Object structure
Title:

Betula humilis on Wysoczyzna Siedlecka (Siedlce Plateau)

Creator:

Falkowski, Michał

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 113-114 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Betula humilis

References:

Borkowska L. 1995. Zmiany we florze reserwatu "Gołobórz" w latach 1980-1990. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach 44: 75-89.
Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1967. Betula humilis Schrank brzoza niska. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce, z. 6: 5-9.
Celińska E., Głowacki Z. 1990. Zarośla z Betula humilis (Schrank) w pobliżu wsi Czepielin k. Mordów (Wysoczyzna Siedlecka) i ich synekologia. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach 24: 41-47.
Fijałkowski D. 1958. Wykaz rzadszych roślin Lubelszczyzny. Część II. Fragm. Flor. et Geobot. 3, 2: 5-18.
Fijałkowski D. 1959. Szata roślinna Jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających do nich torfowisk. Ann. UMCS B, 14: 131-206.
Głowacki Z. 1984. Notatki florystyczne z Mazowsza i Podlasia. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach ser. Przyr. 4: 51-77.
Jasnowski M. 1955. Stanowiska brzozy niskiej (Betula humilis Schrank) w dorzeczu Tyśmienicy na Lubelszczyźnie. Ochr. Przyr. 23: 204-212.
Jówko G., Głowacki Z. 1976. Flora roślin naczyniowych gleb mokrych w najbliższych okolicach Siedlec. Zesz. Nauk. WSP w Siedlcach 1: 95-120.
Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
Krzemieniewski W. 1933. Przyczynek do flory i fauny powiatu siedleckiego. Odbitka, Bibl. Reg. Naucz. Szk. Powsz., Siedlce.
Lindner L. (red.) 1992. Czwartorzęd. Osady - metody badań - stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.
Mojski E. J. 1972. Nizina Podlaska. W: Geomorfoligia Polski (red. Galon R.). Tom 2. Niż Polski. PWN, Warszawa: 318-373.
Polakowski B. 1962. Ochrona ginących gatunków roślin torfowiskowych na Pomorzu Wschodnim (The protection of certain species of plants occurring in the peat-bogs of East Pomerania threatened). Ochr. Przyr. 28: 137—158.
Polakowski B. 1976. Zanikanie składników torfowiskowych na Pojezierzu Mazurskim. Phytocoenosis, 5, 3/4: 265-274.
Szańkowski M. 1991. Zbiorowiska brzozy niskiej (Betula humilis Schrank) w Białowieskim Parku Narodowym i ich przyszłość w środowisku uwolnionym spod presji antropogenicznej. Phytocoenosis 3, 1: 69-88.
Zając A., Zając M. (red.) 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. Nakł. Prac. Chorol. Komputer. Inst. Bot. UJ, Kraków.
Zając A., Zając M. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. Ochr. Przyr. 55: 25-35.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.) Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.
Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Żukowski W., Jackowiak B. (red.). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM Poznań 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9–96.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

58

Issue:

1

Start page:

109

End page:

114

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: