Object structure
Title:

Effect of industrial dusts on the development and activity of micro-organisms in soils of the Niepołomice Forest (southern Poland) ; Wpływ pyłów przemysłowych na rozwój i aktywność mikroorganizmów w glebach Puszczy Niepołomickiej (południowa Polska)

Creator:

Starzecka, Aleksandra

Publisher:

Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1990

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 200-206

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Niepołomice Forest

References:

Alexander Μ. 1980. Effects of acidity on microorganisms and microbial processes in soil. In: Hutchinson T. C., Μ. Havas (Eds): Effects of acid precipitation of terrestrial ecosystems. New York, Plenum Publ. Co., 363—374.
Andrzejczuk-Hybel J. 1969. Enzymy amylolityczne [Amylolytic enzymes]. Post. Biochem., 15, 49—63.
Ausmus B. S. 1978. Behaviour of heavy metals in forest microcosmos. 3. Effects on litter-soil carbon metabolism. Wat., Air, Soil Pollut., 10, 19—26.
Babich H., Stotzky G. 1974. Air pollution and microbial ecology. Crit. Rev. Environ. Contr., 4, 353—421.
Babich H., Stotzky G. 1977. Sensitivity of various bacteria, including Actinomycetes, and Fungi to cadmium and the influence of pH on sensitivity. Appl. envir. Microbiol., 33, 681—695.
Babich H., Stotzky G. 1977. Reduction in the toxicity of cadmium to microorganisms by clay minerals. Appl. envir. Microbiol., 33, 696—705.
Babich H., Stotzky G. 1978. Toxicity of zinc to fungi, bacteria, and coliphages: influence of chloride ions. Appl. envir. Microbiol., 36, 906—914.
Babich H., Stotzky G. 1979. Abiotic factors affecting the toxicity of lead to fungi. Appl. envir. Microbiol., 38, 506—513.
Babich H., Stotzky G. 1980. Environmental factors that influence the toxicity of heavy metal and gaseous pollutants to microorganism. CRC Crit. Rev. Microbiol., 8, 99 —145.
Babich H., Stotzky G. 1983. Influence of chemical speciation on the toxicity of heavy metals to the microbiota. In: Nriagu J. O. (Ed.): Aquatic toxicology. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, Wiley Series in Advances in Environmental Science and Technology, 13, 1—46.
Badura L. 1985. Relacje między funkcjonowaniem homeostazy ekosystemu a emisjami przemysłowymi — Relation between the homeostasis of ecosystem and industrial emissions. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 306, 9—30.
Badura L. 1988. Występowanie i funkcjonowanie mikroorganizmów glebowych w ekosystemach narażonych na presje przemysłowe. I Ogólnopolskie Symp. biologów gleby: Wpływ antropopresji na organizmy glebowe, Białowieża, 1—4 września 1988 [The occurrence and functioning of soil micro-organisms in ecosystems exposed to industrial pressure. First Symp. of Polish Soil Biologists: The effect of anthropopressure on soil organisms]. Inst. Zool. PAN, Pol. Tow. Gleb., Inst. Ekol. PAN, Komitet Mikrobiol., PAN, 1.
Badura L., Pacha J. 1984. Szybkość rozkładu igieł sosnowych w borach otaczających Hutę Cynku w Miasteczku Śląskim — Decomposition rate of pine needles in pine-forest surrounding the Zinc-work at Miasteczko Śląskie. Acta Biol., 15, 102—111.
Badura L., Galimska-Stypa R. 1986. Wpływ jonów Pb2+ na bakterie w glebach z dodatkiem bentonitu. Cz. 1. Zmiany ogólne liczebności bakterii oraz wybranych ich grup taksonomicznych — The influence of the Pb2+ ions on bacteria in soil with added bentonite. Part 1. Changes in the total number of the bacteria and their selected taxonomical groups. Acta Biol. Sil., 3(20), 28—39.
Badura L., Gawłowska H., Górska B., Mrozowska J., Smyłła A., Zwoliński J. 1976. Porównawcze badania nad występowaniem bakterii, promieniowców i grzybów mikroskopowych w glebach leśnych skażonych emisjami przemysłowymi — The occurrence of bacteria, actinomycètes and microscopic fungi in forest soil contaminated by industrial emission — A comparative study. Acta Biol., 2, 7—39.
Badura L., Galimska-Stypa R., Mrozowska J. 1977. Wpływ cynku i miedzi na zmiany ilościowe i jakościowe zespołów bakterii glebowych w badaniach modelowych — Modelling studies on quantitative and qualitative changes in soil microorganisms aggregations affected by zinc and copper. Acta Biol., 4, 7—24.
Badura L., Górska B., Ulfig K. 1979. Oddziaływanie soli cynku i miedzi na drobnoustroje gleby. 1. Reakcje grzybów — The effect of zinc and copper salts on soil microorganisms. Part 1. The response of fungi. Acta Biol., 7, 89—99.
Badura L., Rusecka J., Smyłła A. 1979. Oddziaływanie soli cynku i miedzi na drobnoustroje gleby. Cz. 2. Reakcja promieniowców z rodzaju Streptomyces — The effect of zinc and copper salts on soil microorganisms. Part 2. The response of Streptomγces. Acta Biol., 7, 100—104.
Badura L., Pacha J., Śliwa K. 1980. Wpływ cynku i miedzi na aktywność enzymatyczną gleby — The effect of zinc and copper on the soil enzymatic activity. Acta Biol., 9, 128—142.
Badura L., Klistala B., Pacha J. 1982. Wpływ CaCO3 na aktywność oksydoreduktaz w glebie potraktowanej CuSO4 —The effect of CaCO3 on the activity of oxidoreductases in CuSO4 treated soils. Acta Biol., 10, 81—87.
Badura L., Dunajczyk K., Galimska-Stypa R. 1983. Badania modelowe nad oddziaływaniem ołowiu na mikroorganizmy glebowe. Cz. 1. Bakterie — The effect of lead on soil microorganisms — pattern studies. Part 1. Bacteria. Acta Biol., 12, 11—19.
Badura L., Galimska-Stypa R., Górska B., Pacha J., Smyłła A. 1983. Metale ciężkie a mikroorganizmy glebowe [Heavy metals and soil microorganisms]. Aura, 6, 9—11.
Badura L., Górska B., Jędruszek W. 1983. Badania modelowe nad oddziaływaniem ołowiu na mikroorganizmy glebowe. Cz. 2. Grzyby mikroskopowe — The effect of lead on soil microorganisms — Pattern studies. Part 2. Microscopic fungi. Acta Biol., 12, 20—35.
Badura L., Górska B., Korpak J. 1983. Wpływ wapnowania na przeżywalność mikroorganizmów w glebie skażonej jonami miedzi. Cz. 2. Reakcje grzybów — The effect of liming on survival rate of microorganisms in the soil contaminated by copper ions. Part 2. The reaction of fungi. Acta Biol., 11, 94—100.
Badura L., Borkowy C., Pacha J. 1984. Aktywność wybranych enzymów w glebie poddanej jednoczesnemu działaniu siarczanu cynku i siarczanu kadmu — The activity of some enzymes in soil treated simultaneously with zinc sulphate, and cadmium sulphate. Acta Biol. Uniw. Śl. 15, 84—95.
Badura L., Galimska-Stypa R., Górska B., Smyłła A. 1984. Wpływ emisji huty cynku na mikroorganizmy glebowe — The effect of zinc-work emission on soil microorganisms. Acta Biol., 15, 112—127.
Badura L., Mrozowska J., Kajzerek B. 1984. Próba adaptacji wybranych szczepów bakterii glebowych do wzrastających stężeń miedzi oraz cynku — An attempt of the study of adaptation of some bacterial strains to increased concentrations of copper and zinc. Acta Biol. Uniw. Śl., 15, 96—101.
Badura L., Oracz M., Pacha J. 1984. Wpływ CaCO3 na aktywność wybranych hydrolaz w glebie poddanej działaniu CuSO4 — The effect of CaCO3 on activity of some hydrolases in the soil treated with CuSO4. Acta Biol., 15, 28—36.
Badura L., Galimska-Stypa R., Żołądź R. 1986. Wpływ jonów Pb2+ na bakterie w glebach z dodatkiem bentonitu. Cz. 2. Zmiany liczebności bakterii i aktywności procesów przemian azotowych — The influence of the Pb2+ ions on bacteria in soil with added bentonite. Part 2. The changes in the number of bacteria and in the activity of the nitrogen transformation. Acta Biol. Sil., 3 (20), 40—58.
Balicka N., Węgrzyn T., Varanka M. 1977. Effect of industrial pollution on the soil microflora. Proc. Intern. Symp. "The interaction of soil microflora and environmental pollutions". Puławy, IUNG, 2, 55—60.
Barnhart C. L. H., Vestal J. R. 1983. Effects of environmental toxicants on metabolic activity of natural microbial communities. Appl. envir. Microbiol., 46, 970—977.
Bartlett L., Rabe F. W., Funk W. H. 1974. Effects of copper, zinc, and cadmium on Selenastrum capricornutum. Wat. Res., 8, 179—185.
Bääth E., Berg B., Lundgren B., Lundkvist H., Rosswall T. H., Söderström B., Wiren A. 1980. Soil organisms and litter decomposition in a Scots pine forest. In: Hutchinson T. C., Μ. Havas (Eds): Effects of acid precipitation of terrestrial ecosystems. New York, Plenum Publ. Corp., 375—380.
Bääth E., Lundgren B., Söderström B. 1981. Effects of nitrogen fertilization on the activity and biomass of fungi and bacteria in a podzolic soil. Zbl. Bakt. Hyg. I. Abt. Orig., C 2, 90—98.
Beveridge T. J. 1981. Ultrastructure, chemistry and function of the bacterial wall. Int. Rev. Cytol., 72, 229—317.
Bewley R. J. F., Parkinson D. 1984. Effect of sulphur dioxide pollution on forest soil microorganisms. Can. J. Microbiol., 30, 179—185.
Bisessar S. 1982. Effect of heavy metals on microorganisms in soil near a secondary lead smelter. Wat., Air, Soil Pollut., 17, 305—308.
Borgman K. 1983. Metal speciation and toxicity of free metal ions to aquatic biota. In: Nriagu J. O. (Ed.): Aquatic Toxicology. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, Wiley Series in Advances in Environmental Science and Technology, 13, 47—72.
Burges A. 1965. The soil microflora — its nature and biology. Ecology of soil borne plant pathogens. Univ. California Press, 21—32.
Burges A., Raw F. 1971. Biologia gleby [Biology of the soil]. Warszawa, PWRiL, 513 pp.
Burns R. G. 1977. Soil enzymology. Sci. Prog., 64, 275—285.
Burns R. G. 1978. Interaction of microorganisms, their substrates and their products with soil surfaces. In: Elwood D. C., J. Melling, P. Rutter (Eds): Adhesion of microorganisms to surfaces. S.C.I. Monographs Series, 109—138.
Collins C. H., Lyne P. M. 1970. Microbiological methods. London, Butterworths, 454 pp.
Coughtrey P. J., Jones C. H., Martin M. N., Shales S. W. 1979. Litter accumulation in woodlands contaminated by Pb, Zn, Cd and Cu. Oecologia, 39, 51—60.
Czerwińska W., Radwan B., Obojski J., Stahl A. 1983. Metody badań laboratoryjnych w Stacjach Chemiczno-Rolniczych. Cz. 1. i Cz. 4. Badanie gleb i podłoży [Methods of laboratory investigations at Agro-Chemical Stations. Parts 1 and 4. Investigation of soils and substrata]. Puławy, IUNG, 28—38.
De Leval I., Demonty J. 1972. Évolution de la microflore du sol en fonction de la concentration Cu, Zn et Pb. Rev. Ecol. Biol. Sol, 9, 491—504.
Dodd J. L., Lauenroth W. K. 1981. Effects of low-level SO2 fumigation on decomposition of western wheat-grass litter in a mixed-grass prairie. Wat., Air, Soil Pollut., 15,257—261.
Doelman P. 1978. Effects of lead on properties of lead-sensitive and lead-tolerant cells. Envir. Biogeochem. Geomicrobiol., 80, 989—1001.
Ebregt A., Boldeawijn J. M. A. M. 1977. Influence of heavy metals in spruce forest soil on amylase activity CO2 evolution from starch and soil respiration. Plant Soil, 47, 137—148.
Gadd G. Μ., Griffiths A. J. 1978. Microorganisms and heavy metal toxicity. Microb. Ecol., 4, 303—317.
Garścia E., Manecki A., Zając K. P. 1984. 2. 2. Emission of industrial air pollutants. In: Grodziński W., J. Weiner, P. F. Maycock (Eds): Forest ecosystems in industrial regions. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Springer Verl., 36—40.
Geiger J. G., Buikema Jr. A. L., Cairnes Jr. J. 1978. A tentative seven-day test for predicting effects of stress on populations of Daphnia pulex. In: Eaton J. G., P. A. Parrich, A. C. Hendricks (Eds): Aquatic toxicology. Philadelphia, Amer. Soc. Test. Mat., 13—26.
Greszta J. 1988. The effect of dusts from electro-filters of different industrial works on forest ecosystems. Zesz. Nauk. AR, Leśnictwo, 18 (226), 3—21.
Greszta J., Braniewski S., Marczyńska-Gałkowska K., Nosek A. 1979. The effect of dusts emitted by non-ferrous metal smelters on the soil, soil microflora and selected tree species. Ekol. pol., 27, 397—426.
Greszta J., Braniewski S., Chrzanowska E., Nosek A., Chłodny J., Olszowski J., Zwoliński J. 1987. The influence of dusts from chosen industrial plants on particular links of forest ecosystem of the Niepołomice Forest. Ekol. pol., (1988), 35, 291—326.
Grodzińska K., Godzik B., Darowska E., Pawłowska B. 1987. Concentration of heavy metals in trophic chains of Niepołomice Forest, s. Poland. Ekol. pol., (1988), 35, 327—344.
Grodzińska K., Lesiński J. A., Zając K. P. 1978. Actual state and air pollution stress on the Niepołomice Forest (in Poland). In: Grodziński W., J. A. Lesiński (Eds): Ecological principles for rebuilding the region of Niepołomice Forest. Kraków, Jagiellon. Univ., 9—27.
Grodziński W., Yorks T. P. 1981. Species and ecosystem level bioindicators of airborne pollution: an analysis of two major studies. Wat., Air, Soil Pollut., 16, 33—53.
Grodziński W., Weiner J., Maycock P. F. (Eds): 1984. Forest ecosystems in industrial regions. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Springer Verl., 277 pp.
Hall K. J., Weimer W. C., Lee G. F. 1970. Amino acids in an estuarine environment. Limnol. Oceanogr., 15, 162—164.
Halvorson H. 1972. Utilization of single L-amino acids as role source of carbon and nitrogen by bacteria. Can. J. Microbiol., 18, 1647—1650.
Hattori T., Hattori R. 1976. The physical environment in soil microbiology: an attempt to extend principles of microbiology to soil microorganisms. CRC Crit. Rev. Microbiol., 4, 423—461.
Hobbie J. E., Crawford C. C., Webb K. L. 1968. Amino acids flux in estuary. Science, 159, 1463—1464.
Hutchinson T. C., Collins F. W. 1978. Effect of H+ ion activity and Ca2+ on the toxicity of metals in the environment. Envir. Health Perspect., 25, 47—52.
Jackson D. R., Watson A. P. 1977. Disorption of nutrient pools and transport of heavy metals in a forested watershed near a lead smelter. J. Envir. Qual., 6, 331—338.
Jansson S. L. 1958. Tracer studies on nitrogen transformations in soil with special attention to mineralization — immobilization relationships. K. Lantbr. Högsk, Annlör., 24, 101—361.
Jones H. E., Trudinger P. A., Chambers L. A., Pyliotis N. A. 1976. Metal accumulation by bacteria with particular reference to dissimilatory sulphate-reducing bacteria. Ztschr. Allg. Microbiol., 16, 425—435.
Jordan Μ. J., Lechevalier M. P. 1975. Effect of zinc smelter emission on forest soil microflora. Can. J. Microbiol., 21, 1855—1866.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. 1986. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 2. Statystyka matematyczna. [Problems in probability calculus and mathematical statistics. Part 2. Mathematical statistics]. Warszawa, PWN, 328 pp.
Krzemieniewska H., Badura L. 1954. Some observation to the knowledge of the microorganisms from the litter and soil of the beech wood. Acta Soc. Bot. Pol., 23, 727—776.
Lichtfield C. D., Prescott J. M. 1970. Analysis by densylation of amino acids dissolved in marine and fresh waters. Limnol. Oceanogr., 15, 250—256.
Manecki A., Skowroński A. 1984. 2. 6. Input and mineral composition of dust to the substrate. In: Grodziński W., J. Weiner, P. F. Maycock (Eds): Forest ecosystems in industrial regions. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Springer Verl., 58—68.
Martin J. P., Focht D. D. 1977. Biological properties of soils. In: Soils for management of organic wastes and waste waters. Madison, ASA-CSSA-SSSA, 115—169.
McFee W. Μ. 1980. Effects of atmospheric pollutants on soils. In: Toribara T. Y., Μ. W. Miller, P. E. Morrow (Eds): Polluted rain. New York, Plenum Publ. Corp., 307—323.
McLead R. A., Snell E. E. 1950. The relation of ion antagonisms to the inorganic nutrient of lactic acid bacteria. J. Bac., 59, 786—787.
Myczkowski S., Lesiński J. A. 1976. Ecosystems of Niepołomice Forest as influenced by industrial fumes. Proc. 16th Congr. IUFRO, Oslo, 9, 1—8.
Odum P. E. 1982. Podstawy ekologii [Principles of ecology], Warszawa, PWRiL, 661 pp.
Oleksynowa K., Tokaj K., Jakubiec J. 1983. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii dla studentów AR. Cz. 2. Metody laboratoryjne analizy gleby [A guide to classes in pedology and geology for students of the Agricultural Academy. Part 2. Laboratory methods for soil analyses]. Kraków, Ak. Roln., 134 pp.
Patrick W. H., Jr., Gambrell R. P., Khalid R. A. 1977. Physico-chemical factors regulating solubility and bisavailability of toxic heavy metals in contaminated dredged sediment. J. Envir. Sci. Health, A 12/9, 475—492.
Przybylski T. 1985. Funkcjonowanie homeostazy w ekosystemie leśnym, zagrożonym przez antropopresję — Homeostasis of a forest ecosystem functioning under anthropopression. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 306, 95—103.
Reiners W. A. 1968. Carbon dioxide evolution from floor of three Minnesota forests. Ecology, 49, 471—483.
Richards B. N. 1979. Wstęp do ekologii gleby [Introduction to soil ecology]. Warszawa, PWN, 326 pp.
Roberge Μ. R. 1976. Respiration rates for determining the effects of urea on the soil-surface organic horizon of a black spruce stand. Can. J. Microbiol., 22, 1328—1335.
Roberge Μ. R., Knowles R. 1967. The ureolytic microflora in a black spruce (Picea mariana Mill.) humus. Soil Sci., Amer. Proc., 31, 76—79.
Rodina A. G. 1968. Microbiologiczne metody badania wód [Microbiological methods of water investigation]. Warszawa, PWRiL, 468 pp.
Ruhling G., Tyler G. 1973. Heavy metal pollution and decomposition of spruce needle litter. Oikos, 24, 402—416.
Russel S. 1972. Metody oznaczania enzymów glebowych [Methods of determining soil enzymes]. Warszawa, Pol. Tow. Glebozn., Kom. Biol. Gleby, 64 pp.
Russel S. 1974. Drobnoustroje a życie gleby [Microorganisms and life of soil]. Warszawa, PWN, 404 pp.
Salonius P. O., Mahendrappa M. K. 1975. Microbial respiration and exchangeable ammonium in podzol organic horizon materials treated with urea. Can. J. For. Res., 5, 731—734.
Schalin I. 1967. An effect of nitrogen fertilization on the bacteria and microfungi in humus layer. Silva Fenn., 3, 1—12.
Schnitzer Μ., Kerndorff H. 1981. Reactions of fulvic acid with metal ions. Wat., Air, Soil Pollut., 15, 97—108.
Searle P. G. H., Hughes D. J. 1977. Cation activation of pyrophosphatases from soil microorganisms. Soil, Biol. Biochem., 9, 153—156.
Silver S., Scheiter J., Weiss A. 1976. Bacterial resistance to toxics determined by extrachromosomal R factors. In: Sharpley J. Μ., A. Μ. Kapla (Eds): Proc. Third Intern. Biodegradation Symp. (Sessions 5, 22), London, Appl. Sci. Publ. Ltd., 899—917.
Smith W. H. 1974. Air pollution — effects on the structure and function of the temperate forest ecosystem. Envir. Pollut., A 6, 111—129.
Smyłła A. 1982. The occurrence of Actinomycetes of Streptomyces genus according to the substratum and its decomposition. Acta Biol., 10, 88—98.
Starzecka A. 1977. Biocenoza potoku wysokogórskiego pozostającego pod wpływem turystyki. 2. Bakterie jako wskaźnik zanieczyszczenia wody Rybiego Potoku — Biocenosis of a high mountain stream under the influence of tourism. 2. Bacteria as an index of water pollution of the Rybi Potok stream. Acta Hydrobiol., 19, 257— 270.
Starzecka A. 1979. Bakteriologiczna charakterystyka wody Nidy i jej dopływów — Bacteriological characteristics of water in the River Nida and its tributaries. Acta Hydrobiol., 21, 341—360.
Starzecki W. 1979. The influence of CO2 concentration on net photosynthesis of green-house tomato seedling (Pagham-cross variety). Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol., 27, 289—294.
Sterritt R. Μ., Lesler J. N. 1980. Interaction of heavy metals with bacteria. Sci. Total Envir., 14, 5—17.
Stickel W. H. 1975. Some effects of pollutants in terrestrial ecosystems. In: McIntyre A. D., C. F. Mills (Eds): Ecological toxicology research. New York, Plenum Press, 25—74.
Strojan C. H. 1978. Forest leaf litter decomposition in the vicinity of zinc smelter. Oecologia, 32, 203—212.
Tamm C. O. 1977. Acid precipitation and forest soils. Wat., Air, Soil Pollut., 7, 367—370.
Titus J. A., Pfister R. M. 1982. Effects of pH, temperature and Eh on the uptake of cadmium by bacteria and on artificial sediment. Bull. Envir. Contam. Toxicol., 28, 697—704.
Tyler G. 1980. Heavy metals in soil biology and biochemistry. In: Paul E. A., J. N. Ladd (Eds): Soil biochemistry. New York, Μ. Dekker Inc., 5, 371—414.
Weaver G. T. 1975. The quantity and distribution of four nutrient elements in high-elevation forest ecosystems, Balsam Mountains, North Carolina. In: Howell F. G., J. B. Gentry, Μ. H. Smith (Eds): Mineral cycling in southeastern ecosystems. ERDA Symp. Ser., Springfield, 715—728.
Wiklander L. 1980. Interaction between cations and anions influencing adsorption and leaching. In: Hutchinson T. C., Μ. Havas (Eds): Effect of acid precipitation on terrestrial ecosystems. New York, Plenum Publ. Corp., 239—254.
Winogradski S. 1925. Mikrobiologia gleby [Microbiology of soil]. Ann. Inst. Pasteur, 39, 225—354.
Witkamp Μ. 1966. Rates of carbon dioxide evolution from the forest floor. Ecology, 47, 492—494.
Wolf A., Bunzl K., Dietl F., Schmidt W. F. 1977. Effect of Ca2+ ions on the absorption of Pb2+, Cu2+, Cd2+ and Zn2+ by humic substances. Chemosphere, 5, 207—213.
Zieliński J. 1984. Decomposition in the pine forests of Niepołomice. In: Grodziński W., J. Weiner, P. F. Maycock (Eds): Forest ecosystem in industrial regions. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Springer Verl., 277 pp.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 31

Issue:

3/4

Start page:

167

End page:

206

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: