisiuk Z., Dyrga Z., Kalemba Z., Filipowicz W., Pioterek G. 1991. Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski (Importance of national parks for conservation of vegetation and landscape in Poland). Studia Naturae, ser. A, 36.
Faliński J. B. 1972. Podstawy i formy eksploracji naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 37: 7-55.
Faliński J. B . 1991. Procesy ekologiczne w zbiorowiskach leśnych (Ecological processes m the forest communities). Phytocoenosis N.S. Semin. Geobot 1: 17-41.
Głowaciński Z. red. 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Red list of threatened animals in Poland). Zakł. Ochr. Przyr. i Zas. Nat. PAN, Kraków.
Holeksa J. 1993. Gap size differentiation and the area of forest reserve In: European Forest Reserves. Eds. M. E. A. Broekmayer, W. Vos, H. Koop. PUDOC, Wageningen, p. 159-165.
Jakubowska-Gabara J. 1989. Leśne zbiorowiska zastępcze (Forest secondary communities). Wiad. Bot. 33, 1: 9-18.
Jasnowska J. 1986. Funkcje dydaktyczne projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. W: Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. Red. L. Agapow, M. Jasnowski. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Gorzów Wlkp., s. 225-233.
Jasnowska J. 1994. Sytuacja przestrzenna Drawieńskiego Parku Narodowego jako elementu podstawowego w wielkopowierzchniowym systemie ochrony młodoglacjalnej przyrody Pojezierzy Pomorskich (Spatial position of the Drawa National Park as a key element in the large-scale nature protection system of the young morainic landscape in the Pomerania Lakelands). Prądnik, Prace i Materiały Muz. im. W. Szafera, 7/8: 267-277.
Jasnowska J., Jasnowski M. 1982a. Rezerwat krajobrazowo-wodny „Rzeka Drawa” na Pomorzu Zachodnim („The Drawa River” scenic-aquatic nature reserve in West Pomerania). Chrońmy Przyr. Ojcz. 38, 3: 5-18.
Jasnowska J., Jasnowski M. 1982b. Najcenniejsze obiekty w rezerwacie „Rzeka Drawa” objęte ochroną ścisłą (The most valuable natural bodies subjected to strict legal protection in the „Drawa River” nature reserve). Chrońmy Przyr. Ojcz. 38, 4/5: 5-23.
Jasnowska J., Jasnowski M. 1991a. Drawieński Park Narodowy na ziemi gorzowskiej i pilskiej (The Drawa National Park in the regions of Gorzów and Piła). Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 4: 5-16.
Jasnowska J., Jasnowski M. 1991b. Rezerwaty ścisłe Drawieńskiego Parku Narodowego (The network of nature reserves in the Drawa National Park). Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 5: 5-20.
Jasnowska J., Jasnowski M. 1991c. Dynamika rozwojowa roślinności torfotwórczej w rezerwacie „Kłocie Ostrowieckie” (The dynamic of the peat-forming vegetation in nature reserve „Kłocie Ostrowieckie”). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 51: 11-52.
Kapuściński R. 1991. Uwagi dotyczące definicji oraz funkcjonowania rezerwatów ścisłych i częściowych na przykładzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Comments on the definition and functioning of strict and partial reserves, based on the example of Świętokrzyski National Park). Prądnik, Prace i Materiały Muz. im. W. Szafera, 4: 167-174.
Krawiec J. 1986. Ogólna ocena stanu czystości wód rzeki Drawy i wybranych jezior na terenie projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego (General evaluation of the scale of water purity in the projected Drawieński National Park). W: Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. Red. L. Agapow, M. Jasnowski. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Gorzów Wlkp., s. 115-130.
Kraska M. 1986 Jeziorne kompleksy roślinne Drawieńskiego Parku Narodowego (Lake vegetation complexes of Drawieński National Park). W: Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. Red. L. Agapow, M. Jasnowski. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Gorzów Wlkp., s. 159-162.
Kujawa-Pawlaczyk J. (1993). Bindugi nad Drawą - opracowanie historyczno-przyrodnicze. Opracowanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp, Msc.
Lipnicki L. 1993. Materiały do flory porostów Drawieńskiego Parku Narodowego (A contribution to the lichen flora of Drawieński National Park). Fragm. Flor. Geobot. 38, 2: 697-706.
Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (Secondary succession and problems in the preservation of semi-natural biocenoses in national parks and nature reserves). Prądnik, Prace i Materiały Muz. im. W. Szafera, 2: 175-198.
Michalik S. 1991. Program aktywnej ochrony zasobów genowych flory Ojcowskiego Parku Narodowego (Programme of active protection of the flora gene resources in the Ojców National Park). Prądnik, Prace i Materiały Muz. im W. Szafera, 3: 81-91.
Michalik S. 1994. Waloryzacja i przestrzenny plan ochrony szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego (Evaluation and spatial management plan of plant communities of Ojców National Park). Prądnik. Prace i Materiały Muz. im W. Szafera, 7/8: 317-338.
Pawlaczyk P. 1992a. Drawieński Park Narodowy (Drawa National Park). Wydawn. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
Pawlaczyk P. (1992b). Typy siedliskowe lasu a naturalne zbiorowiska leśne w warunkach przyrodniczych Puszczy Drawskiej. Opracowanie dla Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego. Msc.
Pawlaczyk P. (1992c). Koncepcja ochrony terenu Drawieńskiego Parku Narodowego - propozycja do dyskusji. Opracowanie dla Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego. Msc.
Pawlaczyk P. 1993a. Ochrona przyrody wobec spontanicznych procesów przyrodniczych (Spontaneous processes of vegetation in nature protection). Przegląd Przyr. 4, 3: 33-62.
Pawlaczyk P. 1993b. Możliwości hamowania synantropizacji fitocenoz leśnych (Possibilities of inhibition of forests synanthropisation). Przegląd Przyr. 4, 3: 3-24.
Pawlaczyk P. (1993c). Drzewa i krzewy Puszczy Drawskiej. Opracowanie dla Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego. Msc.
Pawlaczyk P. 1994a. Projekt przestrzennego zróżnicowania funkcji terenu Drawieńskiego Parku Narodowego [A project of spatial differentiation of functions of the area of the Drawa National Park (NW Poland)]. Przegląd Przyr. 5, 1: 19-34.
Pawlaczyk P. 1994b. Możliwości ochrony przyrody w toku gospodarki rolnej i leśnej. W: Modelowanie gospodarki w regionach szczególnie chronionych. Red. B. Krawiec. Instytut Badań Systemowych PAN, Oddział w Szczecinie, s. 215-226.
Pawlaczyk P. 1994c. Wiele twarzy ochrony przyrody. Przegląd Leśniczy 4, 9: 12-13.
Pickett S. T. A., Thompson J. N. 1978. Patch dynamics and the design of nature reserves. Biol. Conserv. 13, 1: 27-37.
Plany ochrony parków narodowych 1993. Instrukcja opracowywania planów ochrony parków narodowych, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa.
Sokołowski A. W. 1993. Celowość ochrony ścisłej w warunkach zagrożenia przyrodniczego środowiska. Parki Nar. Rez. Przyr. 12, 2: 99- 101.
Szczocarz A. 1992. Problemy ochrony i rozwoju Pienińskiego Parku Narodowego (Problems of conservation and development of the Pieniny National Park). Pieniny - przyroda i człowiek 1: 75-88.
Szwagrzyk J. 1991. Dynamika lasów naturalnych a koncepcja ochrony rezerwatowej: źródła konfliktu i propozycje rozwiązań (Natural forests’ dynamics versus nature conservation concepts: sources of conflict and tentative solutions). Prądnik, Prace i Materiały Muz. im. W. Szafera, 4: 153-159.
Szwagrzyk J. 1994. Co nauka jest winna ochronie przyrody? (What the science owes to nature conservation). Przegląd Przyr. 5, 1: 3-16.
Zaręba R. 1991. Problemy ortodoksyjnej ochrony ścisłej i próby rewizji instrukcji urządzania biocenoz leśnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody - osiągnięcia, rozczarowania, oczekiwania (Issues connected with orthodox strict protection, and ventures at revising forest biocenosae management in national parks and nature reserves; achievements, disappointments and expectations). Prądnik, Prace i Materiały Muz. im. W. Szafera, 4: 145-151.
Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red). 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce (List of threatened plants in Poland). Polska Akademia Nauk, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

19

End page:

31

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: