Object structure
Title:

Diversity of vegetation cover in an ancient agrucultural landscape in the Proszowice Plateau

Creator:

Towpasz, Krystyna ; Kotańska, Małgorzata

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 18-20 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Nida Basin (Poland) ; Niecka Nidziańska

References:

Berdau F. 1859. Flora Cracoviensis. Typis C.R. Univ. Jagiellon., Cracoviae.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Springer Verlag, Wien.
Cabaj W., Nowak W. A. 1986. Rzeźba Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 14: 119-209, Kraków.
Dubiel E. 1989. Roślinność i flora doliny Wisty między Oświęcimiem a Sandomierzem. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 17: 137-208, Kraków.
Dubiel E. 2000. Historia badań i zmiany we florze roślin naczyniowych Puszczy Niepołomickiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56, 1: 36-54.
Głowacki Z. 1984. Interesująca roślinność skarpy w okolicy wsi Skałka i jej antropogeniczne przemiany. Zesz. Nauk. WSR.-P. w Siedlcach, ser. Przyr. 4: 177-187.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Kostrowicki S. A. 1966. Stosunki biogeograficzne. W: Studia geograficzne w powiecie pińczowskim (red. Kondracki J.) Przegl. Geogr. 47: 115163.
Kotańska M., Towpasz K. 1999. Godna ochrony roślinność doliny Szreniawy na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 5: 85-87.
Kotańska M., Towpasz K., Mitka J. 2000. Xerothermic grassland: habitat island in an agricultural landscape. Proceedings IAVS Symposium, Opulus Press, Upsala.
Kotańska M., Towpasz K., Trzcińska-Tacik H., Mitka J. 2001. Vegetation cover in an ancient agricultural landscape: the Proszowice Plateau (southern Poland) as a case-study. Acta Soc. Bot. Pol. 70, 4: 313-322.
Kozłowska 1923. Stosunki geobotaniczne Ziemi Miechowskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. 57: 1-67.
Kruk J., Sarunas M., Alexsandrowicz S. W., Śnieżko Z. 1996. Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy. Inst. Arch, i Etn. PAN, Kraków.
Loster S. 1972. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach polskich. 6. Trifolium patens Schreb. Fragm. Flor. et. Geobot. 18, 2: 165-171.
Łuszczyńska B. 1998. Kserotermiczna flora naczyniowa wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej (Garb Pińczowski, Płaskowyż Sza- niecki, wschodnia część Niecki Soleckiej). Fragm. Flor. et Geobot., ser. Polon. 5: 55-87.
Paszyński J., Kluge M. 1986. Klimat Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 14: 211-238, Kraków.
Szwagrzyk J. 1987. Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 15: 17-91, Kraków.
Tacik T. 1959. Zapiski flory styczne z południowej części Wyżyny Małopolskiej wraz z uwagami o zasięgach i wędrówkach kilku rzadszych gatunków. Fragm. Flor. et Geobot. 5, 3: 365-384.
Towpasz K. 1971. Ficaria verna Huds. subsp. calthifolia (Rchb.) Vel. w Polsce. Fragm. Flor. et. Geobot. 17, 2: 215-219.
Towpasz K. 1994. Stanowisko lnu włochatego Linum hirsutum na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 2: 91-94.
Towpasz K. 1994. Interesująca roślinność kserotermiczna w Hebdowie koło Nowego Brzeska. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 4: 88-90.
Towpasz K., Cwener A. 2002. Występowanie Rosa gallica na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). Fragm. Flor. et. Geobot., ser. Polon. 9.
Towpasz K., Cwener A. 2002. Nowe stanowisko Ranunculus illyricus (Ranunculaceae) w Polsce. Fragm. Flor. et Geobot., ser. Polon. 9.
Towpasz K., Kotańska M. 1999. Roślinność muraw kserotermicznych w Lelowicach na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 6: 81 83.
Towpasz K., Kotańska M. 1999. Nowe stanowisko Reseda phyteuma (Resedaceae) w Polsce. Fragm. Flor. et Geobot. 6: 284-286.
Towpasz K., Kotańska M. 2000. Osobliwa roślinność kserotermiczna w Kątach na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56, 3: 87 89.
Towpasz K., Kotańska M. 2000. Murawy kserotermiczne na lessowych zboczach doliny Wisły w Morsku koło Koszyc. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56, 6: 110-112.
Towpasz K., Kotańska M. 2001. Vanishing and threatened vascular plants of the Płaskowyż Proszowicki (Małopolska Upland). Nature Conser. 1.
Towpasz K., Trzcińska-Tacik H. 1997. Rzadkie gatunki roślin naczyniowych województwa krakowskiego. Fragm. Flor. et Geobot., ser. Polon. 4: 17-27.
Towpasz K., Trzcińska-Tacik H. 1998. Distribution and ecology of sisymbrium polymorphum (Cruciferae). Fragm. Flot. et Geobot., 43, 1: 147-157.
Towpasz K., Kotańska M., Mitka J. 1999. Elymus hispidus (Poaceae) in xerothermic grassland on the Proszowice Plateau (Małopolska Upland, S Poland). Fragm. Flor. et. Geobot., suppl. 7: 107-113.
Towpasz K., Kotańska M., Trzcińska-Tacik H. 1998. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. et Geobot., ser. Polon. 5: 31-39.
Towpasz K., Kotańska M., Trzcińska-Tacik H. 1999. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 2, Fragm. Flor. et Geobot., ser. Polon. 6: 87-94.
Towpasz K., Kotańska M., Trzcińska-Tacik H. 2001. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 3, Fragm. Flor. et Geobot., ser. Polon. 8: 21-27.
Trzcińska H., Lityńska-Zając M. 1999. Różnorodność flory niewielkiego obszaru od okresu rzymskiego do współczesności w południowej Polsce. Polish Bot. Stud. Guideboook, ser. 23: 197-209.
Trzcińska-Tacik H., Towpasz K., Kotańska M. 1998. Vegetation cover of the Proszowice Plateau. In: Holocene-Prehistoric settlement and its environmental setting east Cracow (ed. Wasylik K.). Guide to excursion 4. The 5th Europaean Palaeobotanical and Palynological Conference, Władysław Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Cracow.
Zając A. 1978. Założenia metodyczne Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wiad. Bot. 22, 3: 145-155.
Zając A., Zając M. (red.) 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. Nakładem Prac. Chorol. Komputer. Inst. Bot. UJ, Kraków.
Zając M., Zając A. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. Ochr. Przyr. 55: 25-35.
Zając M., Zając A. (red.) 1998. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie. Nakładem Prac. Chorol. Komputer. Inst. Bot. UJ, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

58

Issue:

2

Start page:

5

End page:

20

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: