Object structure
Title:

Forest management as a source of threat to natural communities of the Białowieża Primeval Forest II. Oak-lime-hornbeam forest Tilio-Carpinetum

Creator:

Bobiec, Andrzej

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 30-31 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Białowieża Primeval Forest ; forest management

References:

Bobiec A. 1994a. The masaic diversity of ground vegetation along the transect through the transition zone from the pure coniferous to the mixed coniferus site in the Białowieża Primeval Forest in north-eastern Poland. Fragm. Flor. et Geobot. 39, 2: 605-617.
Bobiec A. 1994b. The micromosaic structure of the ground layer vegetation in thirty-four chosen plots of Białowieża Forest in north-eastern Poland. Fragm. Flor. et Geobot. 39, 2: 619-638.
Bobiec A. 1996. Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej. I. Bór trzcinnikowo-świerkowy Calamagrostio arundinaceae-Piceetum. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 6: 58-65.
Bobiec A. 1998. The mosaic diversity of field layer vegetation in the natural and exploited forests of Białowieża. Plant Ecol. 136: 175-187.
Buchholz L., Ossowska M., 1995. Entomofauna martwego drewna – jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony. Przegl. Przyr. 6,3/4: 93-105.
Busing R. T. 1991. A spatial model of forest dynamics. Vegetatio 92: 167-179.
Dierschke H. 1991. Rasterkarten in verschiedenem Maßstab als Dokumente für Vegetationsveranderungen. Phytocoenosis 3 (N.S.): 37-45.
Faliński J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forest. Ecol. stud. in Białowieża Forest. Junk., Dordrecht.
Grzywacz A., Tomiałojć L. 1997. Uchwała Komitetów Polskiej Akademii Nauk - Nauk Leśnych i Ochrony pryrody - w sprawie przyszłości Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. i Rez. Przyr. 16, 4: 91-92.
Julve P., Gillet F. 1994. Conceptions and methods of the individual vegetation maps. III. Experiences of French authors (Map 3). Phytocoenosis 6 (N.S.): 45-66.
Koop H. 1989. Forest Dynamics, SILVI-STAR: A comprehensive monitoring system. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
Leidbundgut H. 1959. Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von Urwälder. Schweizer. Z. Forstwes. 110, 3: 111-124.
Lindner M., Sievanen R., Pretzsch H. 1997. Improving the simulation of stand structure in a forest gap model. For. Ecol. Manage. 95: 183-195.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mayer H., Neumann M. 1981. Struktureller und entwicklungsdynamischer Vergleich der Fichten-Tannen-Buchen-Urwälder Rothwald/Niederösterreich und Čorcova Ivala-Kroatien). Forstwissenschaftliches Centralblatt 100: 111-132.
Miścicki S. 1994. Naturalne fazy rozwojowe drzewostanów - podstawa taksacji leśnych rezerwatów przyrody. Sylwan 138, 4: 29-39.
Oldeman R. A. A. 1990. Forests: Elements of silvology. Springer-Verlag, Berlin.
Paczoski J. 1930. Lasy Białowieży. Państw. Rada Ochr. Przyr., Monografie. Poznań.
Pélissier R. and Riéra B. 1993. Dix ans de dynamique d'une forêt dense humide de Guyane Française. Rev. Ecol. (Terre Vie) 48: 21-33.
Rabotnow T. A. 1985. Fitocenologia. PWN, Warszawa.
RDLP Białystok 1997. Zasady postępowania hodowlanego i ochronnego w ekosystemach leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. Białystok.
Riéra B. 1995. Rôle des perturbations actuelles et passées dans la dynamique et la mosaïque forestière. Rev. Ecol. (Terre Vie) 50: 209-222.
Riéra B., Pélissier R. 1998. Caractérisation d'une mosaïque forestière et de sa dynamique en forêt tropicale humide sempervirente. Biotropica 30 (2): 251-260.
Sokołowski A. W. 1980. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej Polski. Mon. Bot. 60: 3-205.
Sokołowski A. W. 1993. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Nar. i Rez. Przyr. 12, 3: 5-190.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

54

Issue:

6

Start page:

18

End page:

31

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: