Object structure
Title:

Czerwona lista biotopów morskich i nadmorskich w polskiej strefie Bałtyku ; Red list of marine and coastal biotopes in the Polish zone of the Baltic Sea

Creator:

Herbich, Jacek ; Warzocha, Jan

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1999

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 14-15 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Red List ; marine biotopes ; coastal biotopes ; Baltic Sea

References:

Andrulewicz E., Kramarska R., Okołotowicz G., Warzocha J. (1996). Ławica Słupska, ocena walorów przyrodniczych oraz ekspertyza w sprawie potrzeby ochrony głazowiska Ławicy Słupskiej. Gdańsk. Msc.
Blab J., Riecken U., Ssymank A. 1995. Proposal on a criteria system for a National Red Data Book of Biotopes. Landscape Ecology 10, 1: 41-50.
Brodecki Z. Żmudziński L. (red.) 1997. Morskie Obszary Chronione w Polsce. Centrum Badań Morza PAN - Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Ciszewski P., Ciszewska I., Kruk-Dowgiałło L., Osowiecki A., Rybicka D., Wiktor J., Wolska-Pyś M., Żmudziński L., Trokowicz D. 1992. Trends of long-term alternations of the Puck Bay ecosystem. Studia i Mat. Oceanol. 60: 34—83.
Głowaciński Z. 1997. Nowe kategorie IUCN/WCU dla gatunków zagrożonych i ginących (New IUCN/WCU categories of threatened and disppearing species). Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 1: 60-66.
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Gdańsk.
Gruszka P. 1991. Marenzelleria viridis (Verrill, 1873) (Polychaeta: Spionidae) - a new component of shallow water benthic community in the southern Baltic. Acta Ichtiol. et Pisc. 21 (Suppl.): 57-65.
HELCOM. 1987. First periodic assessment of the state of the marine environment of the Baltic Sea area, 1980-1985. Balt. Sea. Environ. Proc. No. 17B.
HELCOM. 1990. Second periodic assessment of the state of the marine environment of the Baltic Sea, 1984—1988. Balt. Sea. Environ. Proc. No. 35B.
HELCOM. 1993. First assessment of the state of the Coastal Waters of the Baltic Sea. Balt. Sea Environ. Proc. No. 54.
HELCOM. 1995. Activities of the Commission 1995. Balt. Sea Environ. Proc. No. 62.
HELCOM. 1996. Third Periodic Assessment of the State of the Marine Environment of the Baltic Sea, 1989-1993. Balt. Sea Environ. Proc. No. 64 B.
HELCOM. 1998. Red list of Marine and Coastal Biotopes and Biotope Complexes of the Baltic Sea, Belt and Kattegat. Balt. Sea Environ. Proc. No. 75.
Herbich J. (1996). Czerwona lista biotopów regionu Morza Bałtyckiego. II. Lądowe biotopy strefy przymorskiej (I etap prac). MOŚZNiL, Gdańsk. Msc.
Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1990. Koncepcja czynnej ochrony zagrożonych i zmienionych zbiorowisk łąkowych na przykładzie rezerwatu „Piaśnickie Łąki” (Conception for an active protection of endangered and changed meadow communities on the example of the reserve Piaśnickie Ląki). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 161-173.
Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996. Koncepcje renaturyzacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego (Conceptions of renaturalization of the plant cover of mires on example of some nature reserves in the Gdańsk region). Przegl. Przyr. 7, 3: 95-107.
IUCN. 1980. How to use the IUCN Red Data Book Categories. Threatened Plant Commitee Secretariat, IUCN, Royal Kew Gardens, Kew.
IUCN 1994. IUCN Red list categories. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. As approved by the 40th Meeting of the IUCN Council. Gland, Switzerland.
Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk (Extent and direction of changes of plant cover of the bogs). Phytocoenosis 1, 3: 193-209.
Kovaltshouk N. 1996. Distribution and species composition of benthic macroalgae community in the coastal zone at the Orlovo Cliff (Gulf of Gdańsk, Baltic Sea). W: Estuarine ecosystems and species. Red. L. Żmudziński. Proc, of the 2-nd International Estuary Symposium, Gdańsk, October 18-22, s. 143-149.
Kruk-Dowgiałło E. 1991. Long-term changes in the structure of underwater meadows of the Puck Lagoon. Acta Ichtiol. et Pisc. 21 (Suppl.): 77-84.
Kruk-Dowgiałło L., Ciszewski P. (red.) 1994. Zatoka Pucka możliwości rewaloryzacji. IOŚ, Warszawa.
Kruk-Dowgiałło L., Ciszewski P. (red.) 1995. Zatoka Gdańska, stan środowiska w 1992 r. IOŚ, Warszawa.
Lenartowicz Z. (red.) 1996. Monografia rezerwatu przyrody „Beka”. Mater. monogr. przyr. woj. gdańskiego 1: 77—174.
Mojski J. E. (red.) 1991. Mapa geologiczna dna Bałtyku. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.
Nordheim H. von. 1995. Ecologically valuable biotopes in the Baltic Sea Region. WWF Baltic Bulletin 4-5: 35-36.
Nordheim H. von, Andersen N., Thissen J. 1996. Red Lists of Biotopes, Flora and Fauna of the Trilataeral Wadden Sea Area. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 47000.
Okruszko H., Ostrowski J., Oświt J., Dembek W. (red.) 1995. Atlas mokradeł Polski. Mapy 1:300 000, baza danych: mapy 1100 000. IMUZ, Falenty.
Olaczek R. 1985. Kategorie zagrożeń ginących gatunków roślin i zwierząt ustalone i zalecane do stosowania przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN Categories of threat to plant and animal species). Chrońmy Przyr. Ojcz. 41, 6: 5-2.
Osowiecki A., Warzocha J. 1996. Macrozoobentos of the Gdańsk, Gotland and Bornholm Basins in 1978-1993. Oceanol. Studies 1-2: 137-149.
Pliński M., Wiktor K. 1987. Contemporary changes in coastal biocenoses of the Gdańsk Bay (South Baltic). A review. Pol. Arch. Hydrobiol. 34: 81-90.
Pliński M., Florczyk I. 1993. Makrofitobentos. W: Zatoka Pucka. Red. K. Korzeniewski. Gdańsk, s. 416-421.
Piotrowska H. 1974. Nadmorskie zespoły solniskowe i problemy ich ochrony (Maritime communities of halophytes in Poland and the problem of their protection). Ochr. Przyr. 39: 7-63.
Piotrowska H. 1989. Natural and anthropogenic changes in sand-dunes and their vegetation on the southern Baltic coast. W: Perspectives in coastal dune management. Red. E. van der Meulen. SPB Academic Publishing bv, the Hague, s. 33-40.
Piotrowska H., Gos K. 1995. Coastal dune vegetation in Poland: diversity and development. W: Management and preservation of coastal habitats. Red. H.W.J. van Dijk. Proc. of a multidisciplinary workshop in Jastrzębia Góra, September 1-5, 1993. Wyd. UG, Gdańsk, s. 71-82.
Przewoźniak M. 1991. Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce. Rozpr. i Monogr. Wyd. UG, Gdańsk.
Riecken U., Ries U., Ssymank A. 1994. Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 41.
Sągin P 1998. Karsiborska Kępa ochroną ornitofauny i halofilnej szaty roślinnej. W: Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB. Red. J. Herbich, M. Herbichowa. Wyd. UG, Gdańsk, s. 63-66.
Skóra K. 1993. The causes of changes in the composition and quantities of ichtyofauna stocks in Puck Bay. Proc, of the Conference „The ecology of Baltic terrestrial, coastal and offshore areas protection and management. Sopot, 11-12 December 1992, s. 115-127.
Skóra K., Stolarski J. 1995. Round goby a fishy invader. WWF Bulletin 1.
Szczepańska T., Uścinowicz Sz. 1994. Atlas geochemiczny Południowego Bałtyku. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Warzocha J. 1995. Classification and structure of macrofaunal communities in the southern Baltic. Arch. Fish. Mar. Res. 42, 3: 225-237.
Warzocha J., Herbich J. (1997). Czerwona Księga biotopów morskich i nadmorskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego. Dla MOŚZNiL. Gdynia-Gdańsk. Msc.
Wiktor K. 1976. Zmiany w biocenozach wód przybrzeżnych i przyujściowych Bałtyku jako wynik wzrostu zanieczyszczeń. Studia i Mat. Oceanol. 15: 143-168.
Wiktor K., Pliński M. 1992. Long-term changes in the biocoenosis of the Gulf of Gdańsk. Oceanologia 32: 69-79.
Żmudziński L. 1975. The Baltic Sea pollution. Pol. Arch. Hydrobiol. 22, 4: 601-614.
Żmudziński L. 1976. Fauna denna wskaźnikiem postępującej eutrofizacji Bałtyku. Studia i Mat. Oceanol. 15: 297-306.
Żmudziński L. 1989. Long-term changes in deepwater macrozoobenthos of the Baltic Sea. Proc. of the 21st MBS, Gdańsk, 14-19 September 1986, s. 509-517.
Żmudziński L. 1994. Wieloletnie zmiany biologiczne w Zatoce Gdańskiej. Mat. Seminarium „Zanieczyszczenie i odnowa Zatoki Gdańskiej”. Gdynia, 1991, s. 58-66.
Żmudziński L., Osowiecki A. 1991a. Long-term changes in the bottom macrofauna of the Puck Lagoon. Acta Ichtiol. et Pisc. 21 (Suppl ): 259-264.
Żmudziński L., Osowiecki A. 1991b. Long-term changes in macrozoobenthos of the Gdańsk Deep. Int. Revue ges. Hydrobiol. 76, 3: 465—471.

Relation:

Nature Conservation

Volume:

R. 56

Start page:

3

End page:

16

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: