Object structure
Title:

Szata roślinna Ojcowskiego Parku Narodowego ; Zespoły roślinne

Group publication title:

Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego

Creator:

Medwecka-Kornaś, Anna

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1977

Description:

25 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 233-235

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Ojców National Park (Ojców, Poland)

References:

Baradziej E. 1969. Znikanie martwych szczątków roślin oraz zimowanie gatunków w murawie kserotermicznej Origano-Brachypodietum w Ojcowskim Parku Narodowym. Fragm. flor. et geobot. 15, 4: 469—485.
Beiger Μ. 1960. Owady minujące Ojcowskiego Parku Narodowego. Prace Komis. Biol. PTPN. 23, 2: 3—154.
Czopek Μ. 1967. Wstępne badania nad fotosyntezą i oddychaniem wybranych gatunków lasu bukowego Fagetum carpaticum. Studia Naturae A, 1: 115—138.
Gotkiewicz Μ., Szafer W. i in. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Wydawn. popularnonauk. Zakładu Ochrony Przyrody PAN 12. Kraków.
Jankowska K. 1967. Sezonowe zmiany roślinności i produkcja pierwotna netto w płacie łąki Arrhenatheretum elatioris. Studia Naturae A, 1: 153—173.
Jankowska K. 1971. Net Primary Production during a Three-year Succession on an Unmowed Meadow of the Arrhenatheretum elatioris Plant Association. Bull. Acad. Pol. des Sc., Cl. II, Ser. sc. biol. 19, 12: 789—794.
Karkanis Μ. 1967. Warunki glebowe lasu bukowego Fagetum carpaticum i łąki Arrhenatheretum elatioris. Studia Naturae A, 1: 4—60.
Kaźmierczak T. 1967. Wstępne badania nad występowaniem i liczebnością bezkręgowców w lesie bukowym Fagetum carpaticum. Studia Naturae A, 1: 139—151.
Kaźmierczakowa R. 1967. Runo lasu bukowego Fagetum carpaticum, jego fenologia i ekologia produkcji pierwotnej. Studia Naturae A, 1: 95—114.
Klein J. 1967. Powiązanie między pokrywą śnieżną a zbiorowiskami roślinnymi w Ojcowskim Parku Narodowym. Fragm. flor. et geobot. 13, 1: 77—100.
Kłaput A. 1950. Recherches sur des sols des associations végétales rocheuses du Jura de Cracovie. Bull. Acad. Pol. Sci. et Lettr. Cl. Mathém.-Nat., Sér. B, 1: 85—99.
Kornaś J. 1950. Revue systématique et spectres de la biologie florale des associations rocheuses du Jura Cracovien. Bull. Acad. Pol. Sci et Lettr., Cl. Mathém.-Nat., Sér. B, 1 (1949): 85—97.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1970. Zbiorowiska roślinne — ekosystem — biosfera. Nauka dla wszystkich 126: 3—32. Wydawn. PAN, Kraków.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. The status of introduced plants in the natural vegetation of Poland. IUCN Public. New Ser. 9: 38—45.
Kosior A. 1967. Wstępne badania składu i liczebności bezkręgowców łąki Arrhenatheratum elatioris. Studia Naturae A, 1: 175—197.
Kotańska Μ. 1970. Morfologia i biomasa podziemnych organów roślin w zbiorowiskach łąkowych Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae A, 4: 1—107.
Kozłowska A. 1927. Naskalne zbiorowiska roślin na Wyżynie Małopolski. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU. Dz. AB, 67: 325—374.
Lausi D., Pignatti S. 1973. Die Phänologie der europäischen Buchenwälder auf pflanzensoziologischer Grundlage. Phytocenologia 1, 1: 1—63.
Łomnicki A., Kosior A., Kaźmierczak T. 1965. Ocena suchej masy uszkodzeń dokonanych przez roślinożerców w runie lasu bukowego (Fagetum carpaticum). Ekol. pol. B, 9, 1: 61—67.
Medwecka-Kornaś A. 1949. Biologia rozsiewania naskalnych zespołów roślinnych Jury Krakowskiej. Bull. Acad. Pol. Sci. et Lettr., Cl. Mathem.-Nat., Ser. B, 1: 151—173.
Medwecka-Kornaś A. 1950. Biologia rozsiewania naskalnych zespołów roślinnych Jury Krakowskiej. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, Dz. B, 74, 1: 1—41.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochr. Przyr. 20: 133—236.
Medwecka-Kornaś A. 1962. Jak powstała mapa roślinności Ojcowskiego Parku Narodowego i co z niej można odczytać. Chrońmy Przyr. ojcz. 18, 4: 3—12.
Medwecka-Kornaś A. (red.). 1967. Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym. Studia Naturae A, 1: 1—213.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm. flor. et geobot. 18, 2: 215—225.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX w. do 1960 roku. Ochr. Przyr. 39: 65—154.
Myczkowski S. 1967. Skład florystyczny, struktura i produktywność roślinności drzewiastej płatu Fagetum carpaticum. Studia Naturae A, 1: 61—93.
Nowak J. 1960. Naskalne zespoły porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm. flor. et geobot. 6, 3: 323—392.
Pawłowski B. 1924. Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty ich ochrony. Ochr. Przyr. 4: 75—82.
Rajchel R. 1965. Produktywność pierwotna netto runa w dwóch zespołach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego. Fragm. flor. et geobot. 11, 1: 121—150.
Siedlecka-Binder Z. 1967. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 32: 171—206.
Szafer W. 1928. Guide for the Valley of the River Prądnik (Biały Kościół— Ojców—Pieskowa Skała—Olkusz). V I.P.E. 1928. Guide des Excursions en Pologne 10: 1—25.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953. Rośliny polskie. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Szafran B. 1955. Mchy Jury Krakowsko-Wieluńskiej z uwzględnieniem rezerwatów przyrody. Ochr. Przyr. 23: 213—254.
Witkowski Z. 1969. Zespół ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) łąki koszonej i nie koszonej w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochr. Przyr. 34: 185—204.
Zurzycka A. 1967. Badania ekologiczne nad zespołem Festucetum pallentis. Fragm. flor. et geobot. 13, 3: 403—411.

Relation:

Studia Naturae Ser. B

Volume:

Nr 28B

Start page:

199

End page:

235

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 4, II 282/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: