Object structure
Title:

Hydrochemical characteristics of the stream Drwinka and estimate of its self-purification ability ; Hydrochemiczna charakterystyka Drwinki i ocena jej zdolności do samooczyszczania

Creator:

Jop, Krzysztof

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1980

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 261-262 ; ISSN 0065-132X ; ISBN 83-01-02728-2

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Drwinka

References:

Bzowski Μ. 1973. Rzeźba i stosunki wodne dna doliny Wisły w północnej części Puszczy Niepołomickiej — The relief and hydrology of Vistula valley bottom in the region of Niepołomice Forest. Studia Naturae, A, 7, 7—37.
Chojnacki A. 1970. The content of mineral components in atmospheric precipitation in relation to natural and economical conditions of Poland. Pol. J. Soil Sci., 3, 39—46.
Dubiel E. 1973. Zespoły roślinne starorzeczy Wisły w Puszczy Niepołomickiej i jej otoczeniu — Plant associations of the old Vistula beds in the region of Niepołomice Forest. Studia Naturae A, 7, 67—124.
Golterman H. L. 1969. Methods for chemical analysis of fresh waters. Oxford, Blackwell Sci. Publ. IBP Handbook, 8.
Grodziński W. 1976. Ecological consequences of industrial impact upon forest ecosystems as exemplified by the Niepołomice Forest (S. Poland). Regional Meeting MAB, Brno, ČSAV.
Hess Μ. 1974. Klimat aglomeracji krakowskiej — The climate of the Cracow agglomeration. Zesz. Nauk. AGH, Sozol. Sozotechn. 1, 79—93.
Just J., Hermanowicz W. 1955. Fizyczne i chemiczne badania wody do picia i potrzeb gospodarczych. Warszawa, PZWL.
Klimaszewski Μ. 1972. Geomorfologia Polski. 1, Warszawa, PWN.
Mathis B. J., Cummings T. F. 1973. Selected metals in sediments, water, and biota in the Illinois River. J. Water Poll. Control Fed., 45, 1573—1583.
McColl R. H. S. 1974. Self-purification of small freshwater streams: phosphate, nitrate, and ammonia removal. New Zealand Mar. Freshw. Res., 8, 375—388.
Oktaba W. 1974. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalna. Warszawa, PWN.
Pasternak K. 1973. Rozprzestrzenienie metali ciężkich w wodach płynących w rejonie występowania naturalnych złóż oraz przemysłu cynku i ołowiu (The spreading of heavy metals in flowing waters in the region of occurrence of natural deposits and of zinc and lead industry). Acta hydrobiol. 15: 145—166.
Vollenweider R. A. 1968. Water management research. Scientific fundamentals of the eutrophication of lake and flowing water, with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication. DAS (CSI), 68, 27.
Wilczyńska-Michalik W. 1978. Studium mineralogiczno-chemiczne pyłów ze strefy oddziaływania emisji przemysłowych na terenie Huty im. Lenina (typescript).
Zając K. P. 1977. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z głównych emitorów aglomerowni krakowskiej (typescript).
Żadin W. L. 1966. Metody badań hydrobiologicznych. Warszawa, PWN.
Standard Methods for the Examination of Water and Sewage, 1955. New York, Amer. Public Health Ass.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 22

Issue:

3

Start page:

249

End page:

262

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: