Object structure
Title:

Forty years of activity of the Committee of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Creator:

Wuczyński, Andrzej

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 91-93 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Commission of Nature Conservation PAS

References:

1. Alexandrowicz Z. 1988. Polskie badania naukowe w służbie ochrony przyrody (1980-1984). W: Problemy ochrony polskiej przyrody (red. Olaczek R., Zarzycki K.). PWN, Warszawa.
2. Bogdanowski J. i in. 1975. Koncepcja systemu parków krajobrazowych Polski (w oparciu o optymalizację wykorzystania krajobrazowych zasobów kraju). Maszynopis, PROP, Warszawa.
3. Fabijanowski J. 1978. Komitet Naukowy Ochrony Przyrody i Jej Zasobów PAN i kierunki jego działalności. Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 2: 11-22.
4. Gawłowska J. 1966. Prace naukowe wykonywane w parkach narodowych i w rezerwatach przyrody w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 22, 2-3: 7-52.
5. Gawłowska J. 1972. Zadania i cele Komitetu Ochrony Przyrody i Jej Zasobów PAN w nowej kadencji 1972-1974. Chrońmy Przyr. Ojcz. 28, 5-6: 52-54.
6. Gawłowska J. 1979. Informacja dotycząca Komitetu Naukowego Ochrony Przyrody i Jej Zasobów PAN. Chrońmy Przyr. Ojcz. 35, 5: 37-38.
7. Gawłowska J., Głowaciński Z. 1983. Komitet Ochrony Przyrody PAN. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39, 5: 5-10.
8. Głowaciński Z. 1986. Plenarne zebranie Komitetu Ochrony Przyrody PAN poświęcone sprawom utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 42, 4: 51-53.
9. Głowaciński Z. 1992. Z działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN w kadencjach 1981-1983 i 1984-1987. W: Czynna ochrona zwierząt (red. Olaczek R., Tomiałojć L.). PWN, Warszawa.
10. Grodzińska K., Olaczek R. (red.) 1985. Zagrożenia parków narodowych w Polsce. PWN, Warszawa.
11. Grzywacz A., Tomiałojć L. 1997. Uchwała Komitetów Polskiej Akademii Nauk - Nauk Leśnych i Ochrony Przyrody - w sprawie przyszłości Puszczy Białowieskiej. Przegl. Leśn., październik 1997: 21.
12. Kolbuszewski J. 1990. Ochrona przyrody a kultura. PWN, Warszawa.
13. Komitety... 1978. Komitety naukowe w okresie 25-lecia Polskiej Akademii Nauk. T. I, Wyd. PAN, Warszawa.
14. Kozłowski S. 1973. Program ochrony krajobrazu Polski i jego pierwsze realizacje. Ochr. Przyr. 38: 61-83.
15. Kulesza M. 1987. Efektywność prawa i administracji w zakresie ochrony przyrody i środowiska. W: Problemy ochrony polskiej przyrody (red. Olaczek R., Zarzycki K.). PWN, Warszawa.
16. Leńkowa A. 1961. Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 17, 2: 3-18.
17. Ławrynowicz M. 1992. Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1987-1991. W: Czynna ochrona zwierząt (red. Olaczek R., Tomiałojć L.). PWN, Warszawa.
18. Malisz B. (red.) 1994. Ekspertyza na temat dalszych losów budowy zespołu zbiorników Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne. PAN, Wydz. VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Warszawa.
19. Medwecka-Kornaś A. (red.) 1968, 1970. Doliny potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. Studium przyrody, zagospodarowania i ochrony terenów górskich. Cz. I i II. Studia Naturae A, 2 i 3.
20. Michajłow W., Zabierowski K. (red.) 1978. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. T. I-II, PWN, Warszawa-Kraków.
21. Olaczek R. 1985. Problematyka „czlowiek-środowisko” w pracach Komitetu Botaniki i Komitetu Ochrony Przyrody. Nauka Polska 33, 1/2: 213-223.
22. Olaczek R. 1988. Konserwatorska ochrona przyrody w Polsce - osiągnięcia, rozczarowania, oczekiwania. W: Problemy ochrony polskiej przyrody (red. Olaczek R., Zarzycki K.). PWN, Warszawa.
23. Olaczek R., Zarzycki K. 1985. Program rozwoju do roku 2000 nauki o ochronie przyrody. Kosmos 34, 3: 473-484.
24. Olaczek R., Tomiałojć L. (red.) 1992. Czynna ochrona zwierząt. PWN, Warszawa.
25. Oświadczenie... 1994. Oświadczenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie edukacji ekologicznej (Tomiałojć L., Wuczyński A.), 1.02.1994. Maszynopis. Archiwum KOP PAN, Kraków.
26. Powstanie... 1949. Powstanie i organizacja Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Umiejętności. Chrońmy Przyr. Ojcz. 11/12: 31-34.
27. Program... 1976. Program sieci obszarów chronionych w Polsce - synteza. Maszynopis, Kom. Ochr. Przyr. i Jej Zasobów PAN.
28. Sprawozdanie... 1957. Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Maszynopis, Archiwum PAN, Kraków.
29. Sprawozdanie... 1998. Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku 1997. Warszawa.
30. Stanowisko... 1961. Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody i Jej Zasobów Polskiej Akademii Nauk w aktualnych sprawach dotyczących organizacji pracy i zadań w tej dziedzinie (za Komitet: Kulczyńska W., Szafer W.). Tekst powielony - 80 egz. Archiwum PAN, Kraków.
31. Szafer W. 1958. Kierunki rozwoju ochrony przyrody w Polsce. Nauka Polska 6, 2 (22): 14-60.
32. Szafer W., Michajłow W. (red.) 1973. Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka. PWN, Warszawa.
33. Szczęsny T. 1959. Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów w Atenach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 15, 5: 3-14.
34. Tomiałojć L. (red.) 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. IOP PAN, Kraków.
35. Tomiałojć L. (red.) 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. IOP PAN, Kraków.
36. Tomiałojć L., Przybylski T. 1995. Ochrona przyrody w Polsce- ocena dyscypliny naukowej. W: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. T. II, Warszawa.
37. Tomiałojć L. 1996. A campaign to enlarge the Białowieża National Park, Poland. Raport przygot. na zamówienie IUCN i przekazany w liście z dn. 30 I 1996, następnie opublikowany w wersji skróconej w IUCN Newsletter (5/18/1996).
38. Tomiałojć L. 1997. W czym tkwi sedno sporu naszego leśnictwa z ochroną przyrody? Przegl. Leśn., luty 1997: 4-6.
39. Wuczyński A. 2000. Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1991-1999. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56, 1: 102-116.
40. Zarzycki K., Wojewoda W. (red.) 1986. Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. KOP PAN i Inst. Bot. PAN, PWN, Warszawa.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

58

Issue:

1

Start page:

70

End page:

93

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: