Object structure
Title:

Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Dolina Potoku Żabnik" w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Część III. Zbiorowiska roślinne ; Vegetation of the projected Dolina Potoku Żabnik nature reserve in Jaworzno (Silesian Upland). Part III. Plant communities

Creator:

Stebel, Adam ; Żarnowiec, Jan ; Klama, Henryk

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 92-93 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Wyżyna Śląska - rośliny ; Dolina Żabnika

References:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie Gründzüge der Vegetationskunde. Dritte Auflage. Springer Verlag, Wien-New York.
Cabała S. 1990. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej (Differentiation and distribution of forest communities in the Silesian Upland). Prace Nauk. UŚ 1068: 1-144.
Cabała S., Holeksa J. 1992 . Walory botaniczne projektowanego rezerwatu „Las Dąbrowa” koło Gliwic (Botanical values of projected reserve „Las Dąbrowa” near Gliwice). Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych 6: 27-34. WBiOŚ i WNoZ UŚ, Katowice - Sosnowiec.
Cabała S., Holeksa J. 1994. Walory botaniczne projektowanego kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego w Reptach koło Tarnowskich Gór (Botanical values of projected naturallandscape complex in Repty near Tarnowskie Góry). Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych 13: 40-49. WBiOŚ i WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec.
Celiński F., Cabała S. 1976. Geobotaniczne podstawy zagospodarowania ośrodka wypoczynkowego „Kochłowice” w Leśnym Pasie Ochronnym GOP (Geobotanical principles for effective utilisation of the „Kochłowice” recreation centre in the Upper Silesian Industrial Area Forest Protection Belt). Prace Nauk. UŚ 150: 1-33.
Celiński F., Wika S. 1976. Łąki w dolinie Bytomki i potoku Żernickiego na terenie Parku Gliwice-Zabrze (The meadows m the valleys of the torrents Bytomka and Potok Żernicki in the territory of the Parc Gliwice-Zabrze). Zesz. Przyr. OTPN 16: 21-51.
Celiński F., Wika S. 1992. Zagrożenia żywych zasobów przyrody województwa katowickiego. Bibl. Fund. Ekol. „Silesia”, Katowice, s. 1-73.
Celiński F, Babczyńska B., Magiera A. 1977. Les pelouses psammophiles à Armeria elongata près de Mysłowice (Plateau Silesien, Pologne). Colloques Phytosoc. 6: 123- -131, Lille.
Celiński F., Szczypek T., Wika S. 1991. Waloryzacja szaty leśnej województwa katowickiego na tle przeobrażeń niektórych elementów środowiska geograficznego (Valorization of forests in Katowice voivodship against a background of transformation of some elements of geographical environment). W: Zmiany środowiska geograficznego w warunkach silnej antropopresji (wybrane zagadnienia). Red. A. T Jankowski, J. Trembaczowski. 3: 1-43.
Grolle R. 1983. Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 12: 403-459.
Guzik L., Koła W., Turzańska M. 1994 Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu torfowiskowego „Prądy” (Flora and plant communities in the planned peat-bog reserve „Prądy”). Acta. Univ. Wrat., Prace Bot. 40: 115-142.
Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski (Vanishing raised and transition peat bogs in the Baltic region of Poland). Ochr. Przyr. 33: 69-124.
Jędrzejko K., Żarnowiec J., Klama H. 1991. Torfowisko Antoniów nad Trzebyczką koło Dąbrowy Górniczej (Wyżyna Śląska) [The peat-bog Antoniów on the Trzebyczką river near Dąbrowa Górnicza (Silesian Upland)]. Ochr. Przyr. 48: 161-193.
Klama H., Jędrzejko K., Żarnowiec J. 1991. Roślinność rezerwatu przyrody Jeleniak-Mikuliny w okolicach Piłki koło Koszęcina (The vegetation of the Jeleniak-Mikuliny nature reserve in the village of Piłka near Koszęcin). Ochr Przyr. 49, 2: 79-101.
Matuszkiewicz W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Ochyra R. 1985. Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej (Vegetation of Karstic craters in the environs of Staszów in the Małopolska Region). Mon. Bot. 66: 1-136.
Ochyra R., Szmajda P., Bednarek-Ochyra H. 1992. List of mosses to be published in ATMOS. W: Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland. Red. R. Ochyra, P. Szmajda. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University, Kraków-Poznań, 8: 9-14.
Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1979. Zarys hydrobotaniki. PWN, Warszawa.
Sender A. 1981. Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (Die Analyse antropogenen Umwandlungen in der Pflanzendecke des oberschlesischen Industriebezirks). Prace Nauk. UŚ 457: 1-118
Stebel A. 1992. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody „Las Babczyna Dolina” nad rzeką Korzenicą na Równinie Pszczyńskiej. Cz. 1. Flora naczyniowa i zbiorowiska roślinne (The flora and vegetation of the planned sanctuary „Las Babczyna Dolina” on the Korzenica River on Pszczyna Plain. Part 1. Vascular flora and plant conununities). Arch. Ochr. Środ. 3-4: 169-186.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Szczypek T., Wach J., Wika S. 1994. Zmiany krajobrazów Pustyni Błędowskiej [Changes of landscapes in the Błędów Desert (Silesian Upland - Southern Poland)], WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 1-87.
Szczypek T., Wika S. 1987. Przeobrażenia szaty roślinnej Górnego Śląska wskutek zmian hydrologicznych W: Problemy geograficzne Górnośląsko-Ostrawskiego Regionu Przemysłowego. Mat. Symp. Polsko-Czechosłowackiego, Katowice- Sosnowiec, 5-7 maja 1987. WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 100—105.
Szwed W. 1993. Grey sallow bed in the Noteć valley in western Poland. Fragm. Flor. Geobot. 38: 549-568.
Tokarska-Guzik B. (1991). Flora naczyniowa miasta Jaworzna jako przykład skutków oddziaływania czynników antropopresyjnych na środowisko przyrodnicze w rejonie uprzemysłowionym. Praca doktorska. Wydz. Biol. i Ochr. Środ. UŚ: Katowice. Msc.
Tomaszewicz H. 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski (klasy: Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg zbadania na rok 1975. Rozpr. Uniw. Warsz. 160: 1-324.
Wika S. 1986. Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Geobotanical problems of the central part of Cracow-Wieluń Upland). Prace Nauk. UŚ 815: 1-155.
Żarnowiec J., Jędrzejko K., Klama H. 1991. Charakterystyka fitosocjologiczna roślinności torfowiskowej rezerwatu przyrody „Rotuz” w Kotlinie Oświęcimskiej (Phytosociological characteristics of peaty vegetation of the „Rotuz” nature reserve in the Oświęcim Basin). Ochr. Przyr. 48: 135-159.
Żarnowiec J., Klama H., Stebel A. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Potoku Żabnik" w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Cz. I. Mszaki. [Vegetation of the projected nature reserve „Dolina Potoku Żabnik” in Jaworzno (Silesian Upland). Part. I. Bryophytes). Ochr Przyr. 52: 59-68.

Relation:

Ochrona Przyrody

Volume:

R. 52

Start page:

79

End page:

93

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: