Object structure
Title:

Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austiaca na Ziemi Kłodzkiej ; A new locality of the smooth snake Coronella austriaca near Kłodzko (SW Poland)

Creator:

Kaczmarski, Mikołaj ; Kolenda, Krzysztof ; Pabijan, Maciej

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 75 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

smooth snake ; Coronella austriaca

References:

Baszczyńska M., Kaźmierczak U. 2011. Zachowanie bioróżnorodności w ramach rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych kopalni wapienia „Górażdże”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 132 (39): 11–22.
Błażuk J. 2007. Herpetofauna doliny Sanu pod Otrytem i terenów przyległych (Bieszczady Zachodnie). Gady. Roczniki Bieszczadzkie 15: 181–229.
Bonk M., Bury S., Pabijan M. 2011. Nowe stanowiska gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce południowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (5): 474–478.
Bury S. 2009. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768) w Bieszczadach i problemy jego ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 65–68.
Dembicka A., Rozwałka R., Stachowicz J. 2006. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca Laur. nad środkową Wisłą. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (1): 102 – 106.
Głowaciński Z. (red.). 2014. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Instytut Ochrony Przyrody PAN [http://www.iop.krakow.pl/PlazyGady/gatunki/31/coronella-au-striaca]; dostęp: 21.02.2014 r.
Gosławski K., Rybacki M. 1988. Uwagi dotyczące ochrony zagrożonych gatunków gadów w Polsce. Przegląd Zoologiczny 32 (1): 63–69.
Guzik M., Zyśk B. 2008. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca Laur.) w Rytrze. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe AP Kraków: 38–39.
Kaźmierczak M. 2011. Rozmieszczenie i preferencje środowiskowe gniewosza plamistego (Coronel-la austriaca Laurenti, 1768) na Dolnym Śląsku. Zakład Biologii i Ochrony Kręgowców Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (praca magisterska).
Kolanek A., Dudek R., Maślak R. 2013. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Materiały konferencyjne – II Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław: 14.
Najbar B. 2000. Występowanie i zagrożenia lokalnych populacji gniewosza plamistego Coronella austriaca w województwie lubuskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (6): 29–36.
Najbar B. 2012. Gniewosz plamisty Coronella austriaca. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 171–185.
Piotrowski W., Rozwałka R., Różycki A. 2006. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca Laur. na Polesiu Lubelskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (1): 106–108.
Profus P., Sura P. 2001. Gniewosz plamisty. W: Głowaciński Z. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa: 278–281.
Profus P., Sura P. 2003. Gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768. W: Głowaciński Z., Rafiński J.(red.). Atlas płazów i gadów w Polski. Status, rozmieszczenie, ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa–Kraków: 95–97.
Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. 2014, poz. 1348.
Rybacki M. 2008. Rozmieszczenie i status gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768) w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny – Przyroda i Człowiek 10: 55–65.
Šandera M. 2014. Mapa rozšíření Coronella austriaca v České republice. W: Zicha O. (red.). Biological Library – BioLib. Citováno; [http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id107/]; dostęp: 21.02.2014 r.].
Zając B. 2013. Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w okolicach Krakowa. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków (praca magisterska).
Żmihorski M. 2004. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (Pn.-Zach. Polska). Przegląd Przyrodniczy 15: 120–130.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

1

Start page:

71

End page:

76

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: