Object structure
Title:

Possibilities of application of the heterosis effect in commercial production of common carp (Cyprinus carpio L.). 1. Production of fingerlings ; Potencjalne możliwościzastosowania efektu heterozji w produkcji towarowej karpia (Cyprinus carpio L.) 1. Produkcja narybku

Creator:

Białowąs, Henryk

Publisher:

Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1991

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 332-334 ; ISSN 0065-132X

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

heterosis ; common carp ; Cyprinus carpio

References:

Andrijasheva Μ. A. 1966. Geterozis pri vnutrividovykh skreshchivaniyakh karpa. Izv. GosNIIORKh, 61, 62—78.
Bakos J. 1976. Crossbreeding Hungarian races of common carp to develop more productive hybrids. In: Pillay T. V. R., Wm. A. Dill (Eds): Advances in aquaculture. Farnham, Surrey, England, Fishing News Books Dtd. 633—635.
Białowąs H. 1989. Efekt heterozji w produkcji towarowej karpia. Wyniki I-go roku chowu. XIV Zjazd Hydrobiol. Pol. w Olsztynie, 18—22 września 1989 r. [Heterosis effect in commercial production of common carp. Results of 1st year rearing. Proc. XIV Conf. Polish Hydrobiol., 18—22 September 1989] Olsztyn, 12—13.
Dobosz S., Białowąs H. 1986. Metoda oceny krzyżówek linii hodowlanych karpia z zastosowaniem grup porównawczych [Method of estimation of crossings between different lines of common carp, using comparative groups]. Gosp. Ryb., 5, 7—9.
Kirpichnikov V. S. 1966. Celi i melody selekoii karpa. Izv. GosNIIORKh, 61, 7—28.
Kołątaj A., Krzanowska, Wolański N. 1973. Biologiczne podstawy heterozji [Biological bases of heterosis], Warszawa, PWN, 381—388.
Moav R., Wohlfarth G. 1968. Genetic improvement of yield in carp. Rome, FAO Fish Repts, (44), 4, 12—29.
Nowak Μ., Mejza T., Rychlicki Z. 1980. Zasady użytkowego krzyżowania karpi (Cyprinus carpio L.) [Principles of commercial crossbreeding (Cyprinus carpio L.)]. Olsztyn, IRŚ, 130, 12 pp.
Pokorrny J., Hartvich P., Rysavy J., Klezl L. 1983. Hodnoceni hmotnosti kapriho pludku K1 s pouzitim standardni linie [The weight evaluation of K1 carp fry with the use, of a standard line]. Živoc. Vyr., 28, 843—849.
Rieger R., Michaelis A., Green M. M. 1974. Słownik terminów genetycznych [Dictionary of genetics]. Warszawa, PWRiL, 210—211.
Rychlicki Z. 1973. Ocena użytkowa krzyżówki karpia węgierskiego z Zatorskim [Commercial estimation of crossbreeding between Hungarian carp and carp from Zator], Gosp. Ryb., 3, 3—4.
Shimma Y., Suzuki R., Yamaguchi M. 1983. Growth performance and body compositions of F1 hybrid between Yamamoto and mirror carp reared with four kinds of practical diets. Aquaculture, Bull. Res. Inst. Aquacult., 4, 1—8.
Sin A. W. 1982. Stock improvement of the common carp in Hong Kong through hybridization with the introduced Israeli race ,,Dor-70”. Aquaculture, 29, 299— 304.
Skjervold H. 1976. Genetic improvement of salmonids for fish culture. In: Huisman E. A. (Ed.): Aspects of fish culture and fish breeding. Land- bouwhogeschool Wageningen, Miscel. papers, H. Veemman and Zonen B. V., 13, 7—27.
Smisek J. 1979. Hybridizace kapru vodnanskie a madanskie linie [Hybridization of Vodnany and Hungarian carp lines]. Bul. VŬRH, Vodnany, 1, 3—12.
Smisek J. 1979. Vyzkum exterieru, heratibility a biochemickych hodnot v genetice karpa w ČSSR [Investigation of the exterior, heritability, and biochemical values in carp genetics in CSSR]. Bul. VŬRH Vodnany, 2, 3—6.
Smisek J. 1981. Vliv genofondu na uzitkove a exterierove vlastnosti filialnich generaci kapriho pludku z mezilinioveho krizeni [The effect of the gene pool on the commercial and conformation properties of the filial generations of carp fry from inter-line crossing]. Bul. VŬRH Vodnany, 2, 3—11.
Smisek J. 1981. Hmostnost, exterier rezistence kapriho pludku v hybridnich liniich [The weight, conformation, and resistence of carp fry in hybrid lines]. Bul. VŬRH Vodnany, 4, 12—19.
Stegman K. 1965. Problematyka badań w zakresie selekcji karpi na tle różnorodnych poglądów [Problems of investigations in common carp selection on the background of different opinions]. Zesz. Nauk. SGGW, Zootechn., 5, 7—22.
Stegman K. 1967. Wytyczne przeprowadzania selekcji doświadczalnej karpia — Main lines of experimental carp's selection. Olsztyn, IRŚ 21, 16 pp.
Suzuki R., Yamaguchi M. 1980. Imrovement of quality in the common carp by crossbreeding. Bull. Japan. Soc. Sci. Fish., 46, 1427–1434.
Szumiec Μ. A. 1989. Warunki hydrometeorologiczne chowu karpi w sezonach hodowlanym 1988 i zimowym 1987/1988 [Hydrometeorological conditions of carp production during the breeding season 1988 and winter 1987∕1988]. Gosp. ryb., 3, 8—9.
Włodek J. Μ. 1972. Obecne kierunki rozwoju hodowli i selekcji karpia (próba syntezy) [Current trends in the development of breeding and selection of common carp (an attempt at synthesis)]. Roczn. Nauk Roln., H, 94, 3, 123— 138.
Włodek J. Μ. 1976. Heterozja w chowie i hodowli karpia [Heterosis in production and breeding of common carp]. Gosp. Ryb., 12, 10—12.
Włodek J. Μ. 1980. Rozwój hodowli stawowej karpia na terenie południowej Polski [Development of pond breeding of common carp in Southern Poland]. Post. Nauk Roln., 2, 107—130.
Włodek J. Μ., Matlak O. 1978. Comparative investigations on the growth of Polish and Hungarian carp in southern Poland. Internat. Seminar on: Increasing the productivity of fishes by selection and hybridisation. September, 1978, Szarvas, Hungary, 154—194.
Wolny P., Kołder W., Piller A., Szumiec M. 1975. Założenia programu produkcji rybackiej Zakładu Doświadczalnego PAN w Gołyszu z uwzględnieniem dostosowania i powiązania jej z wymogami wynikającymi z planu prac badawczych. W: Program rozwoju na okres od 1970 do 1990 r. [Programme of fisheries production at the Experimental Station PAN Gołysz, in connection with scientific planes. In: Development programme for the period 1970—1990]. Gołysz-Zaborze, PAN, Zakład Biologii Wód, 48—90.
Woynarovich E. 1962. Hatching of carp eggs in Zuger-glasses and breeding of carp larvae until an age of 10 days. Bamidgeh, 14, 38—46.
Wrona J., Gacek K., Rychlicki Z. 1980. Wpływ ciężaru samca zatorskiego w krzyżówce z węgierskim na produkcyjność mieszańców oraz skład chemiczny ich ciała [Influence of body weight of a Zator male carp in crossbreeding with a Hungarian carp female on hybrid productivity and their body chemical composition]. Rocz. Nauk Zoσtechn., 7 (2), 175—181.
Żuk B. 1979. Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt [Methods of populational genetics in animal husbandry]. Warszawa, PWRiL, 313—315.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 33

Issue:

3/4

Start page:

319

End page:

334

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: