Object structure
Title:

Sztuczne urządzenia wodne jako przyrodniczo niedoceniane siedliska występowania zagrożonych gatunków ryb – przykład piskorza Misgurnus fossilis na obszarze Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006 ; Artificial drainage ditches as undervalued habitats of threatened fish species - a case of weatherfish Misgurnus fossilis in the Natura 2000 site 'Pradolina Bzury-Neru PLH100006'

Creator:

Pyrzanowski, Kacper ; Zięba, Grzegorz ; Przybylski, Mirosław

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 271-272 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

weatherfish ; Misgurnus fossilis

References:

Backiel T., Penczak T. 1989. The Fish and Fisheries in the Vistula River and its Tributary, the PilicaRiver. W: Dodge D.P. (red.). Proceedings of the International Large River Symposium. Honey Harbour, Ontario, Canada, 14–21 September 1986, Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences., 106: 488–503.
Boroń A. 2000. Piskorz. W: Brylińska M. (red.). Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa: 347–350.
Boroń A., Kotusz J., Przybylski M. 2002. Koza, koza złotawa, piskorz, śliz. Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn: 55–68.
Czarnecka H. (red.) 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski. Seria Atlasy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydawnictwa IMGW, Warszawa.
Drozd B., Kouril., Blaha M., Hamackova J. 2009. Effect of temperature on early life history in weatherfish, Misgurnus fossilis (L. 1758). Knowledge & Management of Aguatic Ecosystems, 392, 04, DOI: 10.1051/kmae/2009010.
Dyrektywa 1992. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Geldhauser F. 1992. Die kontrollierte Vermehrung des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis, L.). Fischer & Teichwirt 43 (1): 2–6.
Głowaciński Z. 2001. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Kopeć D., Halladin-Dąbrowska A., Chmielecki B., Kucharski L. 2008. Human impact on wetland flora of the Warsaw-Berlin proglacial valley. Biodiversity: Research and Conservation, 9–10: 57–62.
Kostrzewa J. 1999. Szansa dla Neru. Aura 12: 16–17.
Kostrzewa J., Penczak T. 2002. Stan ichtiofauny dorzecza Neru i perspektywy jej restytucji. W: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2001 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź: 100–102.
Kucharski L., Kopeć D., Janiszewski T., Wojciechowski Z. 2014. Znaczenie Pradoliny dla zachowania różnorodności biologicznej środkowej Polski. W: Kucharski L., Kopeć D. (red.). Pradolina Bzury-Neru. Monografia przyrodnicza obszaru Natura 2000. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź: 87–90.
Kucharski L., Kopeć D., Traut-Seliga A., Wojciechowski Z., Rachalewska D., Tończyk G. 2013. Pradolina Bzury-Neru. W: Kurowski J. (red.). Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim. RDOŚ w Łodzi, Łódź: 76–78.
Mazurkiewicz J. 2012. Piskorz Misgurnus fossilis. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 171–185.
Mazurkiewicz J., Golski J., Sobieszczyk P. 2012. Piskorz Misgurnus fossilis (1145). W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu. GIOŚ, Warszawa.
Penczak T. 1967. Biologiczne i techniczne podstawy połowu ryb stałym prądem elektrycznym. Przegląd Zoologiczny, 11: 114–131.
Penczak T. 1968. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Część Ia. Hydrografia i rybostan Bzury i dopływów. Acta Hydrobiologica 10 (4): 471–497.
Penczak T. 1975. Ichthyofauna of the catchment area of the River Ner and perspectives of its restitution in connection with the erection of a collective sewage treatment plant for the Agglomeration of the City of Łódź. Acta Hydrobiologica 17 (1): 1–20.
Penczak T., Kruk A., Grabowska J., Śliwińska A., Koszaliński H., Zięba G., Tybulczuk S., Galicka W., Marszał L. 2010. Wpływ stopniowej poprawy jakości wody w rzece Ner na regenerację ichtiofauny. Roczniki Naukowe PZW 23: 97–117.
Penczak T., Kruk A., Marszał L., Galicka W., Tybulczuk S., Tszydel M. 2012. Regeneracja ichtiofaunyBzury i Neru po ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń przemysłowych. Roczniki Naukowe PZW 25: 85–93.
Penczak T., Kruk A., Koszaliński H., Zięba G. 2000. Ichtiofauna rzeki Bzury. Roczniki Naukowe PZW 13: 23–33.
Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. poz. 1348.
SDF 2013. Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006. GDOŚ, Warszawa.
Skóra M. 2014. Nowe stanowisko piskorza Misgurnus fossilis w dorzeczu Redy i propozycje jego ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (2): 178–184.
Witkowski A., Kotusz J. 2008. Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Roczniki Naukowe PZW 21: 23–60.
Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczysta 65 (1): 33–52.
Zięba G. 2006. Struktura zespołów ryb systemu rzeki Bzury na tle czynników środowiskowych. Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki (praca doktorska).
Zięba G., Marszał L., Janic B. 2014. Ryby i minogi. W: Kucharski L., Kopeć D. (red.). Pradolina Bzury-Neru. Monografia Przyrodnicza Obszaru Natura 2000. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź: 31–34.
Ziułkiewicz M. 2014. Warunki wodne. W: Kucharski L., Kopeć D. (red.). Pradolina Bzury-Neru. Monografia przyrodnicza obszaru Natura 2000. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź: 27-29.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

4

Start page:

266

End page:

272

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: