Object structure
Title:

Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland

Creator:

Bernard, Rafał ; Buczyński, Paweł (Autor) ORCID ; Tończyk, Grzegorz

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 65-71 ; ISSN 1643-9252

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

dragonflies ; Odonata

References:

Andrzejewski R., Weigle A. (eds) 1993. Polskie studium różnorodności biologicznej (Polish study of biodiversity). Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa (in Polish).
Bazyluk W. 2002. Materiały do fauny ważek (Odonata) okolicy Siemienia w województwie lubelskim (Material to the fauna of dragonflies (Odonata) in the vicinity of Siemień in the Lublin province). Nowy Pam. fizjogr. 1,1:45-52 (in Polish with an English summary).
BDS (British Dragonfly Society) 2003. Checklist of UK species.
Bernard R. 1993. Cercion lindenii (Selys), a new species for the fauna of Poland (Zygoptera: Coenagrionidae). Notul. odonatol. 4, 2: 21-23.
Bernard R. 1996. Ważki (Odonata) rezerwatu “Meteoryt Morasko” w Poznaniu (Dragonflies (Odonata) of the “Meteoryt Morasko” nature reserve in Poznań). Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” 1: 157-166 (in Polish with an English summary).
Bernard R. 1997. An extremely late record of Sympetrum fonscolombei (Sel.) in Poland (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol. 4, 10: 159-160.
Bernard R. 1997. An analysis of pulsating occurrence of some allochthonous species of Anisoptera in the northern part of central Europe. In: Abstracts of Papers and Posters presented at the 14th International Symposium of Odonatology, Maribor, Slovenia, July 12-23, 1997, p. 6.
Bernard R. 1998. Stan wiedzy o rozmieszczeniu i ekologii Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce (The present knowledge about the distribution and ecology of Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in Poland). Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” 2: 67-93 (in Polish with an English summary).
Bernard R. 1999. Występowanie i wybrane aspekty biologii Cercion lindenii (Selys, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce (Distribution and some aspects of biology of Cercion lindenii (Selys, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in Poland). PhD thesis, A. Mickiewicz University, Poznań (in Polish).
Bernard R. 2000. On the occurrence of Cercion lindenii (Selys, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opusc. zool. flumin. 177: 1-11.
Bernard R. 2000. Stan wiedzy o występowaniu i biologii Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) w Polsce (Odonata: Cordulegastridae) (State of knowledge of the occurrence and biology of Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) in Poland (Odonata: Cordulegastridae)). Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” 4:55-87 (in Polish with an English summary).
Bernard R. 2002. Zalotny lot zalotki (Coquettish flight of whiteface). Kronika miasta Poznania 2002, 3: 101-108 (in Polish).
Bernard R. 2004. Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates). (in Polish with an English summary).
Bernard R. 2004. Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates). (in Polish with an English summary).
Bernard R., Buczyński P., Łabędzki A., Tończyk G. 2002. Odonata Ważki. In: Z. Głowaciński (ed.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Red List of Threatened Animals in Poland). Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 125-127 (in Polish with an English summary).
Bernard R., Musiał J. 1995. Observations of an abundant occurrence of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in western Poland in 1995 (Odonata: Aeshnidae). Opusc. zool. flumin. 138: 1-9.
Bernard R., Samoląg J. 1994. Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) in Poland (Odonata: Aeshnidae). Opusc. zool. flumin. 117: 1-7.
Bernard R., Samoląg J. 1997. Analysis of the emergence of Aeshna affinis Vander Linden, 1823 in the vicinity of Poznań, western Poland (Odonata: Aeshnidae). Opusc. zool. flumin. 153: 1-12.
Bernard R., Samoląg J. 2000. An interesting record of Crocothemis erythraea (Brulle) in midwestern Poland (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol. 5, 5: 64-65.
Biesiadka E., Kasprzak K. 1977. An investigation on the macrofauna of the River Warta within the city of Poznań. Acta hydrobiol. 19,2: 109-122.
Bilek A. 1952. Eine Kiesgrube als Lebensraum für die Hälfte aller mitteleuropäischen Odonaten-Arten. Nachrbl. bayer. Ent. 1, 11: 85-86.
Borkowski A. 1999. Ważki (Odonata) byłego województwa jeleniogórskiego z uwagami do aktualnego stanu badań, zagrożeń oraz potrzeb ochrony (Die Libellen (Odonata) der ehemaligen Wojewodschaft Jelenia Góra mit Bemerkungen zum aktuellen Stand der Forschung, den Bedrohungen und zum Schutzbedarf). Przyroda Sudetów zachodnich 2:37-56 (in Polish with German and Czech summaries).
Buczyński P. 1995. Materiały do poznania ważek (Odonata) Lubelszczyzny. Część I (Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Lublin region. Part I). Wiad. entomol. 14, 2: 76-83 (in Polish with an English summary).
Buczyński P. 1996. Nowe stanowiska ważek (Odonata) ze wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (New records of dragonflies (Odonata) from eastern part of the Lubelska Upland). Wiad. entomol. 15, 1: 5-11 (in Polish with an English summary).
Buczyński P. 1998. Somatochlora arctica (Zett.) in the Janowskie Forests (Lasy Janowskie), SE Poland (Anisoptera: Corduliidae). Notul. odonatol. 5, 1: 8-9.
Buczyński P. 1999. Dragonflies (Odonata) of sand pits in south-eastern Poland. Acta hydrobiol. 41, 3/4: 219-230.
Buczyński P. 1999. Wykaz i “Czerwona lista” ważek (Insecta: Odonata) województwa lubelskiego (The checklist and the “Red list” of the dragonflies (Insecta: Odonata) of the Lublin Province). Chrońmy Przyr. Ojcz. 55,6: 23-39 (in Polish with an English summary).
Buczyński P. 2000. On the occurrence of Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opusc. zool. flumin. 179: 1-10.
Buczyński P. 2000. Nowe dane o występowaniu Orthetrum brunneum (Fonsc.) i O. coerulescens (Fabr.) (Odonata: Libellulidae) na Lubelszczyźnie (New data on the occurrence of Orthetrum brunneum (Fonsc.) and O. coerulescens (Fabr.) (Odonata: Libellulidae) in the Lublin region). Wiad. entomol. 19, 1: 51-52 (in Polish).
Buczyński P. 2001. Ważki (Insecta: Odonata) torfowisk wysokich i przejściowych środkowo-wschodniej Polski (Dragonflies (Insecta: Odonata) of raised and transitional bogs in mideastern Poland). PhD thesis, Μ. Curie- Skłodowska University, Lublin (in Polish).
Buczyński P. 2001. Pierwsze stwierdzenie Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Roztoczu (The first record of Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) from the Roztocze Upland). Wiad. entomol. 20, 1-2: 87-88 (in Polish).
Buczyński P. 2004. Coenagrion armatum (Charpentier, 1840). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates) (in Polish with an English summary).
Buczyński P., Czachorowski S. 1998. Przyczynek do poznania ważek (Insecta: Odonata) pojezierzy północno-wschodniej Polski (Contribution to the cognition of dragonflies (Insecta: Odonata) of lake districts in the north-eastern Poland). Przegl. przyr. 9, 3: 45-55 (in Polish with an English summary).
Buczyński P., Czachorowski S. 1999. Nowe stanowisko Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) (Odonata: Libellulidae) na Pojezierzu Pomorskim (New record of Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) (Odonata: Libellulidae) from the Pomeranian Lakeland). Wiad. entomol. 18, 1: 56 (in Polish).
Buczyński P., Pakulnicka J. 2000. Odonate larvae of gravel and clay pits in the Mazurian Lake District (NE Poland), with notes on extremely northern localities of some Mediterranean species. Notul. odonatol. 5, 6: 69-72.
Buczyński P., Serafin E. 2002. Ważki Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (Dragonflies of the Landscape Park of Pojezierze Iławskie (Iława Lake District)). Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie, Jerzwałd (in Polish).
Buczyński P., Theuerkauf J., Rouys S. 2002 (2001). Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Bieszczadach (New records of Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) from the Bieszczady Mountains). Wiad. entomol. 20, 3-4: 183-184 (in Polish).
Buczyński P., Tończyk G. 2004. Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates) (in Polish with an English summary).
Buczyński P., Zawal A., Filipiuk E. 2002. Neue Nachweise von Orthetrum albistylum in Nordpolen: Erweitert sich sein Verbreitungsgebiet in Mitteleuropa? (Odonata: Libellulidae). Libellula 21, 1/2: 15-24.
Bulankova E., Blaškovič T. 2003. First record of Cordulegaster heros ssp. heros Theischinger, 1979 (Cordulegastridae, Odonata) from Slovakia. Biologia, Bratislava, 58, 2: 293-294.
Burbach K. 1995. Einflug der Schabrackenlibelle (Hemianax ephippiger) in Sudbayern. Hagenia 10: 15-16.
Burchard J. 1999. Zagrożenie i ochrona wód (Threats to and protection of waterbodies). In: Olaczek R., Warcholińska A. U. (eds). Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wybrane zagadnienia (Protection of the environment and animate nature resources. Selected issues). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź, pp. 300-333 (in Polish).
Charpentier T. de 1840. Libellulinae europaeae descriptae ac depictae. Voss, Lipsiae.
Chovanec A., Goldschmid U., Grotzer C., Wanzenbock-Endel S. E., Hanus-Illnar A., Hobiger G. 1993. Das Tritonwasser. Betreuung eines neugeschaffenen Feuchtgebietes auf der Donauinsel in Wien sowie seine Besiedlung durch Amphibien und Libellen. Umweltbundesamt, Wien - Monographien 37: 1-56 (+ 40 phot.).
Corbet P. S. 1993. Are Odonata useful as bioindicators? Libellula 12, 3/4: 91-102.
Corbet P. S. 1999. Dragonflies: behaviour and ecology of Odonata. Harley Books, Colchester.
Czachorowski S., Buczyński P., Alexandrovitch O., Stryjecki R., Kurzątkowska A. 1998. Materiały do znajomości owadów i pajęczaków rezerwatu „Las Warmiński” (Pojezierze Olsztyńskie) [Material required for knowledge of insects and arachnids of the “Warmiński Forest” nature reserve (The Olsztyn Lake District)]. Parki Nar. Rez. Przyr. 17, 2: 75-86 (in Polish with an English summary).
Czachorowski S., Buczyński P., Walczak U., Pakulnicka J. 2000. Gatunki osłonowe (parasolowe) w ochronie owadów (Cover species (umbrella species) in the protection of insects). Przegl. przyr. 11, 2-3: 139-148 (in Polish with an English summary).
Czekaj A. 1994. New records of Crocothemis erythraea (Brulle) and Tarnetrum fonscolombii (Sel.) from Poland (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol. 4, 3: 53.
David S. 1999. Odonatologicky vyzkum ve Slovenske republice (Dragonfly research in Slovakia). In: Hanel L. (ed.). Važky 1999, sbornik referatů z mezinarodniho seminaře (Dragonflies 1999. Papers presented at an international seminar). ČSOP Vlašim, Vlašim, pp. 83-92 (in Czech with an English summary).
De Knijf G., Anselin A. 1996. Een gedocumenteerde Rode lijst van de libel len van Vlaanderen (A documented Red List of the dragonflies of Flanders (N-Belgium)). Med. Inst. Natuurbehoud 4: 1-90 (in Dutch with an English summary).
Dolmen D., Olsvik H. 1999. Oyenstikkere Odonata (Dragonflies Odonata). In: Nasjonal rodliste for truete arter i Norge 1998 (Norwegian Red List 1998). Direktoratet for naturforvaltning - rapport 1999, 3: 75-76 .
Dolny A. 2001. Nalez važky plave (Libellula fulva, Odonata: Libellulidae) v Poodři (A discovery of the dragonfly Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) in the Protected Landscape Area Poodři). In: Hanel L. (ed.). Važky 2001. Sbornik referatů III. celostatniho seminaře odonatologů, ktery se konal Narodnim parku Šumava 2.-5. 8. 2001 (Dragonflies 2001. Papers presented at the 3rd national odonatological seminar, Šumava National Park, 2-5 August 2001), pp. 146-151.
Dommanget J.-L. 2002. Protocole de l’Inventaire cartographique des Odonates de France (Programme INVOD). Museum National d’Histoire Naturelle, Societe Francaise d’Odonatologie, Paris - Bois-d’Arcy. 3eme edition.
Filipek K. 2001. Fundusze przedakcesyjne - praktyczne uwagi (Pre-accessional funds - practical remarks). In: TEMPUS IB JEP-14295. „EU-PULA - Fundusze UE dla polskich uczelni i administracji lokalnej” (‘EU-PULA-EU funds for Polish Universities and Local Administration’).
Fischer Z. 1959. Odonata drobnych zbiorników okolic Mikołajek (Odonata in small pools situated in the environs of Mikołajki). Polskie Arch. Hydrobiol. 5, 2: 183-201 (in Polish with English and Russian summaries).
Fudakowski J. 1930. Beitrag zur Biologie einiger Odonaten-Arten. Konowia 9, 1: 1-7.
Fudakowski J. 1932. Biologische Beobachtungen an einigen Aeschna-Arten (Odonata). Fragm. faun. Mus. zool. pol. 1, 15: 408-411.
Gliwicz J. 1992. Różnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody (Biological diversity: a new concept of nature conservation). Wiad. ekol. 38, 4: 211-219 (in Polish with an English summary).
Głowaciński Z. 1994. Różnorodność gatunkowa - interpretacja i sposoby oceny (Species diversity - interpretation and evaluation). Rocz. Bieszczadzkie 3: 25-41.
Godet Μ. 1998. Sustainable development. With or without mankind? Futures 30,6: 555-558.
Goffart P. 2000. Liste Rouge des Libellules de Wallonie.
Gonseth Y., Monnerat C., Hoess R., Keim C., Maibach A., Maddalena T., Meier C., Weidmann P., Wildermuth H. 2002. Rote Liste der gefahrdeten Arten der Schweiz. Libellen, Ausgabe 2002. Bundesamt fur Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuenburg.
Hagen H. 1839. Verzeichniß der Libellen Ostpreußens. Preußische Provinzial-Blätter 21: 54-58.
Hanel L., Zelený J. 2000. Vážky (Odonata). Výzkum a ochrana (Dragonflies (Odonata). Studies and protection). ZO ČSOP Vlašim, Vlašim.
Henrikson B.-I. 1984. The absence of antipredator behaviour in the larvae of Leucorrhinia dubia (Odonata) and the consequences for their behaviour. Oikos 51: 179-183.
Henrikson B.-I. 1993. Sphagnum mosses as a microhabitat for intervertebrates in acidified lakes and the colour adaptation and substrate preference in Leucorrhinia dubia (Odonata, Anisoptera). Ecography 16: 143-153.
Hillbricht-Ilkowska A. 1998. Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych. Problemy, potrzeby, działania (Biodiversity in freshwater habitats: problems, needs, activities). In: Kraska Μ. (ed.). Biorożnorodność w środowisku wodnym (Biodiversity in the water environment). Idee ekol. 13, ser. Szkice 7: 13-54 (in Polish with an English summary).
Holmen Μ. 2002. Bidrag om fund og status for de i Danmark rodlistede arter af guldsmede og vandnymfer [A contribution on records and status for the Danish Red List dragonflies and damselflies (Odonata)].
Hughes L. 2000. Biological consequences of global warming: is the signal already apparent? Trends Ecol. Evol. 15: 56-61.
Jażdżewski K. 1999. Różnorodność zwierząt bezkręgowych Polski (Biodiversity of invertebrates in Poland). In: Olaczek R., Warcholińska A. U. (eds). Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wybrane zagadnienia (Protection of the environment and animate nature resources. Selected issues). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 153-165 (in Polish).
Jermaczek A., Stańko R. 1998. Ostoje przyrody (Nature refuges). Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin (in Polish).
Jodicke R. 1999. Libellenbeobachtungen in Podlasie, Nordost-Polen. Libellula 18, 1/2: 31-48.
Kalkman V. J., Dijkstra K.-D. B. 2000. The dragonflies of the Białowieża area, Poland and Belarus (Odonata). Opusc. zool. flumin. 185: 1-19.
Kalkman V. J., Ketelaar R., Groenendijk D. 2002. Veranderingen in de libellenfauna (Changes in the odonate fauna). In: Dijkstra K.-D. B., Kalkman V. J., Ketelaar R., van der Weide Μ. J. T. (eds). De nederlandse libellen (Odonata) [Dragonflies of the Netherlands (Odonata)]. Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden - Utrecht, pp. 107-120 (in Dutch).
Krüger L. 1925. Die Odonaten oder Libellen. Eine Einführung in das Studium der Libellen mit einer Übersicht der pommerschen Fauna. Abh. Ber. pommer. naturf. Ges. 6: 53-106.
Kułakowski J. 2000. Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze “Rolnictwo” (The negotiating stand of Poland in agriculture).
Lewandowski K. 1994. Zmiany w strukturze gatunkowej ważek wzdłuż biegu rzeki Pasłęki (Changes in the species composition of dragonflies along the Pasłęka River). In: XVI Zjazd Hydrobiologow Polskich, Wrocław 5-8 września 1994, streszczenia (The 16th Congress of Polish Hydrobiologists, Wrocław 5-8 September 1994, summaries), p. 89 (in Polish).
Lempert J. 1997. Die Einwanderung von Sympetrum fonscolombii (Selys) nach Mitteleuropa im Jahre 1996 (Anisoptera: Libellulidae). Libellula 16, 3/4: 143-168.
Łabędzki A. 1982. Badania nad rozproszeniem w terenie i długością życia niektórych gatunków ważek (Odonata) [Researches concerning the dispersion in terrain and the life length of some species of dragonflies (Odonata)]. Roczn. Akad. roln. Poznań 140: 77-90 (in Polish with English and Russian summaries).
Łabędzki A. 1987. Ważki (Odonata) Puszczy Zielonki koło Poznania [Dragonflies (Odonata) of Zielonka Forest near Poznań). Bad. fizjogr. Pol. zach., C, 35: 41-52 (in Polish with an English summary).
Łabędzki A. 1995. Fauna ważek (Odonata) wód bieżących województwa jeleniogórskiego jako wskaźnik stanu i zmian zachodzących w nich (Dragonfly fauna (Odonata) of running waters in the voivodeship of Jelenia Gora as an indicator of their state and changes). Mscr., Poznań (in Polish).
Łabędzki A. 2000. Ważki (Odonata) Bieszczadów [Dragonflies (Odonata) in the Bieszczady Mountains). In: Pawłowski J. (ed.). Bezkręgowce Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Część I (Invertebrates of the Western Bieszczady Mountains with a special attention to the Bieszczadzki National Park, Part I). Monografie Bieszczadzkie, vol. 7. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, pp. 157-163 (in Polish with an English summary).
Łabędzki A. 2001. Odonata - ważki (Odonata - dragonflies). In: Gutowski J. Μ., Jaroszewicz B. (eds). Katalog fauny Puszczy Białowieskiej (Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest). IBL, Warszawa, pp. 88-91 (in Polish and English).
Łabędzki A. 2002. Ważki (Odonata) Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne oraz okolic (Odonata dragonflies in the complex of water reservoirs Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne, and surrounding areas). Pieniny - Przyroda i Człowiek 7: 99- 103 (in Polish with an English summary).
Marinov Μ. 2001. Somatochlora borisi spec. nov., a new European dragonfly species from Bulgaria (Anisoptera: Corduliidae). International Dragonfly Fund-Report 3,1/2: 9-16.
Martens A. 1991. Kolonisationserfolg von Libellen an einem neu angelegten Gewasser. Libellula 10, 1/2: 45-61.
Michoński G. 2003 (2002). Drugie stanowisko Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Pojezierzu Pomorskim [The second locality of Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Pomeranian Lakeland). Wiad. entomol. 21, 4: 241 (in Polish).
Mielewczyk S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski (Odonatenlarven einiger Sphagnum-Moore Polens). Pol. Pismo ent. 39, 1: 17-81 (in Polish with a German summary).
Mielewczyk S. 1990. Odonata - Ważki (Dragonflies). In: Razowski J. (ed.). Wykaz zwierząt Polski, Tom I, Część XXXII/1-20 Insecta: Protura-Planipennia (Checklist of Animals of Poland, Vol. I, Part XXXII/1-20 Insecta: Protura- Planipennia). Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, pp. 39-42 (in Polish and English).
Mielewczyk S. 1997. Odonata - Ważki (Dragonflies). In: Razowski J. (ed.). Wykaz zwierząt Polski, Tom V, Część XXXII/24 Hymenoptera - Posłowie (Checklist of Animals of Poland, Vol. V, Part XXXII/24 Hymenoptera-Postscript). Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, p. 161 (in Polish and English).
Mielewczyk S. 1997. Jakościowe i ilościowe zmiany zasiedlenia Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera i Coleoptera w świeżym stawie śródpolnym (Qualitative and quantitative changes in the occurrence of Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera and Coleoptera in a fresh field pond). In: Burchardt L., Messyasz B. (eds). XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Poznań, 8-11 września 1997, Materiały zjazdowe (The 17th Congress of Polish Hydrobiologists, Poznań, 8-11 September 1997. Abstracts). Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Oddział w Poznaniu, Poznań, p. 96 (in Polish).
Mielewczyk S. 2004. Somatochlora alpestris (Selys, 1840). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates) (in Polish with an English summary).
Münchberg P. 1932. Zur Biologie des Odonatengenus Anax Leach. Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1932,1-3: 66-86.
Münchberg P. 1938. Über die Entwicklung und die Larve der Libelle Sympetrum pedemontanum Allioni, zugleich ein Beitrag über die Anzahl der Häutungen der Odonatenlarven. Arch. Naturgesch., N.F. 7,4: 559-568.
Musiał J. 1986. Ważki (Odonata) projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego [Dragonflies (Odonata) in the planned Drawieński National Park). In: Agapow L., Jasnowski Μ. (eds). Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego, Materiały z Konferencji Naukowej (30-31 maja 1985 r.) [Nature of the planned Drawieński National Park. Papers presented at a scientific conference (30-31 May 1985)]. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Gorzow Wlkp., pp. 187-193 (in Polish with an English summary).
Ott J. 1995. Die Beeintrachtigung von Sand- und Kiesgruben durch intensive Angelnutzung - Auswirkungen auf die Libellenfauna und planerische Losungsansatze. Limnologie aktuell 7 (Abgrabungsseen - Risiken und Chancen): 155-170.
Ott J. 2000. Die Ausbreitung mediterraner Libellenarten in Deutschland und Europa - die Folge einer Klimaveranderung? NNA-Berichte 2000, 2: 13-35.
Ott J. 2001. Expansion of Mediterranean Odonata in Germany and Europe - consequences of climatic changes. In: Walter G.-R., Burga C. A., Edwards P. J. (eds). “Fingerprints” of climate change. Adapted behaviour and shifting species ranges. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York - Boston - Dordrecht - London - Moscow: 89-111.
Ott J., Piper W. 1998. Rote Liste der Libellen (Odonata). In: Binot Μ., Bless R., Boye P., Gruttke H., Pretscher P. (eds). Rote Liste gefahrdeter Tiere Deutschlands. Schr.-R. fur Landschaftspflege u. Naturschutz 55: 260-263.
Proess R., Gerend R. 1998. Rote Liste der Libellen Luxemburgs (2. Fassung: Stand 1998) (Insecta, Odonata). Bull. Soc. Nat. luxemb. 99: 137-148.
Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt (Regulation by the Minister of the Forestry and Forest Industry of 30 December 1983 pertaining to the introduction of the species protection of animals). Dz.U. 1984 nr 2, poz. 11 (in Polish).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Regulation by the Minister of the Protection of Environment, Natural Resources and Forestry of 6 January 1995 pertaining to the species protection of animals). Dz.U. 1995 nr 13, poz. 61 (in Polish).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Regulation by the Minister of the Environment of 26 September 2001 pertaining to the list of the wild native species being under the strict and partial species protection, prohibitions forgiven species and deviations from these prohibitions). Dz.U. nr 130, poz. 1455 i 1456 (in Polish).
Sahlén G., Norling U. 2000. Trollsländor - Odonata. In: Gärdenfors U. (Ed.). Rödlistade arter i Sverige 2000 (The 2000 Red List of Swedish Species). Swedish Threatened Species Unit and Swedish Environmental Protection Agency, Uppsala, p. 287 (in Swedish and English).
Samoląg J. 2002. Nowe stwierdzenia Coenagrion armatum (Charp.) i Sympetrum fonscolombii (Selys) (Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae) w Wielkopolsce (New records of Coenagrion armatum (Charp.) and Sympetrum fonscolombii (Selys) (Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae) in the Wielkopolska region).Wiad. entomol. 21, 1: 51-52 (in Polish).
Schmidt E. 1929. Libellen, Odonata. In: Brohmer P., Ehrmann P., Ulmer G. (eds). Die Tierwelt Mitteleuropas 4: 1-66.
Schmidt E. 1954. Über zwei seltenere Agrion-Arten in Ostelbien (Odonata). Dt. ent. Z., N.F. 1, 1/2: 33-37.
Stankiewicz D. 1998. Ochrona środowiska wiejskiego (Protection of rural environment). Informacje Biura Studiów i Ekspertyz, 1998, 1: 12 (in Polish).
Sternberg K. 1999. Gefährdung und gesetzlicher Schutz. In: Sternberg K., Buchwald R. (eds). Die Libellen Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera). Eugen Ulmer, Stuttgart, pp. 39-50.
Sternberg K., Buchwald R., Stephan U. 2000. Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807). In: Sternberg K., Buchwald R. (eds). Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2: Grosslibellen (Anisoptera), Literatur. Eugen Ulmer, Stuttgart, pp. 191-208.
Suhling E, Müller O. 1996. Die Flussjungfem Europas Gomphidae. Die Neue Brehm-Bücherei 628 (Die Libellen Europas 2). Westarp Wissenschaften, Magdeburg und Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
Theuerkauf J., Rouys S. 2001. Habitats of Odonata in the Białowieża Forest and its surroundings (Poland). Fragm. faun. 44: 33-39.
Tończyk G. 1996. Potencjalne znaczenie reofilnych ważek (Odonata) jako organizmów wskaźnikowych w biologicznej ocenie jakości wód (Potential importance of rheophilous dragonflies (Odonata) as indicators in the biological assessment of water quality). In: Możliwość wykorzystania fauny dennej do biomonitoringu wód płynących w Polsce (Possibilities of the use of benthic fauna in the biomonitoring of running waters in Poland). Lidzbark Welski, 12-14.09.1996, Materiały konferencyjne: 13 (in Polish).
Tończyk G. 2001. Ważki (Odonata) rzeki Grabi - występowanie, biologia i ekologia [Dragonflies (Odonata) of the Grabia River-distribution, biology and ecology]. PhD thesis, University of Łodź, Łodź (in Polish).
Tsuda S. 2000. A distributional list of world Odonata 2000. Tsuda, Osaka.
Urbański J. 1934. Ważki (Odonata) Ludwikowa i terenów przyległych [Dragonflies (Odonata) of Ludwikowo and its vicinities]. Pr. monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar. 1,4: 1-52 (in Polish with a French summary).
Urbański J. 1957 (1955). Niektóre godne uwagi ważki (Odonata) Wielkopolski (Some noteworthy dragonflies (Odonata) occurring in the Wielkopolska region). Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 19, 2: 323-327 (in Polish).
van Tol J., Verdonk Μ. J. 1988. The protection of dragonflies (Odonata) and their biotopes. Nature and Environment No. 38. European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources, Council of Europe, Strasbourg.
Wasscher Μ. T., Bos F. G. 2000. The European dragonflies: notes on the checklist and on species diversity. Odonatologica 29, 1: 31-43.
Wildermuth H. 1994. Dragonflies and nature conservation: an analysis of the current situation in Central Europe. Adv. Odonatol. 6: 199-221.
Wildermuth H. 2001. Das Rotationsmodell zur Pflege kleiner Moorgewässer. Simulation naturgemässer Dynamik. Naturschutz und Landschaftsplanung 33, 9: 269-273.
Zaćwilichowski J. 1927. Nowy dla Polski gatunek ważki: Agrion scitulum Ramb. (Odonata) i nowe w Polsce stanowiska kilku innych rzadkich gatunków (Anax parthenope Sel., Sympetrum depressiusculum Sel. i inne) (Sur un nouvel Odonate pour la faune de Pologne: Agrion scitulum Ramb. et sur la dislocation des quelques rares formes d’Odonates en Pologne). Pol. Pismo ent. 6, 1-2: 74-83 (in Polish with a French summary).
Żak Μ., Żak W. 1981. Ważki (Odonata) regionu chrzanowskiego (Dragonflies (Odonata) of the region of Chrzanów). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 8: 223-231 (in Polish with an English summary).

Relation:

Nature Conservation

Volume:

Vol. 59 (2)

Start page:

53

End page:

71

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: