Object structure
Title:

Biodiversity conservation in agriculture: the experience of Poland

Creator:

Witkowski, Zbigniew J. ; Adamski, Paweł

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 106-108 ; ISSN 1643-9252

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Rolnictwo -- aspekt środowiskowy -- Polska -- badania [KABA]

References:

Banaszak J. 1990. O ochronę gatunkową wszystkich pszczół dziko żyjących (Hymenoptera, Apoidea). Chrońmy Przyr. Ojcz. 66, 1: 5-8.
Baranowski M., Andrzejewska M., Dyduch-Falniowska A., Cierlik G., Górski M., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Solon J., Tworek S. Żylicz T. 2001. Kancepcja sieci Natura 2000 w Polsce. Raport końcowy projektu PL 9808.01.04. IOP PAN Kraków, GRID Kraków-Warszawa.
Buguna-Hoffmann L. (ed.) 2001. Agricultural functions and biodiversity - A European stakeholder approach to the CBD agriculture biodiversity work programme. European Centre for Nature Conservation, Tilburg.
Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995. Turpress, Toruń.
Buszko J., Masłowski J. 1993. Atlas motyli Polski. Część I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Image, Warszawa, 269 pp.
Dąbrowski J. S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Studia Naturae В, 31: 1-171.
Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Zając K. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Dyduch-Falniowska A., Zając K. 1996. CORINE biotopes w integracji danych przyrodniczych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Fu-Dostatny D. 2000. Różnorodność chwastów polnych Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, jej uwarunkowania i ochrona. Uniwersytet Jagielloński PhD thesis, Kraków.
Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.). 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska i OTOP, Gdańsk.
Herbich J. 1986. Projekt ochrony chwastów polnych. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 199-2033.
Holst H. 2000. A nature conservation advisory service to improce organic agriculture. In: S. Stolton, B. Geier, J. McNeely (eds.). The relationship between nature conservation, biodiversity and organic agriculture. IFOAM-IUCN-AIAB, Germany.
Kamieński Z. (ed.). 1998. Stan środowiska w Polsce. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
Karg J., Ryszkowski L. 1996. Animals in arable land. In: L. Ryszkowski, N. R. French, A. Kędziora (eds.)Dynamics of an agricultural landscape. PWRiL, Poznań-Warszawa.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Kosior A. 1992. The influence of anthropogenic factors on the decline of bumblebees (Bombus Latr.) in Poland. In: J. Banaszak (ed.). Natural resources of wild bees in Poland. WSP Bydgoszcz.
Krogulec J. (ed.) 1995. Ptaki łąk i mokradeł Polski. Fundacja IUCN Poland, Warszawa.
Krzemiński Z. 1996. Wdrażanie postanowień konwencji o różnorodności biologicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 15: 157-161.
Liro A. (red.) 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Fundacja IUCN Polska, Warszawa.
Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000, Europejska Sieć Ekologiczna. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.
Martyniuk E. 2001. Animals. In: F. Bacon (ed.) Influencing agriculture policy for biodiversity conservation. IUCN, Warsaw.
Michna W. (ed.) 1998. Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Nalborczyk E. 1996. Znaczenie zachowania zasobów genowych roślin dla środowiska i rolnictwa. Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 15: 21-29.
Podyma W. 2001. Plants. In: F. Bacon (ed.) Influencing agriculture policy for biodiversity conservation. IUCN, Warsaw.
Pomianowski M. 2001. Informacja NIK o wynikach kontroli postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego 85, 2: 7-8.
Puczyłowska M., Nurzyńska I., Węsierski J. (eds.) 2002. Polska wieś, raport o stanie wsi. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
van Dijk G. 2001. Biodiversity and multifunctionality in European agriculture: prorities, current initiatives and possible new directions. In: L. Buguna-Hoffmann (ed.) Agricultural functions and biodiversity - A European stakeholder approach to the CBDagriculture biodiversity work programme. European Centre for Nature Conservation, Tilburg.
Wascher D. M. 2000. Agri-environmental indicators for sustainable agriculture in Europe. ECNC, Tilburg.
Warcholińska A. U. 1986. Lista zagrożonych gatunków segetalnych środkowej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 31: 225-231.
Witkowski Z. J., Dyduch-Falniowska A. 2000. Parki narodowe i lokalne społeczności - wstęp do analizy problemu. W: I Forum Dyskusyjne: "Parki narodowe - ich funkcja w czasie i przestrzeni", Ojców, 5-6.04.2000 (red. Wołoszyn B. W., Postawa T.). Komitet Ochrony Przyrody PAN: 117-133.
Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991. Biologica Silesiae, Wrocław.
Zając S., Gioger B., Gołos P., Kern H., Kwiecień R., Michna W., Siuta J., Stuczyński T., Tałałaj Z., Tyszka J., Witkowski Z. J., Wójcik-Daniluk K., Żukrowski T., Żak G. 2000. Modyfikacja krajowego programu zwiększenia lesistości, etap I (A1). Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa (msc).
Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Prac. Chorol. Komput. Inst. Bot. UJ, Kraków.

Relation:

Nature Conservation

Volume:

Vol. 59 (2)

Start page:

99

End page:

108

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: