Object structure
Title:

Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Różański, Wojciech ; Pancer-Koteja, Elżbieta

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 18-19 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park

References:

Adamczyk B., Greszta J., Olszowski J. 1982. Gleby Pienińskiego Parku Narodowego - The soils of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 44: 315-340.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Cambell B. M., Moll E. J. 1976. On numerical methods for classifying relevés. Collected in Braun-Blanquet phytosociological surveys. J. S. Afr. Bot.42: 45-56.
Dziewolski J. 1980. Statystyczno-matematyczna metoda inwentaryzacji drzewostanów na przykładzie rezerwatu ścisłego w masywie Trzech Koron w latach 1972 i 1974. Ochr. Przyr. 43: 157-187.
Dziewolski J. 1992. Rozwój drzewostanów na zachodnim obszarze Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 20 lat (1968-1988) - Development of forest stands in the western area of the Pieniny National Park during 20 years (1968-1988). Ochr. Przyr. 50, 1: 109-127.
Dziewolski J., Kozłecki P. Wykaz jednolitej kolejnej numeracji stałych kołowych powierzchni próbnych założonych w Pienińskim Parku Narodowym. Dyrekcja PPN, Krościenko n/D, rkps.
Dzwonko Z. 1977. The use of numerical classification in phytosociology - Zastosowanie klasyfikacji numerycznej w fitosocjologii. Fragm. Flor. Geobot. 23 (3-4): 327-343.
Dzwonko Z. 1978. Application of Jaccard's and Sørensen's formulas in numerical comparison of phytosociological records. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 6: 23-38.
Dzwonko Z., Grodzińska K. 1979. Numerical classification of epilithic and xerotermic communities in the Pieniny Mts.. Flor. Geobot. 25 (4): 493-508.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Marczewski E., Steinhaus H. 1958. On a certain distance of sets and the corresponding distance of functions. Colloq. Mathemat. 6: 319-327.
Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., Zaleski T. 2002. Gleby Pienińskiego Parku Narodowego i ich zagrożenia. Pieniny - Przyroda i Człowiek 7: 79-90.
Pancer-Kotejowa E., Różański W. 1992. The structure of plant communities on an example of oak-pine forest (Pino-Quercetum) in Ratanica valley (Carpathian Foothills). 1. The homotonity of forest floor vegetation in therms of the frequency and co-occurence species. Acta Soc. Bot. Pol. 61 (1): 45-62.
Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szata roślinna Polski. t. I. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, s. 237-268.
Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 30.12.2020. Dyrekcja PPN, Krościenko n/D, maszynopis.
Różański W. 1988. Relacja podobieństwa w fitosocjologicznych badaniach lasów karpackich. Praca doktorska. AR w Krakowie, maszynopis.
Różański W. 2000. Inwentaryzacja roślinności runa na podstawie systematycznego sposobu zbioru danych. Szczeliniec 4: 255-269.
Różański W., Bodziarczyk J. 1995. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Pienin Centralnych na podstawie systematycznego zbioru danych. Pieniny - Przyroda i Człowiek 4: 105-118.
Różański W., Bodziarczyk J. Pancer-Koteja E. 1994. Numerical analysis of forest vegetation in biomonitoring of the Pieniny National Park. Colloques Phytosociol. 23. Large area vegetation surveys. Bailleul ss. 657-670.
Skiba S., Drewnik M., Zaleski T. 2002. Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego w jednostkach taksonomii międzynarodowej - Soil map of the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians) in the international taxonomy. Pieniny - Przyroda i Człowiek 7: 91-95.
Sneath P.H.A., Sokal R.R. 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. Freeman a. Comp., San Francisco, ss. XV+573.
Westhoff V., van der Maarel E. 1973. The Braun-Blanquet approach. W: R. H. Whittaker (red.). Ordination and Classification of Communieties. Junk, The Hague, ss. 616-726.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

13

End page:

19

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: