Object structure
Title:

Przestrzenna i ekologiczna koncepcja ochrony szaty roślinnej centralnej części Wyżyny Krakowskiej ; Spatial and ecological conception of the conservation of vegetation in the central part of the Cracow Upland

Creator:

Michalik, Stefan

Publisher:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 88-90 + 2 mapy ; ISBN 83-01-01156-4 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (Geologie structure and springs of the Prądnik River Valley in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 28: 187—210.
Bogdanowski J. 1964. Zagadnienia realizacji Jurajskiego Parku Krajobrazowego (Work on the establishment of the Jurassic Scenic Park). Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 3: 11—18.
Czeppe Z. 1972. Rzeźba Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 1: 20—30.
Dąbrowski J. S. 1967. Zagadnienie utrzymania kserotermicznych biotopów w parkach narodowych i rezerwatach (na przykładzie województwa krakowskiego). Chrońmy Przyr. ojcz. 73, 1: 34—43.
Dubiel E. 1971. Aktualny stan roślinności Lasku Wolskiego — Miejskiego Parku w Krakowie. Chrońmy Przyr. ojcz. 27, 1: 16—26.
Gotkiewicz M., Szafer W. i in. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Wydawn. popularnonauk. 12.
Haber W. 1 973. Conservation and landscape maintenance in Germany post, present and future. Biological Conservation 3: 258—264.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego (Meso- and microclimate of the Ojcow National Park). Stud. Nat. B, 8: 1—105.
Kornaś J. 1947. Aktualne postulaty ochrony przyrody Jury Krakowskiej. Chrońmy Przyr. ojcz. 3, 3/4: 14—19.
Kornaś J. 1954. Carex globularis L. — nowy dla flory południowej Polski borealny gatunek turzycy. Acta Soc. Bot. Pol. 23, 1: 11—16.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1974. Szata roślinna Krakowa. Folia geogr. ser. Geogr.-Phys. 8: 153—169.
Kozłowski S. 1973. Program ochrony krajobrazu Polski i jej pierwsze realizacje (The plan for safeguarding Poland's landscape and its initial accomplishment). Ochr. Przyr. 38: 61—83.
Kuenen D. J. 1972. Planning for diversity. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. T. M. 72/1: 1—8.
Loucks O. L. 1970. Evolution of diversity, efficiency, and Community stability . Am Zool. 10: 17—25.
Margalef R. 1957. La teoria de la information en ecologia. Mem. Real. Acad. Ciencias y Artes de Barcelona, 32: 373-—404.
Mazaraki M. 1963. Kruszczyk drobnolistny — Epipactis microphylla Sw. na Gorze Zamkowej w Lipowcu, pow. Chrzanów (The helleborine Epipactis microphylla on Gora Zamkowa at Lipowiec). Chrońmy przyr. ojcz. 19, 1: 11—17.
McArtur R. H. 1955. Fluktuation of animal populations, and a measure of community stability. Ecology 36: 533-536.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej (Les associations forestieres du Jura Cracovien). Ochr. Przyr. 20: 133-236.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojcow National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Michalik S. 1969. Roślinność Wąwozu Mnikowskiego. Wszechświat 7/8: 184—187.
Michalik S. 1972a. Synantropizacja szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego (Synanthropization of plant cover in the Ojcow National Park). Phyrocoenosis 1, 4 : 231—244.
Michalik S. 1972b. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Termophilous beech forest Carici-Fagetum Moor 1952 emend. Hartmann, Jahn 1967, in the Cracow-Częstochowa Upland). Fragm. flor. et geobot. 18, 2: 215—225.
Michalik S. 1972c. Synantropizacja szaty roślinnej na terenach chronionych w świetle nowych poglądów na rezerwatową ochronę przyrody. Wszechświat 7/8: 181—186.
Michalik S. 1974a. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku (The changes induced by man in the vegetation of the Ojców National Park since the beginning of XIX th century to 1960). Ochr. Przyr. 39: 65—154.
Michalik S. 1974b. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wiedza Powszechna. Warszawa.
Michalik S. 1974c. Ochrona przyrody a rekreacja (Protection of nature and recreatiion). Chrońmy Przyr. ojcz. 30, 1: 7—13.
Michalik S. 1975a. Storczyki—ginąca grupa roślin. Wiad. bot. 19, 4: 231—241.
Michalik S. 1975b. Roślinność wzgórza Kajasówki i zagadnienia jej ochrony (The vegetation of the Kajasówka hill and the problem of its protection). Chrońmy przyr. ojcz. 31,1: 27—31.
Michalik S. 1977. Mapa synantropizacji zbiorowisk roślinnych centralnej części Wyżyny Krakowskiej. Map of antropogenic changes in plant communities of the central part of the Cracov Upland. Ochr. Przyr. 42: 93—102.
Michalik S. 1978. Parki narodowe, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody w Polsce. W: Ochrona i kształtowanie przyrodniczego środowiska człowieka (Red. W. Michajłow). Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Kraków.
Michalik S. (Rkps). Roślinność aktualna centralnej części Wyżyny Krakowskiej.
Michalik S., Pancer-Kotejowa E. 1972. Thermophilous Beech and Fir Forests (Carici- Fagetum Moor 1952. emend. Hartmann, Jahn 1967) in Poland. Bull. de L'Acad. Pol. des. Sci.. ser. des Sci. biol. Cl. II. 2, 6: 379—388.
Nowak A. 1968. Mezoklimat Rowu Krzeszowickiego. Zesz. Nauk. UJ. Pr. geogr. 18: 87— 103.
Nowak J. 1961. Porosty Wyżyny (Jury) Krakowsko-Częstochowskiej (The Lichens of the Kraków-Częstochowa Upland). Monogr. bot. 11, 2: 1—127.
Novak Z. 1963. Ideowe i realizacyjne założenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Architektura 8: 301—302.
Novak Z., Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M. 1967. Jurajski Park Krajobrazowy (Landscape Park in Jura District). Architektura 5/6: 212—215.
Pawłowski B. 1924. Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty ich ochrony. Ochr. Przyr. 4: 75—82.
Raciborski M. 1884. Zmiany zaszłe we florze okolic Krakowa w ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu pod względem roślin dziko rosnących. Spraw. Kom. Fizjogr. AU. 18 (99)—(126).
Richter S., Szafer W. 1924. Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika. Ochr. Przyr. 4: 92—97.
Smolski S. 1973. Ochrona krajobrazu. W : Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka (Red. W. Michajłow). Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Szafer W. 1928a. Dolina Prądnika jako teren Wycieczki botanicznej. Czas. przyr. 2, 5—6: 115—123.
Szafer W. 1928b. Guide for the excursion to the Valley of the River Prądnik (Biały Kościół—Ojców—Pieskowa Skała—Olkusz). V. I. P. E. 1928, Guide des Excursions en Pologne 10: 1—25.
Szafer W. 1930a. Niszczenie przyrody Doliny Ojcowskiej. Ochr. Przyr. 10: 265—266.
Szafer W. 1930b. Element górski we florze niżu polskiego. Rozp. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 69 (ser. III, 29), dz. B., 3.
Szafran B. 1955. Mchy Jury Krakowsko-Wieluńskiej z uwzględnieniem rezerwatów przyrody (The mosses of the Cracow-Wieluń Jurassic Mountain Range with consideration of natural reserves). Ochr. Przyr. 23: 213—254.
Szczęsny T. 1966. Z problemów ochrony krajobrazu. Ziemia: 97—107.
Świeboda M. 1967. Stanowisko kłoci wiechowatej w Podgórkach koło Krakowa (The locality of the twig-rush at Podgórki near Cracow). Chrońmy przyr. ojcz. 23, 5: 18—24.
Whittaker R. H. 1969. Evolution of diversity in plant communities. Diversity and stability in ecological systems. Brookhagen symposia in biology 22: 178—196.
Wilgat T. 1965. Definicja i klasyfikacja krajobrazów. W: Ochrona przyrody i jej zasobów — problemy i metody (Red. W. Szafer). T. I. Wydawn. Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Kraków.

Relation:

Ochrona Przyrody

Volume:

R. 42

Start page:

75

End page:

91

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: