Object structure
Title:

Waloryzacja geologiczna i malakologiczna rezerwatu "Skała Kmity" na Wyżynie Krakowskiej ; Geological and malacological evaluation of the Skała Kmity nature reserve (Cracow Upland)

Creator:

Alexandrowicz, Zofia ; Alexandrowicz, Stefan Witold (1930– )

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 109-110

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Skała Kmity

References:

Alexandrowicz S. W. 1954. Turon południowej części Wyżyny Krakowskiej (Turonian of the southern part of the Cracow Upland). Acta Geol. Pol. 4: 361-390.
Alexandrowicz S. W. 1956. Zespoły globotrunkan w turonie okolic Krakowa (Globotruncana assemblages in the Turonian of the Cracow Region). Acta Geol. Pol. 6: 41-63.
Alexandrowicz S. W. 1960. Budowa geologiczna okolic Tyńca (Geological structure of the vicinity of Tyniec - Cracow Region). Biul. lnst. Geol. 152: 5-93.
Alexandrowicz S. W. 1969a. Transgresywne osady santonu tolicach Krakowa (Les dépôts transgressifs du Santonien aux environs de Cracovie). Zesz. Nauk. AGH 211. Geologia 11: 15-59.
Alexandrowicz S. W. 1969b. Utwory paleogenu w południowej części Wyżyny Krakowskiej (Couches (du Paléogène de la partie méridionale du Plateau de Cracovie). Rocz. Pol. Tow. Geol. 39, 4: 681-696.
Alexandrowicz S. W. 1984. Malakofauna w madach Rudawy z Zabierzowa. Mat. symp. Holocen okolic Krakowa. Wydawn. AGH, Kraków, s. 82-83.
Alexandrowicz S. W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych (Malacological analysis in Quaternary research). Zesz. Nauk. AGH 1145, Geologia 12, 1-2: 1-240.
Alexandrowicz S. W. 1995. Malacofauna of the Vistulian loess in the Cracow Region (S Poland). Ann. UMCS, sec. B, 50, 1: 1-28.
Alexandrowicz Z. 1960. Przełom Rudawy pod Skałą Kmity koło Zabierzowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 16, 1: 18-24.
Alexandrowicz Z. 1966. Utwory czwartorzędowe przełomowej doliny Rudawy w Zabierzowie koło Krakowa. Spraw. z Pos. Kom. Oddz. PAN w Krakowie, s. 617-620.
Alexandrowicz Z. 1993. Projekt geologicznej ścieżki dydaktyczno-turystycznej na terenie: kamieniołom w Zabierzowie - przełom Rudawy pod Skałą Kmity. Mat. arch. Zarz. Zesp. Jurajskich PK w Krakowie.
Dżułyński S. 1952. Powstanie wapieni skalistych jury krakowskiej (The origin of the Upper Jurassic limestones in the Cracow area). Rocz. Pol. Tow. Geol. 21: 125-180.
Dżułyński S. 1953. Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej (Tectonics of the southern part of the Cracovian Upland). Acta Geol. Pol. 3, 3: 325-440.
Dżułyński S., Henkiel A., Klimek K., Pokorny J. 1966. Rozwój rzeźby dolinnej południowej części Wyżyny Krakowskiej (The development of valleys in the southern part of the Cracow Upland). Ann. Soc. Geol. Pol. 36, 4: 329-342.
Feliksiak I. 1982. Przejawy tektoniki przedmioceńskiej w Krakowie i Zabierzowie. Kwart. Geol. 26, 3-4: 710.
Feliksiak I. 1985. Zabierzów quarry. W: Carpatho-Balcan Geol. Ass. 13 Congr., Guide excur. 2: 24.
Feliksiak l. 1988. Budowa geologiczna obszaru między Krakowem, Zabierzowem i Morawicą. Mat. arch. Bibl. AGH Kraków.
Feliksiak I. 1992. Osady krasowe oligocenu i wczesnego miocenu oraz ich znaczenie dla poznania rozwoju tektoniki i rzeźby okolic Krakowa (Oligocene-Early Mocene karst deposits and their importance for recognition of the development of tectonics and relief in the Carpathian Foreland. Kraków Region, Southern Poland). Ann. Soc. Geol. Pol. 62: 172-207.
Feliksiak I. 1993. Waloryzacja merytoryczna kamieniołomu Zabierzów pod kątem jego zagospodarowania. Mat. arch. Zarz. Zesp. Jurajskich PK w Krakowie.
Głowaciński Z. (red.). 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Red list of threatened animals in Poland). Zakł. Ochr. Przyr. i Zasob. Nat. PAN. Kraków.
Gradziński R. 1962. Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny Krakowskiej (Origin and development of subterraean karst in the southern part of the Cracow Upland). Ann. Soc. Geol. Pol. 32, 4: 429-491.
Gradziński R. 1992. Projekt rozszerzenia rezerwatu „Skała Kmity” o łąki w przełomie rzeki Rudawy dla realizacji celów powołania rezerwatu. Mat. arch. Zarz. Zesp. Jurajskich PK w Krakowie.
Lipiarski P. (1986). Utwory kredowe z obrzeżenia rowu krzeszowickiego. Praca. dypl. Arch. AGH. Kraków. Msc.
Małecki J. 1958. Z geologii i geomorfologii Wyżyny Krakowskiej między Zabierzowem a Ojcowem (Notes on the geology and geomorphology of the Cracow Upland between Zabierzów and Ojców). Zesz. Nauk. AGH 15, Geologia 2: 3-21.
Matyszkiewicz J. 1989. Sedimentation and diagenesis of the Upper Oxfordian cyanobacterial-sponge limestones in Piekary near Kraków. Ann. Soc. Geol. Pol. 59: 201-232.
Matyszkiewicz J., Feliksiak l. 1992. Microfacies and diagenesis of an Upper Oxfordian carbonate buildup in Mydlniki (Cracow area, Southern Poland). Facies 27: 179-190.
Michalik S., Michalik R., Michalik A. 1995. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Skała Kmity” i zagadnienia jej ochrony [Vegetation of the Skała Kmity landscape reserve (Cracow Upland) and its conservation]. Ochr. Przyr. 52: 111-122.
Rutkowski J. 1984. Holocen doliny Rudawy rejonie Zabierzowa. Mat. symp. Holocen okolic Krakowa: Wydawn. AGH, Kraków, s. 79-81.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

95

End page:

110

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: