Object structure
Title:

Zagrożenia lokalnych populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens na przykładzie stanowiska na Sodowej Górze w Jaworznie

Creator:

Chmura, Damian

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 25-27 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

sasanka otwarta ; Pulsatilla patens ; Sodowa Góra

References:

Chmiel M., Malewski H. 1995. Stanowisko sasanki otwartej na Sodowej Górze w Jaworznie-Szczakowej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 3: 108-110.
Chmura D. 1997. Flora naczyniowa remiz leśnych i zarośli śródpolnych w strefie podmiejskiej miasta Jaworzno. WBIOŚ, Katowice (mskr). 156 s.
Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach.: 439-658.
Hultén E., Fries M. 1986. Atlas of North European vascualar plants. North of the tropic of kancer. 1-3. Koeltz Scientific Books, Köenigstein.
Krupa J. 1877. Wykaz roślin zebranych w obrębie W. Ks. Krakowskiego oraz w Puszczy Niepołomickiej w roku 1876. Spraw. Kom. Fizjogr. PAN Kraków, 11: 1-45.
Kucowa I. 1985. Pulsatilla patens. W: Flora Polski. Rośliny. T. IV. PWN, Warszawa-Kraków: 42-43.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Nowak T. 1997. Nowe stanowisko sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) MILL. w okolicach Bolesławia we wschodniej części Garbu Tarnogórskiego. Acta Biologia Silesiana 30 (47): 161-164.
Nowak T., Tokarska-Guzik B., Chmura D. 2000. Materiały do atlasu oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego (PRESS ) część 7. Pulsatilla patens (L.) Mill Ranunculaceae. Acta Biologica Silesiana 35 (25): 191-199.
Parusel J. , Wika S. , Bula R. (red.). 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty i Opinie, 1: 8-42.
Pawłowska S. 1951. Sasanki. Chrońmy Przyr. Ojcz. 7, 3-4: 3-18.
Tokarska-Guzik B. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Prace Botaniczne 34, Instytut Botaniki UJ, Kraków.
Tokarska-Guzik B., Chmura D. 1996. Stan zasobów i przyczyny zanikania sasanki otwartej (Pulsatilla patens L.) rosnącej na terenie objętym ochroną prawną „Sodowa Góra” w Jaworznie. Zakład Badawczo-Usługowy „Ekos”, Jaworzno (mskr). 16 s.
Tokarska-Guzik B., Chmura D.1998. Stanowisko sasanki otwartej na „Górze Sodowej” w Jaworznie. Przyroda Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Katowice, 5. 16.
Trojan P. 1975. Ekologia ogólna. PWN, Warszawa.
Wika S. 1992. Ochrona gatunkowa roślin w Polsce i w województwie katowickim w świetle nowej ustawy o ochronie przyrody. W: Kształt. Środ. Geogr. I Ochr. Przyr. Na Obsz. Uprzemysł. i Zurban. WBIOŚ WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec 4: 26-31.
Wika S., Szczypek T. 1991. Projektowany pomnik przyrody „Sasanka-Stary Olkusz”. W: Kształt. Środ. Geogr. I Ochr. Przyr. Na Obsz. Uprzemysł. i Zurban. WBIOŚ WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec 1: 40-46.
Wójtowicz W. 2001a. Pulsatilla vulgaris Mill. - sasanka zwyczajna. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Wójtowicz W. 2001b. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Zając A., Zając M.,(red.) 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Inst. Bot. UJ, Kraków.
Zarzycki K. 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Inst. Bot. PAN, Kraków.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

59

Issue:

5

Start page:

14

End page:

27

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: