Object structure
Title:

Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły ; Geological and pedological characteristic of the basin of river Soła

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1960

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 172-174

Type of object:

Journal/Article

References:

Burtanówna J., Konior K., Książkiewicz M. 1937. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Wyniki badań i objaśnienia do mapy, P. A. U. Wydawn. Śląskie, Kraków.
Dobrzański B., Malicki A. 1950. Gleby województwa krakowskiego i rzeszowskiego. Annales U.M.C.S., 4, 6, sectio B, Lublin.
Konior K. 1939. Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała-Bielsko. P. A. U. Wydawn. Śląskie — prace geologiczne nr 5.
Kozikowski H., Tatara J., Tokarski A. 1953. Szkic geologiczny dorzecza Soły między Żywcem a Czernichowem, Kraków (maszynopis).
Kozikowski H., Jednorowska A. 1956. Badania geologiczne i mikropaleontologiczne w dolinie Słonicy (Beskid Zachodni). Acta Geol. Pol., 6, 4.
Książkiewicz M. 1930. Geologische Untersuchungen in den Wadowitzer Karpathen, I Teil, Strat. — Tektonische Verhältnisse. Bull. Intern. Acad. Pol. ser. A.
Książkiewicz M. 1932. Budowa geologiczna brzeżnych Beskidów Wadowickich i ich stosunek do Przedmurza. Rocz. Pol. Tow. Geolog. 8.
Lazar J. 1957. Gleby Żywiecczyzny. Rocz. Nauk Roln. 76-A-l, 65—105.
Musiał L., Turoboyski L. i in. 1958. Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością samooczyszczania. Pol. Arch. Hydrobiol., 4, 221—250.
Oleksynowa K., Komornicki T. 1958. Materiały do znajomości wód w Tatrach, cz. IV, Dolina Kościeliska, Zesz. Nauk. W. S. R. w Krakowie, Rolnictwo, z. 5.
Pardé M. 1957. Rzeki. PWN Warszawa.
Pasternak K. 1953. Gleby gromady i majątku doświadczalnego P. A. U. Lipowa (maszynopis).
Pasternak K. 1958. Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 7.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza Górnej Wisły. Acta Hydrobiol. 1, 3—4, 221—283.
Pomianowski K. 1936. Zbiorniki na Sole i możliwości budowy zbiorników na fliszu karpackim. Gospodarka Wodna, 2, 6.
Reniger A., Ziemnicki S. 1952. Erozja gleb. PWRiL, Warszawa.
Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy. Pol. Arch. Hydrobiol. 3 (16), 69—160.
Sokołowski S. 1952. Przeglądowa mapa geologiczna Polski. Inst. Geolog. F-3, Cieszyn 75.
Stangenberg K. 1951. Skład chemiczny wód rzecznych na Dolnym Śląsku. Kosmos, ser. A, 66, 4, 1948—51.
Stangenberg M. 1937. Zur Hydrochemie der Tatra-Seen. Verh. I. V. L. 8, 2.
Stangenberg M. 1938. Skład chemiczny osadów głębinowych jezior Suwalszczyzny. Rozpr. i sprawozd. I. B. L. P., Ser. A, nr 31.
Stangenberg M. 1939. Zur Oligotrophie des Ohrid-Sees. Arch. Hydrob. i Ryb. 12.
Stangenberg M. 1951. Skład chemiczny i bakteriologiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody rzeki Wieprza i Pilicy. Wiad. Służby Hydrol, i Meteorolog. 2, 4 i 5.
Stangenberg M. 1958. Skład chemiczny i bakteriologiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody rzeki Niemna. Pol. Arch. Hydrobiol. 4 (17).
Stangenberg M. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Pol. Arch. Hydrobiol. 4 (17).
Starmach K. 1938. Badania sestonu Górnej Wisły i Białej Przemszy. Sprawozd. Kom. Fizjogr. PAU, 73, 1938, 1—145.
Starmach K. 1956. Rybacka i hydrobiologiczna charakterystyka rzek. Pol. Arch. Hydrobiol. 3 (16), 307—332.
Starmach K. 1958. Hydrobiologiczne podstawy użytkowania przez wodociągi wód płytkich zbiorników rzecznych. Pol. Arch. Hydrobiol. 4 (17).
Strzemski M. 1954. Gleby województwa krakowskiego. Przegląd Geogr. 26, 4.
Szaflarski J. 1932. Z historii doliny Soły. Prace Inst. Geogr. UJ Kraków.
Szajnocha W. 1884. Studya geologiczne w Karpatach Galicyi Zachodniej. Cz. I. Okolice Żywca i Białej. Kosmos. 9.
Tokarski A. 1947. Grójec i żywieckie okna tektoniczne. Biul. Państw. Instyt. Geol. 28.
Tokarski A. 1953. Rów tektoniczny w Tresnej (Polskie Karpaty Zachodnie). Przegląd Geol. 4.
Włodek J. 1925. Notatka o koncentracji jonów wodorowych niektórych wód doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej. Sprawozd. Kom. Fizjograf. PAU, 60.
Włodek J., Ralski E., Wodzicka M. 1933. Untersuchungen an Kalkpflanzen in einem Granitgebiet., Bull. Acad. Pol. Sc Lettr., CI. Math. Nat., ser. B I.
Praca zbiorowa 1956. Przyrodniczo-Genetyczna Klasyfikacja Gleb Polski, Pol. Tow. Gleb., Roczn. Nauk Rol. 74-D.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 2

Issue:

3-4

Start page:

159

End page:

174

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: